Page 8 - Es Busqueret 22
P. 8

Naturalisme                                                       MIQUEL A. BALLESTER                           Que són les


                                                                                                     egagròpiles?

    Un estudi amb egagròpiles                        Per Catalina Piris                                                    se, els aucells sovint s’empassen
                                                                                                       Per la seva forma d’alimentar-
                                                                                                     materials (plomes, pèls, escates,
                                                                                                     óssos, ungles, exoesquelets d’insec-
                           nits d’estiu no podien dormir  desfer-les perquè estaven molt compac-                                   tes, etc.) poc o gens digeribles. La
                            per les xitades de les òlibes.  tes. Totes les egagròpiles tenien longituds                                   presa sencera (o la bocinada) que
                             D’altres, però, estaven  diferents: algunes eren llargueres com un                                      s’ingereix passa ràpidament pel pe-
                              encantats, tant que un  ou, rodones en un extrem i punxagudes                                        drer (estómac triturador de les aus),
                              dels polls, ferit en cau- a l’altre, sense ossos que sobresortissin.                                  on s’esmicola i on se’n separen les
                              re del niu, va morir  Dins una mateixa egagròpila hi vam trobar                                     parts digeribles de les indigeribles.
                              mirant la televisió en  restes de fins a quatre espècies diferents                                     Precisament per eliminar aquestes
                               el sofà del veí mentre  i, a part de molt de pèl, hi havia ossos,                                     restes que no es poden digerir, es
                               esperava que l’anas- insectes (una mosca, un cuc, un escara-                                        forma una bola cilíndrica que l’aucell
                              sin a cercar. Una  bat) i, molt curiosament, cap ploma d’au-                                       expulsa a l’exterior per la boca, i que
                              nit, observant-les, va  cell. Això em va dur a pensar, en un primer                                    es denomina EGAGRÒPILA.
                              venir una dona que  moment, que les òlibes només menjaven
                              anava a tirar els fems i  el cap dels aucells, però la realitat és que                                      Les aus nocturnes no trituren
                            em va contar que els tenia  les plomes es desfan més ràpidament que                                       tant les seves preses com les diür-
                                                                                         Rata
                                                                                            Ratolí
                                                                                     Rata
                           por perquè, en el seu país, es  les altres restes i, per això, són més difí- Data  Hora de  Nombre Aucell Ratolí cellarda negra de bosc Altres nes, pel que, analitzant el contingut
                                                                     recollida d’egagròpiles
                          deia que eren éssers que duien  cils de trobar dins una egagròpila. La ma- 1/7/2009  15:00  8      7       1       1    d’aquestes bolles, podem saber fà-
       Les passetjades nocturnes  mala sort. És aquesta una superstició bas- joria de cranis que anàvem trobant eren                                     cilment que ha menjat l’aucell en
                                                                                                     les darreres 8-12 hores. En aquests
    cap a l’esglèsia d’Artà, per escoltar els  tant estesa a molts llocs. Vaig aconseguir  de petits mamífers, també d’aus, però en  2/7/2009  08:00  8  3  1  5           casos, les egagròpiles són una bona
    cants de les òlibes i veure el seu vol noc- llevar-la-hi del cap i així la vaig ajudar a  menys quantitat. De totes les egagròpiles  3/7/2009  15:00  2  1     1           font d’informació, no tan sols de la
    turn, em varen dur a conèixer una família  gaudir d’aquestes criatures.  analitzades, només una tenia restes de  7/7/2009  15:00  2    1   1                  dieta de cada espècie, sinó també
    veïnada composta per una parella d’òlibes                tendons, un poc de sang incrustada i feia    8/7/2009  08:00   2       1   1               de la microfauna que es troba als
    amb dos polls. Aquest descobriment em va  Durant un any, he cercat la manera  mala olor. Tal vegada, aquell dia l’òliba te- 12/7/2009  08:00  3  3                     voltants.
    obrir tot un món desconegut fins alesho- de fer l’anàlisi de les egagròpiles acompa- nia problemes digestius!.
    res. Així com les escoltava a les nits, vaig  nyada, ja que trobava que era un poc fei-                13/7/2009  15:00  3    1                 2      A les illes no és difícil trobar
    poder començar a veure-les entrar i sor- xuc analitzar setanta-quatre egagròpiles                   16/7/2009  15:00  1                     1    egagròpiles d’òliba (Tyto alba) o de
    tir del seu niu ubicat en un petit finestró  tota sola. Vaig trobar-ne l’oportuni-                   18/7/2009  15:00  9    1   3   2   1   2        mussol banyut (Asio otus) baix els
    de ventilació d’una casa, reformada però  tat durant un taller que vaig rea-                      19/7/2009  15:00  8    2   1       5           seus posadors habituals.
    deshabitada, del meu carrer. Els matins  litzar durant l’estada a Aubarca
    vaig començar a observar uns boliquets  (Parc Natural de la Península                     21/7/2009  15:00  1       1                    No tan sols els rapinyaires fan
    al terra, damunt l’asfalt, i encuriosida vaig  de Llevant) del grup de camp                      23/7/2009  15:30  4    1   7                  egagròpiles, altres aus com túrdids,
    telefonar el GOB per saber si era interes- de voluntariat del GOB. L’ex-                        30/7/2009  15:30  4    1          7           aucells marins, ardeids i moltes al-
    sant recollir aquelles bolles, anomenades  periència fou molt enriqui-                       31/7/2009  08:00  9    2   4   3               tres també expulsen per la boca les
    egagròpiles, formades per les restes de  dora, els joves estaven en-                                                            restes no digeribles de la seva ali-
    les preses caçades la nit anterior que l’òli- tusiasmats amb la feina i                        4/8/2009  08:00   8    1   1   2   2       2    mentació. •
    ba no ha pogut digerir. Des de l’entitat em  posaren molt d’interès a                         5/8/2009  08:00   2    2          1
    varen plantejar fer un petit estudi del seu  l’hora de fer l’anàlisi. Els                            Totals  74    18   28   8   23   2   6
    contingut, així que durant un mes les vaig  resultats han estat els                             Ratolí (Mus sp.), rata cellarda (Eliomys quercinus), rata negra (Rattus rattus), ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
    anar recopilant per saber la dieta de les  següents:
    òlibes i, de passada, conèixer un poc més
    sobre la microfauna del poble. Al mateix  Vàrem analitzar
    temps, la tasca em va dur a relacionar-me  74 egagròpiles de co-                              És difícil treure’n una conclusió, però
    amb la resta de veïns del barri i em vaig  lor obscur, grisenques,                          puc dir que aquesta família d’òlibes que
    trobar gent molt empipada perquè a les  molt comprimides i                          viu al centre urbà fa una gran feina dins el
                      seques. Va ser difícil                             poble d’Artà. Els veïnats poden estar con-
                                                                tents, ja que ajuden a controlar, i de quina
                                                                manera, la població de petits mamífers.
                                                                En un mes, varen caçar més de 60 rates i
                                                                ratolins, només a les restes que nosaltres
                                                                vàrem estudiar!
                                                                  Vull agrair la col·laboració en l’estudi
                                                                de l’ornitòleg Xavier Llabrés i els joves del
                                                                camp de voluntariat del GOB. •      MIQUEL A. BALLESTER                                            TONI MUñOZ

                                       Aquesta òliba, Tyto alba, va facilitar les egagròpiles                 MIQUEL A. BALLESTER

     8 - EB22                                                                                                      EB22 - 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13