Page 9 - Es Busqueret 22
P. 9

Naturalisme MIQUEL A. BALLESTER                         Que són les


                                         egagròpiles?

 Un estudi amb egagròpiles Per Catalina Piris                  se, els aucells sovint s’empassen
                                           Per la seva forma d’alimentar-
                                         materials (plomes, pèls, escates,
                                         óssos, ungles, exoesquelets d’insec-
 nits d’estiu no podien dormir  desfer-les perquè estaven molt compac-  tes, etc.) poc o gens digeribles. La
 per les xitades de les òlibes.  tes. Totes les egagròpiles tenien longituds   presa sencera (o la bocinada) que
 D’altres, però, estaven  diferents: algunes eren llargueres com un      s’ingereix passa ràpidament pel pe-
 encantats, tant que un  ou, rodones en un extrem i punxagudes          drer (estómac triturador de les aus),
 dels polls, ferit en cau- a l’altre, sense ossos que sobresortissin.    on s’esmicola i on se’n separen les
 re del niu, va morir  Dins una mateixa egagròpila hi vam trobar       parts digeribles de les indigeribles.
 mirant la televisió en  restes de fins a quatre espècies diferents       Precisament per eliminar aquestes
 el sofà del veí mentre  i, a part de molt de pèl, hi havia ossos,        restes que no es poden digerir, es
 esperava que l’anas- insectes (una mosca, un cuc, un escara-          forma una bola cilíndrica que l’aucell
 sin a cercar. Una  bat) i, molt curiosament, cap ploma d’au-         expulsa a l’exterior per la boca, i que
 nit, observant-les, va  cell. Això em va dur a pensar, en un primer      es denomina EGAGRÒPILA.
 venir una dona que  moment, que les òlibes només menjaven
 anava a tirar els fems i  el cap dels aucells, però la realitat és que       Les aus nocturnes no trituren
 em va contar que els tenia  les plomes es desfan més ràpidament que       tant les seves preses com les diür-
                             Rata
                                 Ratolí
                          Rata
 por perquè, en el seu país, es  les altres restes i, per això, són més difí- Data  Hora de  Nombre Aucell Ratolí cellarda negra de bosc Altres nes, pel que, analitzant el contingut
         recollida d’egagròpiles
 deia que eren éssers que duien  cils de trobar dins una egagròpila. La ma- 1/7/2009  15:00  8  7  1  1  d’aquestes bolles, podem saber fà-
 Les passetjades nocturnes  mala sort. És aquesta una superstició bas- joria de cranis que anàvem trobant eren  cilment que ha menjat l’aucell en
                                         les darreres 8-12 hores. En aquests
 cap a l’esglèsia d’Artà, per escoltar els  tant estesa a molts llocs. Vaig aconseguir  de petits mamífers, també d’aus, però en  2/7/2009  08:00  8  3  1  5  casos, les egagròpiles són una bona
 cants de les òlibes i veure el seu vol noc- llevar-la-hi del cap i així la vaig ajudar a  menys quantitat. De totes les egagròpiles  3/7/2009  15:00  2  1  1  font d’informació, no tan sols de la
 turn, em varen dur a conèixer una família  gaudir d’aquestes criatures.  analitzades, només una tenia restes de  7/7/2009  15:00  2  1  1  dieta de cada espècie, sinó també
 veïnada composta per una parella d’òlibes  tendons, un poc de sang incrustada i feia  8/7/2009  08:00  2  1  1  de la microfauna que es troba als
 amb dos polls. Aquest descobriment em va  Durant un any, he cercat la manera  mala olor. Tal vegada, aquell dia l’òliba te- 12/7/2009  08:00  3  3  voltants.
 obrir tot un món desconegut fins alesho- de fer l’anàlisi de les egagròpiles acompa- nia problemes digestius!.
 res. Així com les escoltava a les nits, vaig  nyada, ja que trobava que era un poc fei- 13/7/2009  15:00  3  1  2  A les illes no és difícil trobar
 poder començar a veure-les entrar i sor- xuc analitzar setanta-quatre egagròpiles  16/7/2009  15:00  1  1  egagròpiles d’òliba (Tyto alba) o de
 tir del seu niu ubicat en un petit finestró  tota sola. Vaig trobar-ne l’oportuni- 18/7/2009  15:00  9  1  3  2  1  2  mussol banyut (Asio otus) baix els
 de ventilació d’una casa, reformada però  tat durant un taller que vaig rea- 19/7/2009  15:00  8  2  1  5  seus posadors habituals.
 deshabitada, del meu carrer. Els matins  litzar durant l’estada a Aubarca
 vaig començar a observar uns boliquets  (Parc Natural de la Península  21/7/2009  15:00  1  1  No tan sols els rapinyaires fan
 al terra, damunt l’asfalt, i encuriosida vaig  de Llevant) del grup de camp  23/7/2009  15:30  4  1  7  egagròpiles, altres aus com túrdids,
 telefonar el GOB per saber si era interes- de voluntariat del GOB. L’ex- 30/7/2009  15:30  4  1  7  aucells marins, ardeids i moltes al-
 sant recollir aquelles bolles, anomenades  periència fou molt enriqui- 31/7/2009  08:00  9  2  4  3  tres també expulsen per la boca les
 egagròpiles, formades per les restes de  dora, els joves estaven en-    restes no digeribles de la seva ali-
 les preses caçades la nit anterior que l’òli- tusiasmats amb la feina i  4/8/2009  08:00  8  1  1  2  2  2  mentació. •
 ba no ha pogut digerir. Des de l’entitat em  posaren molt d’interès a  5/8/2009  08:00  2  2  1
 varen plantejar fer un petit estudi del seu  l’hora de fer l’anàlisi. Els  Totals  74  18  28  8  23  2  6
 contingut, així que durant un mes les vaig  resultats han estat els  Ratolí (Mus sp.), rata cellarda (Eliomys quercinus), rata negra (Rattus rattus), ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
 anar recopilant per saber la dieta de les  següents:
 òlibes i, de passada, conèixer un poc més
 sobre la microfauna del poble. Al mateix  Vàrem analitzar
 temps, la tasca em va dur a relacionar-me  74 egagròpiles de co- És difícil treure’n una conclusió, però
 amb la resta de veïns del barri i em vaig  lor obscur, grisenques,  puc dir que aquesta família d’òlibes que
 trobar gent molt empipada perquè a les  molt comprimides i  viu al centre urbà fa una gran feina dins el
 seques. Va ser difícil  poble d’Artà. Els veïnats poden estar con-
    tents, ja que ajuden a controlar, i de quina
    manera, la població de petits mamífers.
    En un mes, varen caçar més de 60 rates i
    ratolins, només a les restes que nosaltres
    vàrem estudiar!
       Vull agrair la col·laboració en l’estudi
    de l’ornitòleg Xavier Llabrés i els joves del
    camp de voluntariat del GOB. • MIQUEL A. BALLESTER TONI MUñOZ

 Aquesta òliba, Tyto alba, va facilitar les egagròpiles MIQUEL A. BALLESTER

 8 - EB22                                               EB22 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14