Page 5 - Es Busqueret 30
P. 5

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias

                                         1 El bec fi i punxegut ens indi-
                                           ca una dieta insectívora que
                                          obté, majoritàriament, dels
                2
                                         àfids que viuen dels canyets.
        5                    1

                                         2 El cap que apunta al cel
                                           quan emet el cant territorial
                                          és el tret que ha donat el nom
                                         genèric a aquest grup d’aus.

                    3
                                         3 El color uniforme, gene-
                                           ralment terròs rogenc, fa
                                          d’aquest gènere un del més
                                         complicats a l’hora de separar les
                                         espècies pel plomatge.
         6

                                         4 Les potes estan tan adapta-
                                           des per agafar-se a les tiges
                                          verticals que, fins i tot, s’han
                      4                   modificat físicament com si fossin
                                         urpes. Així, són molt més fortes
                                         que els d’altres passeriformes de
                                         mida semblant.


                        6 Les ales curtes i amples i  5 Els canyars, canyets i jon-
                          la coa llarga els permeten  queres són les plantes do-
                         volar amb molta traça, en un   minants als hàbitats d’aquest
                        ambient amb tants d’obstacles  gènere, on es troben perfecta-
                        com l’interior dels canyars, que  ment adaptats i n’exploten els
                        els obliga a fer bruscos canvis de  recursos tròfics, tant animals
                        direcció.             com vegetals.     La boscarla de canyar, Acrocephalus scirpaceus       És un dels migrants més abundants  vegetació palustre, principalment el ca- suec, rörsångare i l’islandès sefsöngvari,
     però que passa més desapercebut. Per- nyet Phragmites spp.     tots noms que volen dir el cantor de les
     tany a un gènere, Acrocephalus, que pro-               canyes. En italià li diuen cannaiola, dimi-
     vé del grec akros, punta o cim, i képhalè,  El noms comuns ja recullen, en la  nutiu de canya; en portuguès té el barroc
     cap, en referència a la forma apuntada  majoria de llengües, aquesta preferència  i descriptiu nom de rouxinol pequeno dos
     del cap i a la postura que adopta l’au,  ambiental. El nom català de boscarla de caniços, en clara oposició a la boscarla
     amb el cap apuntat cap amunt, quan  canyar sembla que prové de busqueret  grossa (Acrocephalus arundinaceus) que
     canta. El nom específic scirpaceus deriva  i aquest de busca, encara que la termi- s’anomena rouxinol grande dos caniços.
     del llatí scirpeus (jonc). Tot i que aquesta  nació -arla no té una explicació clara. En  Finalment, en francès és rousserolle ef-
     espècie no és especialment amant dels  castellà, carricero común ve directament farvatte, és a dir, el busqueret jonquer
     joncs - ho seria més aviat la seva cosi- de carrizo, el canyet; en anglès se l’ano- (el nom específic és una forma dialectal
     na la boscarla dels joncs (Acrocephalus  mena reed warbler, busqueret de canya;  de fauvette - busqueret- passant per les
     schoenobaenus)- la paraula ja ens dóna  en alemany teichrohrsänger, literalment  formes fauverette i fauvrette). •
     informació del seu hàbitat preferit: les  el cantor de les canyes dels estanys, nom
     zones humides amb gran cobertura de  compartit amb el danès, rørsanger, el


                                                    EB29 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10