Page 10 - Es Busqueret 27
P. 10

Actualitat                                               Per Cati Artigues       El centre de Cultura de Sa Nostra
    a Palma va acollir el passat mes de no- de 50 assistents. El diumenge s’organitzà  de l’Imedea, presentà una de les dues po-
    vembre les V Jornades Ornitològiques de  una sortida de camp a la Serra de Tramun- nències sobre metodologia estadística. En
    les Illes Balears. Científics, investigadors i  tana.         aquest cas ens plantejà com en els estudis
    ornitòlegs dels Països Catalans tinguérem                de camp hi ha altres possibilitats matemà-
    l’oportunitat de mostrar, compartir i co- Pascual López, investigador postdoc- tiques per validar les hipòtesis i establir si
    nèixer els diferents mètodes d’estudi i les  toral de la Universitat d’Alacant i membre  són estadísticament significatives, a més
    tecnologies que actualment s’empren en  del Grup de Zoologia de Vertebrats del CI- de l’habitual 0,05%.
    les diferents investigacions ornitològiques,  BIO ens va parlar del seguiment d’aus per
    especialment les que s’apliquen en el co- telemetria via satèl·lit, i com aquesta me- Gabriel Gargallo, de l’Institut Català
    neixement de les poblacions d’aucells i de  todologia ha revolucionat la forma d’estu- d’Ornitologia ens parlà del projecte “Picco-
    les seves migracions.        diar el comportament de les aus. Ens va  le Isole” a la Mediterrània occidental i de
                      oferir un resum dels resultats obtinguts  la propera aparició de la monografia “La
       Participaren en la inaguració de les  durant els més de 10 anys de seguiment  migració de primavera a la Mediterrània
    jornades Antoni Sorà, Director de l’Obra  de diferents rapinyaires que ha permès  occidental i al No d’Àfrica”, que ens ofe-
    Social de “Sa Nostra”, Rosa Llobera, regi- verificar rutes migratòries, localització  rirà els resultats de 16 anys d’estudi i les
    dora de Sanitat i Consum de l’Ajuntament  d’àrees d’hivernada o de dispersió juvenil,  principals troballes d’una xarxa d’estaci-
    de Palma, i Joaquim Valdivielso, vicepresi- i de la importància que l’obtenció d’aques- ons d’anellament distribuïdes per Espanya
    dent del GOB-Mallorca.       tes dades tenen a l’hora d’identificar ne- i el Marroc, on són analitzades un total de
                      cessitats en la conservació de poblacions,  30 espècies.
       Al llarg del divendres capvespre i  hàbitats i espècies.
    el dissabte varen tenir lloc les ponències                 Alejandro Martínez-Abraín Investi-
    i taules rodones, que congregàren a més  Giacomo tavecchia, científic titular  gador postdoctoral Parga-Pondal de l’Uni-

     Antoni Sorà, Rosa Llobera, Xim Valdivielso i Manuel Suàrez, durant el parlament inicial de les Jornades
  toNI MuñoZ 10 - EB27
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15