Page 6 - Es Busqueret 22
P. 6

damunt dels 850m i la resta per damunt
                                        dels 1.100m), a més d’estudiar diversos
                                        paràmetres com l’extensió dels territoris i    El canvi climàtic i les plantes a les Illes Balears                  per Joan Rita
                                        la fenologia reproductiva. També s’ha re-
                                        copilat la informació històrica sobre aques-      El canvis climàtics han afectat les
                                        tes dues espècies publicada als anuaris   plantes de les nostres illes des de sem-
                                        ornitològics de les Balears i s’han realitzat   pre. Recordem les restes de boscos ca-
                                        enquestes a ornitòlegs locals. S’ha trobat    ducifolis de les parets rocoses ombrívo-
                                        que, al manco en el cas de la mèrlera ver-    les de la serra de Tramuntana, relíquies
                                        mella, algunes parelles que es reproduïen     d’un clima més humit i fresc; o les for-
                                        a menor altitud fa uns anys no ho han fet     macions de llorers amagades a l’interior
                                        aquesta primavera.                dels torrents més pregons de la Serra.
                                                                 Totes són relíquies d’un clima subtropi-
                                          Actualment, s’estan analitzant les     cal, anterior al clima mediterrani. Les
                                        dades aportades per les estacions per a   plantes són una mena de registre del
                                        l’estudi de la migració mitjançant l’ane-  que va passar temps enrere.
                                        llament científic que, des de fa més de
                                        15 anys, es realitza a diverses zones de     Una de les respostes més clares
                                        les Balears amb l’objectiu de conèixer si  de les plantes als canvis del clima és
                                        el pas migratori primaveral està sofrint   la “migració” o la colonització de nous
                                        variacions. Hem de destacar que tots els     territoris que es tornen “climàticament
                                        estudis europeus encaminats a conèixer    aptes” i la seva desaparició d’altres llocs
                                        la influència del canvi climàtic en les po-    que es tornen “climàticament no aptes”.
                                        blacions d’aus assenyalen la productivitat i   Moltes plantes mai no podran arribar a  Rotaboc, Acer opalus granatense         TONI MUñOZ
     Mèrlera vermella, Monticola saxatilis          PERE J. GARCIAS
                                        les migracions com les dues variables més     les Illes des de territoris llunyans. I, el
                                        sensibles a les modificacions de l’hàbitat    que és pitjor, moltes espècies no poden  semblants quant a la seva fisonomia i  dificant seriosament el paisatge subma-
    neu perpètua a la serralada de l’Himàlaia  la majoria dels individus reproductors per  derivades dels canvis al clima.  marxar si el clima canvia. Si aquestes  que viuen a llocs més o menys humits i  rí i el funcionament dels ecosistemes.
    i variacions ràpides en els corrents oceà- damunt dels 1.000 metres d’altitud, cosa                   espècies són endèmiques (o sigui, no  ombrívols. Estan lligades a un ambient  A més, evidències científiques suggerei-
    nics. El mar Mediterrani, un dels que més  que les converteix en espècies molt sensi- Aquest primer any d’investigació ha  viuen en altre lloc que aquí) això pot re- relacionat amb la humitat ambiental,  xen que pujades puntuals de la tempe-
    ràpidament està sofrint aquests canvis,  bles als canvis ràpids de les estacions dins  servit per a formar una idea clara de qui- presentar una sentència d’extinció. Mai  floreixen al final de la primavera, fruc- ratura estival del mar estan estressant i
    ha augmentat la seva temperatura mitja- el context de les nostres illes.  na és la metodologia d’estudi meś adient,   no sabrem quantes espècies s’han ex- tifiquen a l’estiu i germinen les llavors a  afectant negativament les praderies de
    na quasi un grau en els darrers 50 anys.                a més de per aconseguir un mapa de la       tingit a les Balears a causa dels canvis  la tardor. Una combinació de primavera  posidònia oceànica, cosa que podria ser
    Tots els éssers vius s’hi veuen afectats en  Per aquesta raó, la Direcció General  distribució (històrica i actual) d’aquestes  climàtics d’altres èpoques. Paradoxal- seca, estiu calent i tardor seca en pot  molt perillosa, atès el creixement lentís-
    major o menor mesura a causa, principal- de Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi  espècies a Mallorca. Els propers anys es  ment, però, les Illes també poden ser  fer fracassar gran part de la producció  sim d’aquesta planta marina.
    ment, dels canvis que sofreixen els seus  Ambient i Mobilitat i el GOB han posat en  preveu elaborar un nou mapa de distribu- un refugi per a plantes que no resisti- de fruits i de la supervivència de noves
    hàbitats, influïts per la variació en la dura- marxa, el 2010, un projecte de seguiment  ció, estudiar els paràmetres reproductors,  rien en altres llocs per mor de la inten- plàntules. Precipitacions puntuals i molt  El darrer dels problemes que patim
    da de les estacions i per la rapidesa en què  a llarg termini d’aquestes dues espècies  la fenologia migratòria de la població que  sitat dels forts canvis que van succeir a  intenses afavoreixen l’erosió i la pèrdua  en l’actualitat és l’erosió de les platges i
    se succeeixen els agents climàtics externs  d’aus com a bioindicadors del canvi climà- cria a les nostres illes, i efectuar el marcat- les glaciacions quaternàries.  de plantes germinades durant la tardor.  les dunes. La pujada del nivell del mar,
    com les onades de calor, els vents forts  tic terrestre a l’arxipèlag.  ge d’exemplars per conèixer la seva fideli-                Tot són problemes! Aquestes dues plan- associada al canvi del clima, està provo-
    o les pluges intenses i prolongades en el                tat als territoris de cria.              Temps enrere, el bosc d’arbres  tes, ja rares i amb poblacions de pocs  cant la pèrdua de l’arena de les platges.
    temps. Les aus no en són una excepció.  Enguany s’han realitzat treballs de                     caducifolis va recular i el seu lloc va ser  individus, tenen una amenaça d’extinció  Aquesta erosió es veu amplificada pel
                      camp per localitzar els territoris de cria  Esperem que, a les societats mo- ocupat per altres arbres d’ambients més  real. Probablement, altres espècies es- seu ús turístic. Sistemes de neteja amb
       Des de fa uns anys, estacions d’estu- d’aquestes dues espècies a Mallorca, que  dernes, siguem capaços d’adonar-nos de  secs, com l’alzina i els pins. Ara que la  tan patint dificultats semblants.  maquinària inadequada, i destrucció de
    di a la península Ibèrica, com les de Sierra  ens han mostrat poblacions reproductores  la severitat del canvi climàtic que sofrim  temperatura mitjana està pujant i les       la reserva d’arena a les dunes per carre-
    Nevada, Picos de Europa i Ordesa y Monte  d’entre 14 i 20 parelles per a la coablanca  abans que aquestes dues joies de l’avifau- precipitacions s’estan reduint, li toca a  Algunes plantes ingressen al nos- teres, edificis i xibius de platja, fan que
    Perdido, realitzen seguiments de l’estat de  (totes elles per damunt dels 1.100m d’al- na balear hagin desaparegut de les nos- l’alzinar perdre territori. Els alzinars de  tre territori portades per l’home, que les  la recuperació natural sigui mol reduïda
    diverses espècies (des de bacteris fins a  titud) i de no més de 7 a 10 parelles per a  tres illes. •          les zones més seques de Mallorca i els  sembra als jardins o als camps de con- o inexistent. La conseqüència és que el
    mamífers terrestres) com a bioindicadors  la mèrlera vermella (amb una parella per                    que es troben a vessants amb orientació  reu, o les introdueix involuntàriament  mar avança i es menja les platges i les
    del canvi climàtic en les seves àrees de                                         sud de Menorca són envaïts per l’ullas- barrejades amb altres plantes o llavors.  dunes. La vegetació especialitzada que
    treball.                                                         trar i les altres plantes termòfiles que  Tenim moltes espècies de plantes que,  viu a sobre d’aquest tipus de substrats
                                                                 l’acompanyen, més resistents. Aquesta  pel seu compte, no haguessin arribat a  queda desestructurada i és finalment
       Les aus lligades a l’alta muntanya es                                        substitució no és ràpida, es produeix  les Balears. Algunes provenen de climes  destruïda.
    troben, potser, entre les més sensibles a                                         a poc a poc. Les alzines adultes, més  àrids i calents i no es troben gens ma-
    l’elevació de la temperatura o a l’escurça-                                        vulnerables a malalties i depredadors,  lament aquí. El canvi del clima pot estar  Els canvis del clima s’han produït
    ment o allargament de les estacions a les                                         moren després d’alguns anys continu- afavorint l’expansió d’espècies com les  sempre, i la nostra flora ens ho mos-
    seves zones de cria, ja que el seu cicle bi-                                       ats d’estius molt calents i secs. Les al- figueres de moro (Opuntia spp.) i les  tra, però ara aquest canvi és molt més
    ològic està adaptat a una sèrie d’esdeve-                                         zines joves no aguanten el llarg estiu i  pites (Agave spp.), ambdues presents  ràpid que en altres èpoques i moltes
    niments meteorològics que succeeixen de                                          no poden substituir les que moren. Els  en els nostres ecosistemes com un ele- de les activitats de l’home en reforcen
    forma més o manco constant al llarg del                                          alzinars situats als llocs més òptims po- ment més.        els efectes i els fan molt més temibles.
    temps. A les Illes Balears, aquest fet pot                                        dran resistir, si no hi ha altres pertorba-             Sembla, però, que el procés és enca-
    ser molt més rellevant pel fet que, segons                                        cions que els afectin. En qualsevol cas,  L’entrada de noves plantes poten- ra massa lent com per generar l’alarma
    els meteoròlegs locals, la temperatura a                                         el paisatge de Mallorca i Menorca s’està  cialment invasores no només s’està pro- suficient i fer-nos reaccionar de forma
    les nostres illes s’ha elevat 1 grau més                                      modificant i l’ullastrar s’expandeix.  duint a terra: el procés és molt més dra- decidida com a societat. Les plantes
    que la mitjana del nostre entorn en els                                                       màtic davall de la mar i s’està accelerant  canviaran, n’hi haurà que desapareixe-
    darrers 25 anys.                                                        Un altre dels efectes del canvi  coincidint amb la pujada de la tempera- ran i d’altres noves que arribaran, com
                                                                 climàtic es dóna amb els endemismes  tura del mar. Algunes espècies d’algues  ha passat sempre, però el nostre món
       Dues espècies d’aus lligades a l’al-                                         més exigents pel que fa a les caracte- tropicals han entrat al mar Mediterrani  serà diferent. •
    ta muntanya, la mèrlera vermella (Mon-                                          rístiques del seu hàbitat. Per exemple,  i n’han ocupat les costes. A les Balears
    ticola saxatilis) i la coablanca (Oenanthe                                        amb Naufraga balearica i Apium ber- hi ha un bon grapat d’aquestes algues
    oenanthe), tenen poblacions en els límits                                         mejoi, dues espècies d’umbel·líferes,  nouvingudes i algunes d’elles estan mo-
    superiors de la serra de Tramuntana, amb  Coablanca, Oenanthe oenanthe            PERE J. GARCIAS

     6 - EB22                                                                                                      EB22 - 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11