Page 5 - Es Busqueret 20
P. 5

Actualitat                                                       Falcó marí Falco eleonorae


    Son Bosc


      Una joia natural a punt de ser arrasada per convertir-la en un altre camp de golf

                                           Text i fotos Toni Muñoz
        Vaig conèixer Son Bosc tard. Des  ha alguna cosa més, com us contaré més  població a Son Bosc. Els darrers anys, a
    de principis dels 80 sóc un visitant habi- endavant.         Son Bosc s’ha registrat els efectius més
    tual de s’Albufera però, com molts d’al-              importants de l’espècie a Europa. L’any
    tres, només en coneixia una petita part,   Son Bosc és un d’aquells llocs en  2009 s’hi recomptaren 1.608 exemplars, i
    aquella que trepitgen la majoria dels prop  què la natura et sorprèn. Fins que l’home  1.098 dins el parc natural. Aquesta espè-
    de 100.000 visitants que hi passen anual- hi va deixar la seva empremta, la zona es- cie té uns requeriments ambientals molt
    ment.                tava formada per una antiga barra dunar  particulars d’humitat i sòl, i està associada
                      com les que contribuïren a formar s’Al- a un fong microscòpic que també depèn
        Fins fa ben poc, per a mi Son Bosc  bufera separant-la de la mar. La mateixa  d’aquestes condicions. I, per si algú troba
    era un bocí visiblement bastant alterat, en  barra dunar és també visible més al nord,  encara que la cosa no és prou important,
    què destacaven els caramulls de pedres i  ja dins el parc natural, formant els turons  resulta que l’orquídia ha generat 14 exem-
    enderrocs que es poden veure transitant  de ses Puntes i de ses Eres. Es començà  plars d’un híbrid, Orchis x albuferensis,
    pel camí asfaltat que porta a la depuradora  a conrear, i en els anys 70 va ser explo- que en tot el món només viu en aquest
    de la platja de Muro. Per això no em varen  tada per extreure-hi arena i marès. Més  redolet.
    sorprendre les declaracions, fa dos anys,  recentment es va utilitzar com abocador
    de qui era batle de Muro (Jaume Perelló,  incontrolat. I malgrat tot això…   A part de l’orquídia de prat, a Son
    Unió Mallorquina) dient que a Son Bosc tot               Bosc s’hi han registrat 8 espècies d’orqu-
    eren rates, enderrocs i brutor, i que millor   L’orquídia de prat (Orchis robus- ídia més. Algunes, com l’abellera olorosa
    fer-hi un camp de golf. Hom podria pensar ta) viu només a tres localitats del món: a  (Orchis fragans) s’hi troben en densitats
    que aquest home devia ser tan ignorant  dos punts del nord d’Àfrica i a s’Albufera  espectaculars: dins una parcel·la de poc
    sobre els valors naturals de la zona com  de Mallorca. Fins l’any 2004 només se’n  més d’una hectàrea, l’any 2009 se n’esti-
    jo ho era fa anys. Però, evidentment, en  coneixia la distribució dins el parc natu- maren uns 60.000 exemplars!
    la seva actitud, a banda d’ignorància, hi  ral, però l’any 2005 es descobrí una gran

                                                    EB20 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10