Page 7 - Es Busqueret 27
P. 7

mar, amb prismàtics o telescopi, per ob-
    tenir bons resultats. El mes de març la  Virot, Calonectris diomedea
    mar balear es va omplint paulatinament
    de virots grans, Calonectris diomedea (ja
    hem dit que els virots petits fa mesos que
    hi són), que poden formar ja dins aquest
    mes esbarts considerables. La seva obser-
    vació pot convertir-se en un autèntic plaer
    per a la vista. Març és també un molt bon
    mes (per ventura el millor de tots) per a
    observar algun paràsit gros (Stercorarius
    skua), au robusta i cleptoparàsita a la qual
    totes les demés aus marinen li tenen por.
    Fins i tot els enormes i espectaculars mas-
    carells (Sula bassana) poden ser atacats
    pels agressius paràsits!

       Igualment efectiva pot ser una sorti-
    da en barca per a fer censos, encara que
    la logística d’aquest tipus de recomptes                               MATIES REBASSA
    és molt més complicada i no es troba a
    l’abast de tothom. Això sí, ens pot perme-
                                                            toNI MuñoZ
                                                    EB27 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12