Page 12 - Es Busqueret 21
P. 12

Naturalisme                                                       Identificació
                                        da fins a nombres inimaginables. Aquesta    Els cabots
                                    Cabot  és una raó més que suficient per afavorir
                                (Delichon urbicum)
                                        la presència d’aquestes espècies al nostre
                                        entorn.                    Per Cristina Fiol
                                                                amb dibuixos de Cati Artigues
                                          A les fotos podem observar una de
                                        les causes per les quals s’eliminen les co-  En aquesta edició d’Es Busqueret aprofitam per destacar alguns
                                        lònies de cria als nuclis urbans: la presen-  aspectes que ens permeten diferenciar dues aus de la família     El cabot de roca, com el seu
                                        cia de femtes (brutor) sobre la voravia o   dels hirundínids bastant comunes i bones de veure; el cabot      nom indica, és més comú
                                        el carrer, indicatiu clar de niu ocupat. Per
                                        contrarestar-ho, a zones adequades es pot   (Delichon urbicum) i el cabot de roca (Hirundo rupestris).     trobar-lo en zones muntanyoses
                                        intentar atreure cabots i crear noves colò-                                   o properes als penyasegats. Així i
                                        nies amb la col·locació de nius artificials.                                  tot se’l pot veure alimentant-se en
                                                                                               zones humides,torrents i prats, i for-
     Gorrió barraquer (Passer montanus)                    Respectar les localitats de cria, evi-                                 mant grups mixtos amb cabots, oronetes
     ocupant un niu de cabot.                                                                             i falzies, sobretot quan les condicions
                                        tar l’us excessiu i innecessari d’insecticides
                                                                                             meteorològiques són més adverses per la
                                        i fitosanitaris i donar a conèixer a la gent                              muntanya. És de mida un poc major que el
    Va de cabots             se podría comer unos 3.000.000 de  els beneficis de la presència d’aquestes es-                          cabot (longitud: 14,5 cm) i té la cua molt poc
                                        pècies seran probablement les línies que
                       mosquitos al año. ¿Cuántos mosquitos
                       se pueden comer los aproximadamente  ens permetin seguir gaudint de la compa-                             forcada. A diferència del cabot, que el podem
    Per Lluís Parpal i Nieves Negre   30.000 aviones comunes que habitan  nyia d’aquestes valuoses espècies que any                          trobar sovint posat o aferrat al niu, el cabot de
    luisparpal@hotmail.com        en una ciudad como Sevilla? Y lo que es  rere any ens visiten, ens regalen la seva                     roca el veurem habitualment en vol . És un ocell de
                       más importante: ¿Cuántos kilogramos  amistat i ens ajuden a controlar les plagues                      color gris-marronenc amb les parts inferiors lleugera-
    Cens de nius de cabot        de insecticidas nocivos para la salud no  d’insectes.                                      ment més clares, però amb les plomes de les aixelles i el
                                                                                       “colze” més obscures fent un dibuix característic. Amb
                       vertemos gracias a la existencia de es-
    al nucli urbà de Sant Joan      tos pájaros insectívoros?”.                                                    paciència i observant-lo una estona fent acrobàcies
                                                                                       aères veurem també les finestretes blanquinoses que té a
       Els dies 13 i 14 de juny de 2010 và- Us feim una proposta, canviau els                                                la part terminal de les rectrius.
    rem realitzar un cens de nius de cabots   30.000 cabots de Sevilla pels que estimeu
    (Delichon urbicum) a Sant Joan (Mallorca),  o pogueu constatar a la vostra localitat i
    aprofitant que els polls eren ja grandets  ràpidament podreu explicar als vostres
    i que els pares anaven i venien amb fre- amics, veïnats i ajuntaments de quants
    qüència, per la qual cosa era fàcil detectar  de moscards, moscardes i moscardons us
    els nius ocupats per simple observació o  n’heu pogut lliurar gràcies als cabots. No fa
    per la presència de femtes al carrer. Vàrem  falta dir que oronelles, falzies i moltes al-
    recórrer els carrers del nucli urbà i detec- tres espècies multipliquen l’efecte insectici- Nius artificials per a cabots
    tàrem només setanta-set nius ocupats a
    quinze carrers del municipi. Per agrupaci-
    ons de nius, el màxim va ser d’onze i el mí-                I per acabar, un apunt turístic: si te-
    nim d’un, tot i que la majoria eren d’entre               niu oportunitat de passar pel municipi de
    un i tres, excepte quatre localitzacions amb              Puente del Arzobispo (Toledo), situat a la
    onze, deu, vuit i sis nius, respectivament.               vall del Tajo, podreu admirar una de les co-
    La majoria es trobaren a cases no habita-                lònies de cria de cabot més grans d’Euro-
    des o bé als espais creats entre dues ca-                pa, que entapissa pràcticament tota la part
    ses contigües. En una de les localitzacions               inferior del pont sobre el riu, una construc-
    amb quatre nius, n’hi havia un que estava                ció gòtica de l’any 1380 que encara es pot
    ocupat per gorrió barraquer (Passer mon- Femtes baix un niu de cabots creuar com fa 6 segles. •
    tanus), que també tenia almenys dos polls
    que volaren amb èxit pocs dies després i
    els pares començaren una segona posta al
    mateix indret.

    Quin benefici ens suposa tenir
    aquests veïnats?

       Aquest fragment que hem pogut                                                                 El cabot és una espècie habitual a molts de pobles on
    extreure d’una unitat didàctica del Grup                                                              construeix nius de fang aferrats a les façanes de les
    d’Educació Ambiental SEO-Sevilla ens fa
    veure la importància de tots aquests ani-                                                               cases. A primera vista veurem un ocellet de mida petita
    malons que ens acompanyen durant els                                                              (longitud: 12,5 cm) molt blanc per les pars inferiors i molt
    calorosos mesos d’estiu als nostres pobles                                                            obscur a les superiors, d’uns tons blaus metàl·lics. Si en fixam
    i ciutats:                                                                            un poc més podrem observar que té la cua forcada (forma do-
                                                                                     nada pel fet de tenir les rectrius externes un poquet més llar-
       “Teniendo en cuenta que un avión                                                             gues). El carpó (conjunt de plomes de la part superior de la cua)
     común es capaz de comerse seis kilo-                                                              és blanc. Sobretot aquesta darrera característica fa que, encara
     gramos de mosquitos al año y que un                                                              que el vegem a una distància considerable, poguem saber gai-
     mosquito pesa en torno a 0,2 miligra-                          Puente del Arzobispo                             rebé amb tota certesa de quina espècie es tracta.
     mos, eso supone que cada avión común
     12 - EB21                                                                                                      EB21 - 13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17