Page 7 - Es Busqueret 28
P. 7

Malgrat aquesta decepció, el viatge  cidental de la mar Negra, a l’est de
    va ser prou interessant ornitològicament  Bulgària, tot i que vàrem centrar-nos
    parlant (vérem 163 espècies, ni més ni  bàsicament a sis zones de d’ecosis-
    menys, moltes de les quals noves per a  temes diversos als quals preteníem
    nosaltres) i a més comptà amb l’afegit  observar les diferents espècies: el
    de tenir una bona relació qualitat/preu,  conjunt de llacunes d’Atanasovsko;
    ja que es tracta d’un viatge curt, directe  el pas de muntanya de Dyulinsky
    des de Palma als mesos d’estiu, i amb uns  Prohod; les salines costaneres de
    preus a la destinació molt barats. Així, una  Pomorie; el Cap Kaliakra, la zona del
    setmana a un hotel “normalet”, incloent el  llac Mandra i la Reserva de Poda i els
    berenar ens va costar uns 65 euros per  turons boscosos de Poroy. Si abans
    persona (els 7 dies), amb la resta de preus  de partir esperàvem que l’ocell
    igual d’econòmics, sobretot els menjars  del viatge fos l’àguila pomerà-
    als pobles no turístics.      nia (Aquila pomarina), l’àguila
                      marina (Haliaetus albicilla),
       Abans de començar a parlar d’ocells,  l’àguila cridanera (Aqui-
    direm unes paraules sobre Bulgària, on el  la clanga) o, fins i tot,
    primer que crida l’atenció és que fora de  l’aligot rogenc (Buteo
    les zones més turístiques, l’ús de l’alfabet  rufinus). Al final, l’ocell
    ciríl·lic és total i absolut: no oblidem que  del viatge va ser molt
    el seu inventor o creador al segle X va  més petit i menys vistós,         Àguila pomerània
    ser un monjo búlgar a partir del grec. A  el capsigrany roig (Lanius           Aquila pomarina
    mode d’exemple podem dir que “София”  collurio), al qual el primer
    és Sòfia, “Бургас” és Burgas i “Варна” és  i segon dia cercàvem amb
    Varna. Per això, resulta convenient, com  interès, amb frenades incloses quan en  nus), aligots vespers (Pernis apivorus),
    va ser en el nostre cas, que un dels viat- vèiem algun exemplar, i que al final vam  arpelles (Circus aeruginosus), una àguila
    gers aprengui una mica de búlgar durant  poder veure a centenars, amb unes den- marina, un juvenil d’àguila imperial orien-
    els mesos previs al viatge, tal com va fer  sitats realment sorprenents, especialment  tal (Aquila adalberti), les primeres àguiles
    en Juanjo, fet que ens facilità molt l’ori- a la zona del cap Kaliakra. Això sí, tots, o  pomerànies (fins a 5 juntes) i alguns dels
    entació i la comunicació amb els locals,  gairebé tots, eren femelles i joves, ja que  pocs falcons torters grecs (Accipiter bre-
    sobretot als poblets de l’interior. La sego- els mascles ja havien partit cap al sud i  vipes) que aconseguírem veure en tot el
    na cosa que crida l’atenció d’aquest país,  només en vàrem poder veure un parell. viatge. A la zona central del llac hi havia
    després de la dificultat d’acostumar-se a                permanentment pelicans (Pelecanus ono-
    llegir en ciríl·lic, és la manera de conduir  Llac d’Atanasosvko - Es tracta crotalus), més d’un miler en moltes ocasi-
    i comportar-se a les carreteres: els límits  d’un gran llac situat al nord de Burgas,  ons, acompanyats sovint per grupets molt
    de velocitat no existeixen, fins i tot als  molt alterat (en part es troba dessecat i  menors de l’amenaçat pelicà cresp (Pele-
    pobles, ni tampoc els semàfors o passos  cultivat i en part transformat en salines) canus crispus). Els voltants del llac, quasi
    de vianants i es condueix a molta veloci- però d’una gran riquesa en aus, sobretot  semiesteparis, eren lloc de sedimentació
    tat i de forma molt agressiva. La sensació  rapinyaires i altres planadores. A la vorera  de rapinyaires i hi destacaven els aligots
    permanent que es té quan es circula en  oriental del llac hi ha un punt d’observació  rogencs (Buteo rufinus). Llàstima que no
    aquelles carreteres plenes de clots i so- on els ornitòlegs locals (armats de poten- ens n’adonàrem fins als darrers dies!
    tracs és que el temps ha tornat enrere 25  tíssims prismàtics de tipus soviètic, recol- Pas de Dyulinsky Prohod - Les
    o 30 anys i recordes com es circulava a  zats sobre trespeus) fan els recomptes de
    Mallorca en aquells anys. Tot això s’agreu- les aus que passen en migració i també  regions de Varna i de Burgas estan sepa-
    ja per la gran quantitat de persones que  uns còmodes bancs per a l’observació.  rades per unes muntanyes molt antigues i
    caminen o porten bèsties o carros per les  També trobàrem birdwatchers britànics i  gastades, de formes arrodonides i suaus.
                                        En aquestes muntanyes, més turons que
    voreres de les carreteres, ja que la benzi- escandinaus que pentinaven els cels amb  muntanyes, es troba el pas de Dyulinsky
    na no té preu búlgar, sinó europeu i això fa  els seus telescopis, la qual cosa facilita-
    que moltíssima gent no pugui accedir als  va molt la detecció de les rapinyaires que  Prohod, d’una altura de 420 m. Hi anà-
    cotxes i es desplaci a peu, amb un perill  s’apropaven. Tot i les dures condicions (ja  rem acompanyats d’un guia local i férem
    evident i permanent.        hem comentat que gens habituals per a  algunes aturades als boscos de caducifo-
                                        lis i a petites planures herbàcies. En una
                      l’època de l’any), vàrem poder observar
       L’estada es va desenvolupar per  el pas d’aligots (Buteo buteo ssp. vulpi- d’aquestes localitzàrem un dels passerifor-
    complet a la zona de Burgas i la costa oc-               mes que més ganes ens feia: la coablanca
                                        isabel (Oenanthe isabellina). Els boscos
                                        es trobaven farcits de picots (Bulgària
                                        és un dels millors països europeus per
                                        als picots, sense cap dubte). Entre altres
                                        espècies poguérem veure el picot menut
                                        (Dendrocopos minor) i el mitjà (Dendro-
                                        copos medius). També ens sobrevolà un
                                         astor (Accipiter gentilis) mentre inten-
                                          tàvem localitzar, amb èxit, el ferreri-
                                           co lúgubre (Parus lugubris), una
                                             altra especialitat de la zona.
                                             Finalment, a les zones arbus-
                                             tives els petits sílvids eren
                                             abundantíssims, sobretot els
                                             busquerets (S. borin, S. atri-
                                             capilla, S. curruca…). Un de
                                             nosaltres va tenir la sort de
    Pelica                                      poder detectar una bosqueta
    Pelecanus onocrotalus
                                                    EB28 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12