Page 14 - Es Busqueret 21
P. 14

L’entrevista
                                                                                                    camp de la comunicació ambiental.
     MIQUEL A. DORA                                                                                        EB - Les noves tecnologies serveixen per
                                     Biel Perelló                                                         a…
                                                                                                    BP - fer més fàcil el que fa pocs anys era
                                                                                                    difícil o impossible, però també ens roben
                                                                                                    temps per al tracte humà.
                                                 Per Enric Culat                                            EB - El que més t’interessa de la ciència

                                               eculat@balearsfaciencia.com                                        és…
                                                                                                    BP - l’estudi de la biodiversitat i els avan-
                                                                                                    ços en la medicina.
                                    “Per a mi, la divulgació de                                                   EB - El teu pare et va influir a…
                                    la natura és una obsessió”                                                   BP - estimar la natura i a començar a re-

                                                                MIQUEL A. DORA                             tratar-la.
                                    Biel Perelló ha demostrat una autèntica
                                  “obsessió” al llarg de la seva vida, la divulgació     seva conservació que són encara una as- veure una propera foto, sempre duc una  EB - Pollença per a tu representa…
                                  de la natura, que posa en pràctica de maneres       signatura pendent, tant per a les instituci- càmera al damunt!     BP - el lloc on pas més temps, amb els
                                  diferents, principalment fent fotografies i tam-      ons com per als ecologistes. Hi ha massa                meus i amb la natura, compartint molts
                                  bé per mitjà d’Internet. En aquesta entrevista       pressió recreativa, l’estat general de la EB - El que mai has pogut fotografiar en- llocs i ambients.
                                  ens explica que la fotodenúncia serveix per “fer      Mediterrània no és òptim. Cal augmentar cara, però segur que ho seguiràs inten- EB - El racó de Mallorca més especial per
                                  obrir els ulls” i que la lluita ecologista també és    la protecció dels fons marins al més alt tant, és…
                                  pot fer en línia. Escoltar o llegir els raonaments     nivell (a les aigües de la serra de Tramun- BP - algun cetaci sota l’aigua. a tu és…
                                  de Biel Perelló és impregnar-se, inevitablement,      tana, per exemple) i aplicar bones pràcti-               BP - tota la Península de Formentor, mar
                                  d’una obsessió per conservar la natura i per la      ques ambientals dins la mar.    EB - La fotodenúncia serveix per a… i terra.
                                  vida en general.                                        BP - fer obrir els ulls, fer reaccionar els  EB - Has participat en moltes exposicions,
                                                                  EB - Quina és la teva relació amb  polítics i implicar els ciutadans.
                                                                l’ornitologia?                             però en faries una sobre…
                                                                                                    BP - he participat en algunes, potser m’en-
                                                                  BP - No em consider ornitòleg, però EB - Entens el GOB com…
                                                                m’agrada molt el món de les aus, i més  BP - l’ecologisme actiu i modern, una ne- grescaria en una sobre el món submarí,
       EB - El mes de juny vares participar  EB - Creus que el GOB ha sabut  ma especial. El jurat valorà la senzillesa                              però, per ara, ho veig difícil.
    en una sortida organitzada pel GOB per traslladar a la societat el que implica real- del fotobloc (http://bloc.bielperello.com),  retratar-les… per dins s’Albufera i amb els  cessitat bàsica per a la nostra societat!
    veure falcons marins a son Bosc. Va ésser ment son Bosc?        els continguts, la facilitat de navegació…   rapinyaires, em defens… però tenc mol-               EB - I escriuries un llibre sobre…
    una sortida més o, per a tu, va tenir algun  BP - Crec no equivocar-me si dic  m’anima a seguir en la mateixa línia de  tes mancances. La meva feina em permet EB - AFONIB (Associació de Fotògrafs de  BP - m’agradaria més posar-hi imatges,
                                                                aprendre molt de bons ornitòlegs, tant Natura de les Illes Balears) per a tu re-
    significat especial?        que la campanya del GOB per a la pro- divulgació i denúncia ambiental a través  d’aquí com de fora… i alguna cosa sempre presenta…     tenc amics i amigues a qui demanaria les
       BP - Va ésser molt especial, la pri- tecció de Son Bosc ha estat una de les  de les imatges. No puc deixar de felicitar                             paraules.
    mera després d’uns mesos de repòs per  més intenses de l’ecologisme de les Illes.  la gent de BalearWeb per la tasca que han  em queda!      BP - entendre que, per a retratar la natu-
    mancances de salut. Ja és tradició anar- Ha suposat, per primera vegada, un ús in- fet en aquesta i les anteriors convocatòri-              ra, cal conèixer-la bé i estimar-la. EB - A part de la natura t’interessen coses
                                                                  EB - Quines són les espècies d’aus
    hi i em feia pànic veure en viu com havi- tensiu de les xarxes socials internacionals,  es del premi.        que més t’agrada fotografiar? I les que EB - Els documentals de “La 2” són avor- com…
    en destrossat, sense cap sentit, una part  accions directes sorprenents i efectives,               menys?               rits però…             BP - la informàtica i les noves tecnologies
    d’aquest lloc… així i tot, els escarabats de  elaboració de materials divulgatius, im- EB - La reivindicació ecologista es                             en general. Les persones no són coses i
    Sant Joan i els falcons marins vengueren  plicació del jovent i un treball conjunt de pot fer virtualment?        BP - M’agrada fotografiar rapinyai- BP - diria que són relaxants, divulgatius,  també m’interessen!
    puntualment a la cita, impressionant! científics i ecologistes exemplar. Ara, tot  BP - S’hi pot fer en part. El millor és  res, però a Mallorca és difícil! També aus  educatius i, la majoria, molt ben realit-
                      això no importa als promotors i als electes  combinar el món virtual i el “terrenal” per  aquàtiques i marines… fotografiaria qual- zats.        EB - Has fet moltes coses diferents a la
       EB - Podem tenir cap esperança en- d’Unió Mallorquina i el Partit Popular! aconseguir els objectius. Els grups ecolo- sevol au silvestre, no en discriminaria           vida però, si poguessis, en faries una de
    cara i pensar que son Bosc serà preser-                 gistes fan servir cada cop més Internet en   cap!                EB - Els mitjans de comunicació t’interes- molt especial com…
    vat?                  EB - Portes treballant a s’Albufera  tots els àmbits. L’acció del GOB és exem-                sen però…              BP - viatjar més sovint, a llocs amb poca
       BP - Jo en tenc. Confio en l’acció des dels inicis de la creació del Parc. Ha  plar: presència a xarxes socials, distribu- EB - Ara hauràs de completar, amb  BP - massa sovint hi veig manca de pro- petjada humana. •
    ecologista i científica i pens que els mal- canviat molt aquest espai natural des de  ció d’informació, diversos espais a la web,  poques paraules, un petit qüestionari d’es  fessionalitat i de rigor, especialment en el
                                                                Busqueret:
    factors de Són Bosc no són beneits. Fer llavors?            publicacions accessibles en línia… Però
    el golf és enterrar doblers, no hi veig cap  BP - En 22 anys he vist canviar molt  no ha deixat mai de fer accions directes
    rendibilitat en la seva explotació, però  s’Albufera, sobretot el seu entorn. La bio- i d’invertir per al futur amb les activitats  EB - La divulgació de la natura per a tu
    potser cerquin guanys ocults. Si finalment  diversitat del parc ha millorat de forma es- educatives per als més joves. és…
    es du a terme aquest atemptat ecològic,  pectacular, gràcies a la gestió que s’hi ha                 BP - una obsessió i una gran ajuda per
                                                                a conèixer-la. Qui no la coneix no la pot
    sabrem qui en són els autors, tenen nom  dut a terme. L’entorn s’ha degradat molt,  EB - Com fotògraf de natura que  estimar.
    i llinatges.            em fa patir quan veig els canvis: obres a ets, quins són els aspectes que més t’in-
                      Son Bosc, abocador de cendres des Mur- teressen?
       EB - Si a son Bosc hi deixem fer un  terar, plantes de “depuració” d’aigua que  BP - M’interessa molt la fotografia  EB - Se’t considera un referent en la divul-
    camp de golf, perdrem orquídies, abelle- fan abocaments als torrents, urbanització,  submarina, però fa uns anys que és incom- gació de la natura i…
                                                                BP - Referent? M’agrada explicar coses de
    rols i falcons marins, entre d’altres espèci- espècies invasores, nitrats, caça… i potser  patible amb la meva salut. Això ha fet que  la natura mitjançat les imatges, no sempre
    es, o hi perdrem alguna cosa més?  massa visitants.          intensifiqui més la fotografia de paisatges
       BP - Perdrem la dignitat per mitjà de               i la macrofotografia… però m’agrada molt    és fàcil!
    l’acció dels nostres governants. Demostra- EB - Acabes de guanyar el Premi  experimentar, compartir coneixements i
    rem al món que som una societat ignorant Web 2010 en la categoria de medi am- aprendre dels qui més en saben. EB - La darrera fotografia que vas fer va
                                                                ser…
    i mal educada ambientalment, que som in- bient que atorga la Direcció General de                BP - a les dones de casa nostra amb el
    capaços de fer compatible el turisme amb Política Lingüística. Què suposa per a tu  EB - Ja que t’agrada la fotografia
    la conservació d’un lloc amb una altíssima aquest reconeixement?    submarina, ens pots explicar com és el  Cavall Bernat al fons.
    biodiversitat… ja voldrien molts territoris  BP - No som de premis ni de con- fons marí al voltant de Mallorca?
    poder oferir valors naturals d’aquest nivell  cursos, aquest ha estat inesperat, senzill  BP - Està malament, ha empitjorat  EB - I la propera serà…
                                                                BP - de seriosa, esper que sigui sota l’ai-
    als seus visitants.         i molt gratificant i m’ha satisfet de for- en pocs anys. Hi ha molts aspectes de la               TONI FONT
                                                                gua de Menorca, però és molt difícil pre-
     14 - EB21                                                                                                      EB21 - 15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19