Page 8 - Es Busqueret 28
P. 8

Pica-soques
     Sitta europaea

    pàl·lida oriental (Hippolais pallida) i un ull  regió plana i molt ventosa situada al nord  la de les fileres interminables de pelicans
    de bou pàl·lid oriental (Phylloscopus ori- de Varna, bastant lluny de Burgas, i hi  volant ran de terra i a posta de sol, que
    entalis), dels darrers que quedaven per  destaca la presència del cap del mateix  van a dormir a aquests grans llacs. Pas-
    la zona, ja que la majoria ja havien partit  nom, una extensió de terra que s’endinsa  sen per sobre de carreteres perifèriques a
    cap al sud. Ja al pas de Dyulinsky no po- en el mar Negre, cosa que la converteix  molt baixa altura, però la gent d’allà està
    guérem veure molt de pas de rapinyaires  en una mena d’embut on s’hi arrepleguen  tan acostumada a la seva presència que ni
    (altre cop per culpa del potentíssim antici- grans quantitats d’ocells migratoris. A part  se’ls mira. Evidentment, nosaltres sí que
    cló), si bé un gran grup d’uns 700 pelicans  de veure-hi a plaer algun falcons torters  els observàvem i els fèiem fotos, mentre
    ens va tenir entretinguts una estona, com  sedimentats, sense cap dubte allà els reis  els locals ens miraven encuriosits. Entre
    també el constant moviment d’abellerols  varen ésser els capsigranys. Com ja hem  els passeriformes, destacaríem l’observa-
    (Merops apiaster) i uns quants petits fal- dit, els capsigrans roigs eren abassega- ció d’un rossinyol oriental (Luscinia lusci-
    cònids. També vàrem gaudir de la pre- dorament abundants: n’hi havia a cada nia), bastant confiat, i entre els rapinyaires
    sència propera d’un parell d’àguiles reials  mata, a cada arbust, de vegades dos, i tot  un falconet (Falco subbuteo) que capturà
    locals (Aquila chrysaetos).     en el mateix metre quadrat! Els mascles  amb èxit un hirundínid davant els nostres
                      adults ja havien partit quasi tots i ens ha- ulls. A la Reserva de Poda, on segons es
       Salines de Pomorie - Les salines
    de Pomorie es troben just a l’entorn urbà  guérem de conformar amb femelles i jo- comenta s’hi han detectat més de 240
                                        espècies, observàrem de nou moltíssims
                      ves, però va ser certament espectacular. I
    de la ciutat de Pomorie, una ciutat turísti- entre tant rogenc aconseguírem veure un  corbs marins pigmeus (des d’observatoris
    ca però d’aspecte molt soviètic, i disposen  parell de capsigranys menuts (Lanius mi- de fusta habilitats a l’efecte), i tinguérem
    d’un centre de recepció i d’un museu de la  nor), que en canvi són més grans que els  la sort d’albirar per un breu espai de temps
    sal. A les salines, les aus més destacades
    varen ser els larolimícoles. Les espècies  rogencs, una altra de les espècies que ens  un xàtxero citrí (Motacilla citreola), un al-
                      feia moltes ganes veure. No va haver-hi
                                        tre dels passeriformes que ens feia més
    que s’hi poden veure són, més o menys,  sort amb altres de les espècies cercades:  il·lusió. També observàrem alguns corriols
    les mateixes que per aquí, si bé a la zona  les coablanques de pit negre (Oenanthe  becadells més i alguna llambritja de bec
    hi ha certes especialitats que vàrem estar  pleschanka) abundants a la zona però que  vermell (Sterna caspia), entre molts altres
    cercant durant alguns dies. Finalment, si
    bé se’ns va escapar alguna espècie, com  ja havien marxat, l’arpella russa (Circus  larolimícoles.
                      macrourus), una de les espècies més cer-
    per exemple la xivitona cendrosa (Xenus  cades a tot el viatge sense sort, i el falcó  Els turons boscosos de Poroy - A
    cinereus), sí vàrem tenir sort amb altres  torter grec.        la zona de Poroy es troben tota una sèrie
    com el corriol becadell (Limicola falcine-             de boscos aclarits, semblants a les de-
    llus) o l’escuraflascons becfí (Phalaropus  Els llacs de Mandra i la Reserva  veses extremenyes, de gran interès per-
    lobatus), o la camaverda menuda (Trin- de Poda - Si Atanasosvko és un llac situat  què, tal com passa al pas de Dyulinski, es
    ga stagnatilis), prou abundant a la zona.  al nord de Burgas, Mandra és el gran llac  tracta d’una zona més elevada des d’on
    També observàrem molts gavinons (Larus  situat al sud. Enmig hi trobem el llac de  resulta possible veure les aus planadores
    minutus), gavines capnegres (Larus mela- Burgas, molt més urbà i menys interes- més a prop. Vàrem pujar-hi unes quantes
    nocephalus) o de bec fi (Larus genei), per  sant. La zona sud del llac Mandra és la que  matinades, ja que es trobava molt prop de
    exemple. Els corbmarins pigmeus (Phala- presenta major interès, amb petites llacu- la zona turística d’Slanchev Briag (o Sunny
    crocorax pygmeus) eren també comuns  nes laterals i amb la Reserva de Poda situ- Beach per als turistes). Passàrem llargues
    i… realment pigmeus!        ada a la franja de terra que separa el llac  estones a prop d’un abeurador per al bes-
                      del golf de Burgas. Per ventura una de les  tiar, on anaven a beure bones quantitats
       El Cap Kaliakra - Kaliakra és una
                      imatges que més recordem de la zona és  de passeriformes, còrvids i picots. Allà
     8 - EB28
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13