Page 5 - Es Busqueret 22
P. 5

Editorial Actualitat El camp a les Balears s’està morint… o l’estan matant… els jardins de garrovers i ametllers de què disposen
 hotelers i touroperators i en els quals no inverteixen ni un duro, estan amenaçats d’extinció. El preu de la garrova
 i l’ametlla ha caigut en picat i ha arribat a mínims irrisoris. Això és per mor de la davallada del preu del garroví,  Estudi sobre el canvi
 afectat per la importació de garroves i ametlles de països on el cost de producció és menor i per l’ús de substitu-
 tius de la goma de garroví, de menor qualitat. Els pagesos han de fer front als costos de poda i exsecallada dels
 arbres, adobs, llaurat i collita de la producció, per després rebre un rendiment miserable amb què no rescabalen
 les despeses. Amb aquest panorama, la solució més immediata és el progressiu abandonament del camp. En una  climàtic
 visió gairebé apocalíptica, els garroverars i ametllerars tornaran garriga espessa i ullastrar poc divers i fàcilment
 susceptible als incendis, com ja es pot observar a algunes tanques menys productives o males de conrear.

 No desapareixerà però, només un paisatge i uns modes de vida de la pagesia, desapareixeran o es veuran
 molt afectades espècies lligades a aquests ecosistemes simplificats, amb aquestes deveses a la mallorquina, moltes  Per José Luis Martínez
 d’espècies que aprofiten i necessiten d’aquests biòtops simples, oberts i canviants. Estem pensant en aus com el
 sebel·lí, l’òliba, el mussol, el mussol real i, a l’estiu, l’enganapastors i el capsigrany…també mamífers com l’eriçó,
 la geneta, la rata cellarda, ratapinyades…i multitud d’insectes i invertebrats que, no per ser menys visibles, són
 menys importants. Aquestes clapes arbrades són corredors ecològics importants que connecten zones més naturals
 o menys alterades, i són àrees obertes emprades per alimentar-se per diverses espècies que de nit aprofiten el
 resguard de pinars i alzinars. Milers d’aucells com gafarrons, pinsans o capferrericos surten al pla per alimentar-se
 de llavors, insectes i vegetals de plantes ruderals i anuals que neixen associades a cultius d’hivern. Al continent, ja
 s’ha documentat que les espècies mal anomenades estepàries han sofert per l’abandonament dels cultius cerealís-
 tics i la desaparició dels hàbitats simplificats que els eren favorables. El turisme és la indústria motor de la nostra
 economia, però sense la natura, el paisatge i l’agricultura, aquest motor queda sense combustible. Sense una po-
 lítica que aposti per afavorir els qui regalen paisatge i redós a les nostres espècies de flora i fauna més agrícoles,
 anam per mal camí. •
 Es Busqueret es queixa... Es Busqueret aplaudeix...

 ... de la destrucció de Son Bosc ... que Son Bosc es vulgui declarar ZEPA

 Els promotors del camp de golf a Son Bosc no ho ente- La batalla en què es decidirà el futur de Son Bosc se-
 nen o no ho volen entendre. La zona no afectada pel PORN  gueix activa i cada vegada és més complexa. El 26 de febrer el
 (Pla d’Ordenació de Recursos Naturals) va ser arrasada en  Consell de Govern acordava l’inici d’un Pla d’Ordenació de Re-
 un acte de demostració de poder i caparrudesa desmesurats.  cursos Naturals (PORN) de s’Albufera que, entre altres zones,
 Tota una zona de conreus abandonats on s’havia establert  incorporava Son Bosc a l’àmbit protegit. Aquesta iniciativa fou
 l’hàbitat potencial per a l’orquídia de prat i on hi havia una  decapitada pel Parlament que, amb els vots del PP i UM, anul-
 elevada densitat d’altres espècies d’orquídies, va ser remogu- là per llei aqueix procediment i declarà que fer el camp de golf
 da fins a eliminar-ne la terra i arribar al marès. No contents  és d’interès autonòmic. Davant això, el 9 de juliol el Consell de
 amb això, entraren amb les màquines dins de la zona amb un  Govern acordà l’inici de la tramitació de la zona de Son Bosc
 acord d’inici de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus)  com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) atenent
 i hi arrasaren tota quanta herba trobaren. Les obres es para- als seus valors ornitològics i, en especial, a la importància per
 litzaren mitjançant l’actuació d’Agents de Medi Ambient, però  a l’alimentació dels falcons marins (Falco eleonorae) abans
 s’hi tornà a entrar amb màquines un altre cop. Aquesta darre- d’iniciar la seva reproducció. Aquesta tramitació du aparellada  Un dels aspectes mediambientals  coneguda és, segurament, la base Amund- ferents formes en què es podria corregir.
 ra vegada, la Guàrdia Civil hi ha hagut d’intervenir per aturar  la suspensió de les obres de construcció del camp de golf, tot  que genera major interès i preocupació a  sen-Scott al pol Sud) estudien nombrosos  L’augment global de les temperatures està
 la destrossa. Els promotors insisteixen que se senten ultratjats  i que l’empresa ho discuteix i ha intentat reprendre l’activitat  les darreres dècades és, sense cap mena  aspectes mediambientals i socials amb  generant problemes greus de desglaç de
 i que s’han vulnerat els seus drets, ja que el projecte disposa  dues vegades, fet que ha motivat que els Agents de Medi Am- de dubte, la velocitat i abast en què s’es- l’objectiu de conèixer les conseqüències  les grans plaques, d’avanç del desert del
 de totes les llicències i es volen desentendre de la protecció  bient paralitzassin les obres. De part del Govern, Biel Vicens  tan succeint alguns fenòmens climàtics al  d’aquest canvi climàtic accelerat i les di- Sàhara, provoca la pujada de la cota de
 cautelar que recau sobre la zona. Són accions premeditades,  (conseller de Medi Ambient i Mobilitat) i Vicenç Vidal (director  nostre planeta. És el que es coneix com
 malintencionades i amb un rerefons podrit. És destrossar per  general de Biodiversitat) estan donant la cara públicament  canvi climàtic.
 destrossar, “si no puc jugar, doncs us forat la pilota”, o més  per una iniciativa de protecció en què molts altres treballadors
 aviat anem a cobrar indemnitzacions per un projecte que ja  dels seus equips hi estan fent una feina magnífica, i que, a  Se sap que diversos paràmetres del
 no té sentit. El procés de  més del suport del GOB,  règim atmosfèric varien de forma contínua
 protecció segueix el seu  compta amb adhesions  i natural i provoquen canvis progressius a
 curs i tenim l’esperança que  tan importants com les  diverses zones de la Terra que l’afecten
 arribarà a bon port, però ja  d’IUCN, RSPB, NABU,  globalment. No obstant això, a partir de la
 s’ha fet un gran mal a la  SEO, WWF i moltes altres  revolució industrial del segle XVIII, l’emis-
 zona i si arriba a refer-se’n,  entitats de conservació  sió de gasos d’efecte hivernacle, la reduc-
 passaran molts d’anys fins  de primer nivell. Vagi  ció dràstica de les majors àrees forestals
 que tornem a veure a Son  des d’aquí el nostre fort  del món com l’Amazònia i un ús incorrec-
 Bosc les catifes d’orquídies  aplaudiment per la seva  te de l’energia, estan accel·lerant aquest
 de les quals uns pocs cob- posició valenta i decidida  procés natural de canvi del clima.
 diciosos incultes ens han  a favor de la protecció
 privat. Esperem que el tir  de Son Bosc. • Des de fa uns anys, diverses estaci-
 els surti per la culata. • S’Albufera i Son Bosc, ara parcialment arrasat JOAN GELABERT ons d’investigació arreu del món (la més  Coablanca, Oenanthe oenanthe TONI MUñOZ

 4 - EB22                                               EB22 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10