Page 10 - Es Busqueret 28
P. 10

Actualitat


    El seguiment
    d’aucells
    comuns (SAC),
    un repte a
    llarg termini
    Per Cristina Fiol i Xavier Llabrés

    Què és i com va començar      d’Aucells Comuns) a totes les Illes. Les  talls de la metodologia es poden consultar
    el projecte SAC           dades es recullen mitjançant la realització  a la plana del SAC o a l’anuari ornitològic
                      d’un itinerari de 3 Qm dividit en 6 seccions  2003. Les dades recopilades s’expressen
                      de 500 metres, en el qual es van anotant  en forma d’individus per quilòmetre o ín-
       El 2003 el GOB posava en marxa una  tots els ocells vists i sentits. Cada itinerari  dex quilomètric d’abundància (IKA). Això
    idea pionera a Balears: agafant com a base  es fa 4 vegades durant tot l’any; dos en  ens donarà una idea de la quantitat d’aus
    la metodologia del SOCC, el seguiment  primavera (període abril-maig i maig-juny)  que trobam per quilòmetre recorregut.
    d’ocells comuns que es realitza a Catalu- i dos a l’hivern (gener i desembre). Els de-
    nya, s’inicià el projecte SAC (Seguiment     Imatge 1. Mapa amb els hàbitats més representatius d’un dels  Imatge 2. Exemple de les dades que es poden consultar al sis-
     itineraris que es realitzen dins el projecte SAC.    tema informàtic del SAC.En aquest cas, l’evolució del nombre
                                  de verderols (nombres absoluts) comptats durant el primer
                                  recorregut de primavera a l’itinerari del Port d’Andratx.
  TONI MUñOz 10 - EB28
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15