Page 10 - Es Busqueret 21
P. 10

Estudi dels aucells                                                   Quin nom més rar!
    Cens de la població d’abellerol a l’illa de Mallorca el 2010                              L’Abellerol, Merops apiaster                             Per Pere J. Garcias


    Per Jaume Adrover                                                      El seu nom científic, Merops apiaster  refereixen a l’abella en si, en anglès bee- armari, vaja. En basc li diuen erlatxori, de
                                                                és una redundància, és a dir, està format eater, alemany bienenfresser, neerlandès erle (abella) i txori (aucell), que també fa
       Fa uns anys es varen produir dos des-                                       per dos mots, un de grec i un de llatí, que bijeneter, noruec bieter, suec biätare i en  referència a l’afició per les abelles, però no
    cobriments carregats de simbolisme: es va                                       signifiquen el mateix. Merops per Aristòtil  un grapat de llengües germàniques vol dir  diuen que se les mengi. Ja se sap el res-
    observar que certes plantes tenen la capa-                                       era “un aucell que es menjava les abelles”  literalment menjador d’abelles, a l’igual  pecte i la reverència que tenen els bascos
    citat de concentrar or quan crèixen sobre                                       i apiastra per als llatins era el nom d’un  de moltes eslaves com l’estonià mesila- per la gastronomia i que quan parlen de
    mines abandonades i també que algunes                                       “aucell menjador d’abelles”. Així mateix, senäpp, -fixau-vos en el nom de l’abella,  menjar sols pensen en el txoko i no en els
    espècies de formigues són indicadores de                                        el mot apiaster, en llatí, es refereix a la mesila, que pren del grec i no del llatí- o el  aucells. •
    la seva presència. Aquestes treuen el me-                                       melissa (Melissa officinalis), que és una  txec vcelárik zlatý -on el pri-
    tall cap a la superficie en petites quantitats                                     planta molt visitada per les abelles, se- mer nom és abella-, mentre
    quan excaven el formiguer, en considerar-                                       gons el llibre que he consultat (supòs que  que en francès li diuen guê-
    lo un material inútil. Al nostre protagonis-                                      a l’igual de moltes altres plantes). El que pier, de guêp (vespa), tam-
    ta, bon excavador també, l’hi succeix una                                       crida l’atenció de tot això és com anome- bé força adient. L’únic nom
    cosa semblant: la seva àrea de distribució
    a Mallorca coincideix amb les mines d’or tu-                           RAFEL MAS      naven els grecs les abelles; doncs mélissa.  que no s’ajusta a la norma
    rístiques i d’especulació immobiliària i sem-                                     Sembla un cercle que es tanca: menjador  és l’italià, gruccione, que
    bla que hi duu les de perdre. Ara mateix  Antiga colònia de cria prop de Son Servera, ara abandonada.     d’abella-melissa (flor)-abella.   sembla provenir de gruccia,
    els darrers abellerols (Merops apiaster) es                                                        perxa en italià, i es referi-
    reparteixen en sols 3-4 colònies, algunes  Una distribució i requeriments  (Muro), on el 2009 hi havia 11 nius ocupats.  En altres idiomes, el nom de l’au fa  ria al costum d’aturar-se
    molt marginals pel que fa a l’hàbitat i amb  molt especials      El 2010 part d’aquest espai ha estat arra-   referència quasi en exclusivitat a la die- a llocs molts visibles, com
    problemes de conservació relacionats amb  Nidifica a les quatre illes majors i a  sat per construir un camp de golf. El propi  ta. Abellarol, abejaruco i abelharuco es  una crossa penjada en un  PERE J. GARCIAS
    la presió urbanística i turística.  Menorca és on es conserva millor. A Mallor- Llibre Vermell i altres informes i inventaris
       La situació no és nova, de fet fa anys  ca les colònies conegudes dels darrers 30  públics ja alertaven que aquest projecte era
                                        la major amenaça per a l’espècie. No serem
    que hi ha coincidència del seu probable  anys es distribuïen per la Badia d’Alcúdia  gaire originals si deim que ens trobam da-
    declivi (Avellà i Muñoz, 1997, Mayol et. al,  al nord-est, Son Servera i Punta de n’Amer  vant un exemple més de com els interessos  I aquí, què hi veus?
    2003, Viada, 2006, Taib-Imedea, 2007, Vi- al llevant, Es Salobrar-Es Trenc, Colònia de  econòmics immediats continuen atropellant
    cens, 2010). Així i tot no hem trobat cap  Sant Jordi, Sa Vall i s’Estanyol al migjorn i  qualsevol cosa.
    treball sobre l’espècie a Balears, llevat d’un  la Badia de Palma, Calvià i Andratx a po-               Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?
    sobre la possible incidència versus l’api- nent (Arxius, GOB 1979-2009). Totes es  El que sí sabem és que els darrers
    cultura (CMA, 2003). Així, sembla urgent  localitzen aprop de zones humides (riques  abellerols tenen molts dels problemes que  Per Pere J. Garcias
    obtenir algunes dades bàsiques de la mida  en insectes grans), un requeriment essen- condueixen a l’extinció: pèrdua i degrada-
    poblacional, la tendència, i els problemes  cial. Nidifica a zones dunars, dunes fòssils  ció de l’hàbitat, població petitíssima, sub-
    de conservació passats i actuals per sa- i voreres de torrents. Bona part d’aquests  dividida i probablement aïllada, àrea de
    ber que fer. El GOB fa una primera passa  hàbitats però, s’han urbanitzat o degradat  distribució reduïda… La urbanització de Son
    aquest 2010 elaborant un cens de parelles  i l’abellerol ara usa també clots d’extracció  Bosc és just el contrari del que necessita  PERE J. GARCIAS
    i colònies.             d’arena, pedreres de marès, talussos de ca- per disposar d’opcions. Els darrers mesos la                                       1 El color marró fosc de
                      mins i caramulls de terra.     Conselleria de Medi Ambient, amb un nou                                                l’esquena, amb plomes
                                        equip polític al capdavant, ha fet passes im-                                             negres irregulars que li
    L’espècie                                portants per protegir la zona “in extremis”                                              donen una aparença fos-
                                        iniciant el PORN i l’ampliació de la zEPA de                                             ca, ens indica que l’au és
       L’abellerol és estival a Europa i a les              s’Albufera, que inclou part de les zones de                                              en plomatge estival. A
    Balears, abundant i bó de sentir i veure en               nidificació. Aquestes figures de protecció                                            l’hivern, el color general
    migració. Pertany a l’ordre dels coraciformes              arriben tard, encara que poden significar                                            és molt més clar, grisenc
    i a la família dels meròpids, especialitzats en             molt (tot) per a una espècie que hauria de                                              i poc contrastat. És un
    un règim insectívor. El conjunt de la família              ser “d’Interès Autonòmic”. Esperem que                                              exemple de la subtil dife-
    inclou 3 gèneres, 25 espècies i 52 taxons. Té              es consolidi definitivament la protecció                                             rència entre els plomat-
    una mida d’uns 28 cm, és gregari i colònial               d’aquest espai i l’abellerol pugui remuntar                                              ges nupcial i hivernal en
    quan cria. Solen renovar el niu anualment                el vol. •                                                               molts limícoles.
    (pot mesurar 2’50 metres de fondaria!). Fan
    una posta d’entre 4 i 7 ous i ambdós sexes                                                                                 2 El llistat tan intens i dens
    coven devers 20 dies. S’alimenten caçant  RAFEL MAS        Bibliografia                                                             del coll contrasta molt
    insectes al vol. El mascle ofereix aliments               Vicens, P. 2010. Abellarol Merops apiaster. A: Atles dels                                       amb el gris clar, quasi
    (abelles, vespes, libèl·lules…) a la femella  Abellerol mort, enganxat en un troç de xarxa de  aucells nidificants de Mallorca i Cabrera 2003-2007. Pp.                           sense llistar, del plomatge
    en una escena bellíssima. Aquesta ofrena  pescador usada per capturar-lo al niu. 174-175. GOB. Palma.                                                 hivernal.
    no és casual i es produeix al moment de  Un futur ben incert  Avella, F.J. i Muñoz, A. (Eds.). 1997. Atles dels aucells ni-
    la pre-posta i la posta, quan la demanda  Els resultats preliminars (al tanca- dificants de Mallorca i Cabrera (1983-1994). Grup Balear                             El bec llarg i recte és molt
                                        d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). Palma.
    energètica és més alta, i és també una for- ment d’aquesta edició el cens no s’havia  Conselleria de Medi Ambient, 2003. Servei de Protecció                            3 més robust que el de l’avi-
    ma que té el mascle de mostrar les seves  completat), amb més de 40 colònies i ex- d’Espècies. Abellerols i apicultura a les Balears. Informe  En l’època de cria sol po-                 sador i el del bec d’alena,
          capacitats caçadores i, per  colònies visitades, confirmen l’extinció a  inèdit. Palma.       6  sar-se a llocs elevats des  Com a limícola, les ca-              cosa que ens fa pensar
               tant, que serà  Ponent, Badia de Palma i el Llevant. Les  Mayol, J. Tendències demogràfiques de l’avifauna de les  d’on reclama, defensant  5 mes són llargues, adap- Les cames, d’un taronja  que captura preses més
                 un  bon  colònies de migjorn es trobarien extintes  Balears del 1975 al 2000. Anuari Ornitològic de les Bale- el territori o proclamant la  tades al seu estil de vida  4 rogenc, són les que donen  grosses i voluminoses,
                 pare dels  majoritàriament, llevat d’una que conserva  ars, 2002. Volum 17. GOB. Palma.    seva propietat. Quan està  i li permeten trescar per  nom a l’espècie, Tringa  com gambes grosses,
                 futurs po- 2-3 colles a un hàbitat amb molta pressió  Nick Riddiford. Informe sobre Son Bosc del Taib-Ime- inquiet també aprofita la  dins l’aigua a diferents  totanus.  Precisament  crustacis isòpodes, insec-
                llets.    urbanística. A la zona de Can Picafort hem  dea, novembre 2007. Informe inèdit.   salicòrnia per esverar els  profunditats. Entre els  aquest color intens ens  tes i peixos de mida mit-
                                        Viada, C., 2006. Libro rojo de los vertebrados de las
                      controlat un petit nucli amb 3 colles i al vol- Baleares (3ª edición). Conselleria de Medi Ambient, Go- animals o persones que  dits s’observa una petita  indica que som al període  jana. Fins i tot, pot espi-
                                                                               membrana molt poc de-
                      tant de 17-19 colles es troben a Son Bosc  vern de les Illes Balears.        puguin ser una amenaça                nupcial, ja que a l’hivern  pellar peixos grans morts
                                                                 per als ous o els polls.  senvolupada.        el color és més apagat.   i crancs.
           PERE J. GARCIAS
     10 - EB21                                                                                                      EB21 - 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15