Page 10 - Es Busqueret 22
P. 10

Turisme naturalístic                                                  Identificació
    Centre d’Informació Ornitològica de la Gola,                                      Corbs marins


    fent passes cap a l’ecoturisme                           Per Toni Muñoz           Per Toni Soler
                                                                Fotografies de Maties Rebassa i Toni Muñoz
                                                                El fet que a les Balears només es trobin presents dues espècies de la
                                        litoral per ampliar ports esportius. A més a  família Phalacrocoracidae i que tenguin una mida diferent i ocupin hàbi-
                                        més, aquests visitants contribueixen a re-   tats diferenciats, ens en facilitarà el reconeixement dels membres. Per
                                        valorar econòmicament els nostres espais  identificar-los, també podem tenir en compte que, aquí, el corb marí
                                        naturals i la nostra biodiversitat. Aquest és,  gros és un ocell principalment hivernant i que el corb marí és sedentari i
                                        per tant, un segment turístic que ens sem-   l’únic dels dos que hi nidifica.
                                        bla que s’ha de potenciar de forma impres-
                                        cindible i urgent.
                                                                                               Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). Com in-
                                          Les illes Balears poden convertir-se                                 dica el seu nom, és el més gros dels representants
                                        en una destinació important per al turisme                                  d’aquesta família (77-94 cm). És gran, amb el coll
                                        ornitològic: hi són presents espècies úni-                                llarg i les potes curtes i un característic plomatge ne-
                                        ques (busqueret coallarg Sylvia balearica,                                gre amb iridescències verdes i bronzes. Els adults, a
                                        virot petit Puffinus mauretanicus), i d’altres                                l’època nupcial presenten una taca blanca a la gola i
                                        generalment molt atractives per als orni-                                una als flancs. A més de la nominal, a Balears podem
                                        tòlegs nòrdics (àguila calçada Hieraaetus                                 observar la subespècie sinensis, en la qual els adults
                                        pennatus, miloca Neophron percnopterus,                                  presenten el cap blanc. Els immadurs són bruns i els
                                        àguila peixatera Pandion haliaetus, voltor                                joves tenen la regió ventral blanquinosa i potes sem-
                                        negre Aegypius monachus, voltor lleonat                                  pre obscures. En vol, duen el coll estirat i les potes no
                                        Gyps fulvus, puput Upupa epops, abelle-                                 sobresurten per darrere de la coa. Es diferencia del
                                        rol Merops apiaster, agró roig Ardea pur-                                corb marí per la mida, el clotell més angulós, el coll i
                                        purea,…), hi ha una xarxa millorable però                                   bec més gruixats i la zona nua de la base del bec. A
     BIEL PERELLó
                                        ja important d’espais naturals preparats                                 les Illes Balears el podem trobar especialment a les
                                        per atendre turisme ornitològic, una oferta                                  albuferes, salobrars i embassaments, tot i que se’l
       El 24 d’agost es presentava pública- tant mercat turístic interior i també inter- hotelera abundant i de bona qualitat, una                          veu també dins els ports. Se’l pot observar volant a
    ment el nou Centre de Turisme Ornitològic  nacional. Un estudi encarregat per la Royal  oferta complementària diversificada i su-                        gran altura i sobre terra.
    de la Gola, al Port de Pollença. Aquesta és  Society for the Protection of Birds (RSPB)  ficient, gran facilitat en les comunicacions
    una fita històrica, ja que és la primera ini- estableix que, cada any, 2,8 milions de bri- aèries amb el continent, etc.
    ciativa governamental adreçada a la pro- tànics realitzen viatges per observar aus
    moció d’aquest tipus de turisme a les illes  en el Regne Unit, i el nombre de viatges  Altres comunitat autònomes (Extre-
    Balears.              internacionals va en augment. La RSPB té  madura, Catalunya i Andalusia, per citar-ne
                      més d’1.000.000 de socis, i la seva entitat  algunes) ja fa anys que tenen estratègies
       El centre s’ubica en una caseta de fus- germana a Alemanya, NABU, en té més de  de promoció del turisme ornitològic i natu-
    ta situada vora la zona humida de la Gola,  450.000, xifres que donen una idea de la  ralístic en general, amb una acceptació que
    un espai natural periurbà que ha estat ob- sensibilitat i interès que suscita l’ornitologia  creix any rere any. Ja és hora que nosaltres,
    jecte d’unes obres de restauració ambiental  en els dos principals països emissors de tu- que durant dècades ens hem cregut “els
    bastant discutibles i que ara, amb aquest  risme cap a les Illes Balears.  reis del mambo” en això del negoci turístic,  Corb marí (Phalacrocorax aristotelis). Més petit
    nou enfocament, confiam que millori en el                pugem de veritat al tren de l’ecoturisme.  que el corb marí gros (68-78 cm), és negre amb iri-
    que sigui possible. Recordem, a més, que el  Tot i que fins ara ha estat ignorat pel  A més, potser només així alguns sectors  descències verdes. En general és més estilitzat. Se’l
    Port de Pollença és un lloc clau en la histò- Govern i també per l’empresariat turístic en  econòmics arribaran a veure finalment la  diferencia pel bec més prim, el cap arrodonit però amb
    ria de l’ornitologia a les Illes ja que, durant  general, fa molts anys que hi ha un consi- conveniència de protegir la nostra biodi- una petita prominència cap al front que, en l’època de
    anys, els ornitòlegs britànics residents hi  derable turisme ornitològic a Mallorca, en  versitat i desistir de seguir arrasant espais  cria esdevé un vertader plomall. En plomatge nupcial
    organitzaren reunions que contribuïren a la  bona part allotjat a Pollença i Alcúdia. És  naturals. •     presenta les comissures grogues i plomall enlairat a
    promoció de l’estudi de les nostres aus.  un turisme de tempo-                            la regió davantera del pili. Al mediterrani s’hi troba la
                      rada baixa (primavera                              subespècie desmarestii, que es pot diferenciar en els
       La instal·lació disposa de panells in- i tardor, coincidint amb                         joves i primer any per tenir el pit, des de la gola fins
    formatius, material imprès i personal espe- els passos migratoris),                          a sota la coa, de color blanquinós. Les potes són ro-
    cialitzat per tal d’informar sobre les nostres  d’un nivell adquisitiu                       sades en els joves i obscures en els adults. En vol, du
    aus a tot visitant que hi estigui interessat i  mitjà-alt (ja sabeu quin                       el coll també estirat, amb aleteig ràpid. El trobarem
    vulgui saber on i quan veure-les. Tot i que  és el preu dels binocles                         habitualment a les costes rocoses de litoral, a ports i
    només se n’han fet les primeres passes, ja  de gamma alta que so-                           badies. Vola normalment a baixa altura i mai s’endinsa
    hi ha també un espai web provisional que  len dur penjats al coll)                          dins terra.
    es pot consultar a http://blog.lagola.info, i  i sobretot extremada-
    on trobareu les darreres observacions més  ment respectuós amb
    interessants i les novetats que es generin  el nostre patrimoni
    amb relació al Centre.       natural: aquests turis-
                      tes no necessiten que
       L’ornitologia és un recurs turístic que  canviem Mallorca per
    des de fa molts anys és utilitzat dins les es- fer-los-la atractiva, i no
    tratègies comercials de molts llocs del món.  fa falta arrasar espais
    Ja sabem que als països del nord d’Europa  naturals i rurals per fer
    l’afició per l’observació i estudi de les aus  camps de golf ni parcs
    té molta força, fet que genera un impor- temàtics, ni destruir el           BIEL PERELLó

     10 - EB22                                                                                                      EB22 - 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15