Page 9 - Es Busqueret 30
P. 9

El voltor lleonat és, després del voltor ne- pel que fa al contingent europeu.
                 gre, una de les aus més grans d’Europa. A aquest  Respecte a la seva dieta, es tracta d’un au-
                 continent, ha estat a la península Ibèrica on se  cell especialitzat en l’alimentació carronyaire, la
                 n’ha mantingut la població més important que, a  qual cosa ha determinat la seva adaptació a un
                 més, ha experimentant un progressiu creixement  tipus de vol destinat a la prospecció de grans
                 des de les darreres dècades del segle passat.  superfícies per a la recerca de cadàvers, urpes
                 Gràcies al bon estat d’aquesta població s’han dut  no adaptades a la captura de preses i també pel
                 a terme exitoses reintroduccions a diferents llocs  bec i plomatge del cap i coll clarament adaptat
                 a partir d’exemplars ibèrics, com les efectuades  a l’ingesta de vísceres i musculatura sota la pell
                 a França, a Itàlia continental, a l’illa de Sicília i  d’animals morts. Les seves preses habituals són
                 a Hongria, o reforçaments poblacionals com els  qualsevol animal mort de mida mitjana i gran,
                 efectuats als Balcans, a més de determinats llocs  tant ungulats silvestres (cérvols, daines, muflons
                 de Portugal i de la Península Ibèrica, com a Astú- i isards, principalment) com ramaderia de vacú,
                 ries, València i Alacant, entre d’altres.  oví, caprí i cavallar. Si bé s’alimenten d’animals
                   Són aucells eminentment planadors que  que troben morts pels camps i muntanyes, una
                 aprofiten molt bé els corrents d’aire per despla- part important de la seva dieta l’obtenen als ca-
                 çar-se amb un mínim esforç i, per tant, tenen  nyets que, en els darrers anys, han passat de ser
                 moltes dificultats per volar per sobre de la mar,  abocadors d’animals domèstics morts gestionats
                 on no existeixen corrents tèrmics ascendents.  per veïnats de pobles a esdevenir punts d’ali-
                   La major part dels adults són bastant se- mentació suplementària per aucells carronyaires
                 dentaris, si bé poden realitzar importants des- establerts per les administracions, ONG o per
                 plaçaments a la recerca de menjar. El exemplars  particulars.
                 juvenils realitzen moviments molt més pronun-
                 ciats. A la península Ibèrica s’observen despla- La colonització de Mallorca
                 çaments cap al sud, una vegada finalitzada la
                 reproducció, que afecten els individus nascuts el  La presència de voltors lleonats a Mallorca
                 mateix any i juvenils nascuts en anys anteriors.  i a Eivissa estava considerada com accidental,
                 Un nombre important d’aquest contingent de  malgrat que a Mallorca hi ha hagut diverses ob-
                 voltors lleonats travessa cada any l’estret de Gi- servacions d’entre 1 i 3 exemplars des del 1983.
                 braltar per accedir al continent africà. Per exem- Un exemplar va romandre a Mallorca des del
                 ple, durant la migració prenupcial de 2012, més  1983 fins al 2000 (Martínez et. al., 2006). Hi ha
                 de 2.900 voltors lleonats creuaren Gibraltar, se- una observació a Cabrera de 3 exemplars l’abril
                 gons indica la Fundació Migres. També es coneix  del 2003 (Suárez et. al., 2004). També es va fer
                 el pas de voltors lleonats pels estrets del Bòsfor  una observació a la serra de Tramuntana de Ma-
                 i de Suez. Per altra banda, cada any es produ- llorca el gener de 2004 (Suárez et. al., 2005).
                 eixen albiraments de voltors lleonats al nord i  Després, s’albiraren dos exemplars sobrevolant
                 nord-est de la seva àrea de reproducció ibèrica,  Son Reus (Palma) el 31 d’octubre i el 2 de no-
                 que corresponen a exemplars divagants.  vembre de 2006 (González, 2007) i dos exem-
                                      plars a la serra de Tramuntana el febrer i el març
                                      de 2007 (Parpal, 2008).
                 El voltor lleonat a la            El dia 29 d’octubre de 2008 un nombrós
                 península Ibèrica            grup de voltors lleonats, integrat per uns 600
                   La península Ibèrica és el lloc d’Europa  exemplars, es trobava a la zona de Calblanque
                 amb una major població de voltor lleonat. Es po- (Cartagena). El dia següent se’ls veu sobrevo-
                 den trobar colònies d’aquests voltors, amb una  lant en cercles la població de Los Belones, anant
                 distribució irregular, a quasi totes les comunitats  cap a Calblanque i, posteriorment, parteixen cap
                 autònomes, a excepció de Galícia, i manquen  al cap de Palos (Guardiola, 2009). Segurament
                 també a les províncies de Barcelona, València  aquest voltors es dirigien cap al sud seguint la
                 i Huelva. La població s’ha incrementat des que  línia de costa. A causa d’una tempesta de vent
                 l’any 1979 es va fer el primer recompte de les  que es va originar en aquells dies, el grup no va
                 parelles reproductores a Espanya. Així, s’ha pas- poder continuar el seu camí i molts d’exemplars
                 sat de 2.283 colles reproductores el 1979 a 7.519  es varen sedimentar. Richard Howard, ornitòleg
                 el 1989, i de 17.337 el 1999 a 24.609 el 2008,  britànic que viu a Calblanque, va ser un testi-
                 quan es va fer el darrer cens. A aquesta quan- moni d’excepció d’aquesta sedimentació que es
                 titat s’hi haurien d’afegir uns quants centenars  va produir a prop de casa seva, i va ser qui va
                 de parelles que nidifiquen a Portugal. S’estima,  veure aquest grup d’uns 600 exemplars els dies
                 però, que la darrera xifra obtinguda el 2008, de  29 i 30 d’octubre. La major part d’aquesta con-
                 24.609 colles, és un mínim i que es podria dir  centració devia estar formada per exemplars jo-
                 que la població és d’un 20% a un 30% superior,  ves de l’any, acompanyats per alguns subadults i
                 la qual cosa suposaria que la població a Espanya  adults. Probablement eren aucells procedents de
                 seria de 29.531 a 30.649 colles. Per altra banda,  les colònies del sud de Tarragona i del nord de
                 hi ha la possibilitat d’obtenir el total d’individus  Castelló, com també d’Alacant. Richard Howard
                 multiplicant el nombre de colles censades per un  va poder fotografiar un exemplar nascut aquest
                 factor estimat en 3,1 a 3.3, el que donaria una  mateix any a una colònia d’Alcoi (Alacant), mar-
                 xifra de 76.288 a 79.177 exemplars de voltor.  cat amb bandes alars grogues amb codi negre
                 Si, a més, s’aplica aquest factor a la població  NHH.
                 no censada, sinó estimada, la xifra d’exemplars  El dia 30 els forts vents de component sud-
                 se situaria entre 91.545 i 95.013 exemplars (Del  est varen arrossegar-ne una quantitat que no es
                 Moral, 2009). Això dóna una idea de la gran im- pot establir, però que devia de ser molt gran,
                 portància de la població d’Espanya, especialment  cap a les Illes Balears. Segurament una part


                                                    EB29 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14