Page 9 - Es Busqueret 21
P. 9

L’impacte d’espècies introduïdes so-
 bre la biota nativa de les illes petites de les  Treballar amb el virot petit Un racó per descobrir
 Balears provoca una pèrdua de valors na-
 turals que es tradueix en una experiència  Conèixer i protegir el
 negativa per als visitants. Les Balears, que  virot petit no és una tasca
 reclamen valors turístics de qualitat per  fàcil, tornant-se en ocasions
 atraure nous visitants, han de dur a ter- perillosa. La cerca de refugi a
 me un esforç en la restauració dels valors  llocs on no puguin arribar fà-
 ecològics més rellevants de la seva natu- cilment els depredadors, con-
 ra emblemàtica. Un turista no tendrà la  verteix l’estudi de les colònies
 mateixa experiència visitant una illa amb  de virot petit en un treball en
 virot petit nidificant a peu de vaixell i amb  el que es necessita, en nom- Les basses de Lluriac
 un ecosistema insular nadiu, que en una  broses ocasions, de l’aplicació
 illa en què les rates són visibles fins i tot  de tècniques de treball verti-
 de dia. No entenem com no és la pròpia  cal. A això s’ha d’afegir el fet  Text i fotos, Joan Florit Sans - Societat Ornitològica de Menorca
 indústria turística la que financia i promou  de que l’accés a la major part
 projectes de restauració ecològica i de re- de les colònies s’ha de fer des
 cuperació de la biota nativa, encara que  de la mar.
 sigui amb l’únic objectiu d’incrementar la  En les cavitats on ni-
 satisfacció dels seus clients. difica aquest aucell del Mare
 Nostrum hi regna la foscor. L’ús d’un amplificador de llum amb un petit focus d’infrarojos
 Quina és la població de virot  permet minimitzar l’impacte de les nostres visites. Durant el període de cria es registren  glodytes), o mèrlera blava com espècies més abundants, el co-
 petit? diferents paràmetres reproductors, com són l’èxit d’eclosió i el d’emancipació. Els adults  (Monticola solitarius) i on, al llblau (Anas platyrhynchos) i els culle-
 reproductors i els polls són marcats amb anelles metàl·liques. Aquest tipus de marcatge  fosquet, podem veure arribar rots (Anas clypeata), tot i que els xiu-
 No coneixem amb exactitud la po- ha permès conèixer la gran longevitat d’aquestes aus (coneixem aus de fins a 24 anys de  les baldritges (Puffinus mau- laires (Anas penelope) i anedons (Anas
 blació real del virot petit. Com a mínim hi  vida) però, sobre tot, ha estat una eina fonamental per a poder determinar la supervivèn- retanicus) i els virots (Calo- crecca) arriben també en grans esbarts.
 ha unes 3.200 parelles distribuïdes en 29  cia dels adults reproductors. Avui sabem que aquesta supervivència és menor en compa- nectris diomedea). Grisetes (Anas strepera) i rabassots
 colònies principals, encara que els darrers  ració amb altres virots del gènere Puffinus, fins i tot a colònies on no hi ha depredació. La  (Aythya ferina) no són tan nombrosos
 censos realitzats en l’Estret de Gibraltar  causa d’aquesta mortalitat semblen ser les captures accidentals en arts de pesca. Però centrem-nos a les com a l’Albufera d’es Grau. Per acabar,
 pareixen indicar que pot haver-hi més aus  La localització de noves colònies requereix de temps i esforç, però l’ajuda ens ha  basses, la millor època per una bona notícia amb una altre anàti-
 reproductores. Aquests censos a l’Estret,  arribat en forma de gravadores automàtiques de so que permeten monitoritzar possibles  visitar-les és des de la tar- da de gran bellesa i que ja fa un parell
 que s’iniciaren fa uns pocs anys i que te- zones de nidificació durant diverses setmanes. Enguany s’ha pogut identificar una nova  dor, després de les prime- d’anys que visita la zona, on hem pogut
 nen com a objectiu el recompte d’individus  colònia a la Serra de Tramuntana i esperam poder fer una prospecció més extensa l’any  res pluges, fins finals de la detectar que han aconseguit criar, l’ànec
 de virot petit quan aquests abandonen el  que ve. primavera, quan les basses de bec vermell (Netta rufina).
 Mediterrani, presenten alguns problemes  Conèixer el comportament de les aus marines a la mar és primordial per poder pro- comencen a eixugar-se per
 metodològics, ja que es fan amb estimes  tegir-les. Fins fa ben poc era una tasca que depenia únicament de la sort de poder obser- la calor. La seva baixa vege- Salutacions a tothom i si algú vol
 dels períodes en els que no es dugueren  var-les directament des de la costa o des d’un vaixell. Avui podem començar a conèixer el  tació, formada per canyissar, visitar aquest lloc pot posar-se amb
 a terme observacions i es desconeix si hi  seu comportament en el medi marí mitjançat sensors de posició, activitat i medi (tempe- salicòrnies i tamarells, ens contacte amb la SOM, que de bon segur
 ha un moviment de retorn de les aus. El  ratura de l’aigua). Un exemple d’aquest tipus de sensor és un geolocalitzador, que amb un  ofereix espais molt oberts i, algun membre estarà encantant de do-
 2007 es comptabilitzaren 22.000 aus, una  pes de tan sols 2 grams, permet determinar la posició de l’au mitjançant el càlcul de la du- des del mateix camí, tindrem nar-vos bones indicacions. •
 xifra que suggereix que la població nidi- rada del dia, com feien els antics navegants, amb un error de només alguns quilòmetres.  unes vistes excel·lents per
 ficant podria ser superior a la coneguda.  La miniaturització dels components electrònics i bateries ha permès que enguany s’hagin  gairebé totes les espècies de
 A dia d’avui, fa falta un major esforç en  marcat alguns exemplars de virot petit amb aquest dispositiu amb l’objectiu de conèixer  limícoles que recorren i s’ali-
 actualitzar els censos a totes les colònies  els patrons de desplaçament cap a l’Atlàntic després de la temporada de nidificació. Al nord de l’illa de Menorca i envol- menten als Prats.
 conegudes i realitzar prospeccions a trams  tada de tanques de conreu, a prop de
 de costa adients per a la nidificació del vi- Un altre exemple de sensor és el GPS, que recopila informació d’activitat i tempera- la cala de Tirant, es troba aquest indret  Una de les espècies d’especial in-
 rot petit. Enguany s’ha localitzat un nou  tura de l’aigua. La seva precisió és mètrica, però el seu major pes, 15 grams, el converteix  format per unes basses que s’omplen  terès que podem veure és el gall faver
 nucli de nidificació a la costa de la serra  en una eina inadequada per a dur a terme estudis de llarga durada. El 2010, durant uns  de vida a l’hivern gràcies a les pluges.  (Porphyrio porphyrio), el qual des de fa
 de Tramuntana de Mallorca. pocs dies, s’han col·locat GPS a adults reproductors de virot petit amb la finalitat de co- De fàcil accés i amb molt bones vistes  uns vint anys es creia extingit i que, ara,
 nèixer les seves zones d’alimentació. Els primers resultats han estat molt satisfactoris, pel  per observar els ocells, aquesta àrea  està en clara expansió per gairebé totes  La SOM (Societat Ornitològica de Menor-
 El virot petit està inclòs  que en propers anys se’n marcaran més. natural d’especial interès (ANEI) és un  les zones humides més importants de  ca) va ser fundada l’any 2000 per un grup d’or-
    dels millors llocs per a observar esbarts
                                         nitòlegs i aficionats a l’observació d’aus amb la
                      l’illa.
 a la Llista Vermella  demogràfics obtinguts mitjançant el mar- Ocasionalment arriba la notícia de nom- d’anàtides, ardeids, limícoles i algun ra- finalitat de l’estudi, protecció i divulgació de les
                        De la família dels ardeids, a part
 de la IUCN d’Espècies  catge d’aus pronostiquen l’extinció en els  broses aus arrossegades a la costa, que  pinyaire, com soters (Hieraaetus pen- de poder veure amb facilitat l’agró gris  aus de Menorca.
    natus), milans (Milvus milvus), alguna
                                          Actualment realitza determinades activi-
 Amenaçades, en la categoria  propers 54 anys. L’esperança de vida d’un  han mort ofegades degut a un palangre,  miloca (Neophron percnopterus) o ar- (Ardea cinerea) i l’agró roig (Ardea  tats orientades a l’estudi de les aus i les se-
 però el problema real és la mort silencio-
 virot petit adult és menor que la d’altres
 CR (en perill crític). virots similars, però el més greu és que  sa d’un parell d’aus cada dia. Els mateixos  pelles (Circus sp.), especialment l’arpe- purpurea), també podrem observar un  ves poblacions, tant residents com estivals e
    lla d’aigua (Circus aeruginosus), la qual
 aquesta esperança de vida s’ha calcu- pescadors són els primers interessats en  podem veure fàcilment, caçant amb el  dormidor d’esplugabous (Bubulcus ibis)  hivernants i, també, al control de les diverses
 La justificació de la seva inclusió en  lat a colònies on no hi ha problemes de  no capturar aus, ja que això redueix la  seu vol baix. i, si tenim sort, alguna garsa monyuda  espècies d’ocells migratoris mitjançant campa-
 aquesta categoria es deu a la seva redu- depredació. Aquesta baixa esperança de  seva productivitat pesquera, i els mitjans  (Ardeola ralloides). nyes d’anellament com les d’esforç constant,
                                         ls campanya Piccole issole als illots de l’Aire i
 ïda àrea de distribució (tan sols nidifica a  vida està relacionada amb una elevada  de mitigació poden ser tan senzills com el  El recorregut, que per la seva be- De les anàtides, podem destacar,  d’en Colom i tasques de seguiment (SOCME)
 les Balears) i al ràpid declivi de la pobla- mortalitat en el medi marí, i la principal  d’establir horaris pel calat de les arts. • llesa recomanam fer a peu o bé en bi- i d’estudi a través de la recol·lecció de dades
 ció degut a la depredació en les colònies i  causa de mortalitat no natural d’aus en  cicleta, el començarem a la cruïlla de la  de camp, fent diversos censos d’aus marines,
 les captures en arts de pesca. Els models  el mar són les captures en arts de pesca.  carretera de Fornells amb l’anomenat  d’ardeids i d’aus nocturnes.
    camí de Tramuntana, que és una peti-
    ta i estreta carretera que ens porta a                Com a mitjà per a la divulgació i per tal
    algunes de les platges no urbanitzades                  de promoure la participació dels aficionats a
    i més salvatges de l’illa, com Pregonda,                 l’ornitologia, la SOM també organitza excursi-
    Binimel·là o Cavalleria, on podrem vi-               ons obertes a tothom arreu de tota l’illa, per
                                         conèixer, no sols la riquesa ornitològica, sinó
    sitar el far, amb uns dels penya-segats                 també els valors naturals, culturals i històrics
    més alts de Menorca.                           dels indrets visitats.
       Terreny de busqueret roig (Sylvia                   En podeu trobar mes informació a la nos-
    undata), salvatget (Troglodytes tro- Arpella d’aigua, Circus aeruginosus tra plana web : www.menorcasom.org

 8 - EB21                                               EB21 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14