Page 12 - Es Busqueret 27
P. 12

moni de la Humanitat, guiada per en Rafel
                                        Mas, poguérem gaudir de l’observació de
                                        voltors (Aegypius monachus i Gyps ful-
                                        vus) i esparvers (Aquila pennata), i dels
                                        diferents passeriformes que freqüenten
                                        l’alzinar. Un agradable recorregut a peu
                                        per la finca de Son Amer i Binifaldó i un
                                        trajecte panoràmic per la Serra fins a l’em-
                                        bassament de Cúber permeteren al grup
                                        compartir converses i experiències durant
                                        tot el dia, però especialment retrobar-nos
                                        amb amics i amigues als que feia temps
                                        que no veiem.

                                          Des d’aquestes planes volem agrair
                                        a l’Ajuntament de Palma, a través de la
                                        seva regidoria de Salut i Consum, el seu
                                        suport econòmic per a l’organització de la
                                        trobada, i a l’obra Social de “Sa Nostra”
                                        les facilitats per a l’ús del seu Centre de
                                        Cultura, però especialment agraïts esteim
                                        a totes aquelles persones, tant assistents
                                        com ponents, que d’una forma o altre con-
                                        tribuiren a l’éxit de participació d’aquestes
     Una de les imatges de la interessant xerrada de Pascual López, sobre seguiment via satèl·lit V Jornades i al nivell assolit. Gràcies a tots
                                        i totes. •     Ólíver Martínez, ornitòleg del Gen-GOB  tre els ornitòlegs de les Illes Balears, fet
     Eivissa              que ajuda a enriquir el coneixement de
                      la nostra avifauna, així com compartir
     Què t’han semblat les jornades? Que  experiències i estratègies de protecció i
     trobes que aporten a l’ornitologia de les  conservació del nostre patrimoni natu-
     Illes?               ral. Encara que una de les coses, en la
                      meva opinió, importants i que més valor
     Per jo la valoració de les jornades d’orni- tenen és la trobada amb altres ornitòlegs
     tologia organitzades a l’illa de Mallorca el  i amics als que feia temps que no veus.
     passat mes de novembre és molt positi- Un altre aspecte a tenir en compte és la
     va. Entre altres coses destacaria l’alt ni- possibilitat de descobrir aquesta ciència
     vell dels diferents ponents que hi partici- a nous ornitòlegs, especialment entre la
     paren; tocant, a la vegada, una temàtica  gent jove, la qual és el futur de l’ornito-
     tant interessant com imprescindible per a  logia balear. Bé i per acabar, felicitacions
     l’estudi dels ocells com és la metodologia  pels organitzadors i moltes gràcies per la
     i l’estadística adaptada a l’ornitologia. Per  vostra acollida. Ens veiem a les pròximes
     una altra banda unes jornades d’aquest  jornades!!
     tipus ofereixen un espai de trobada en-


     12 - EB27
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17