Page 10 - Es Busqueret 30
P. 10

d’aquests exemplars traslladats pels forts
    vents varen morir ofegats a la mar.
       El dia 31 d’octubre es veieren 30
    voltors a Menorca, sobrevolant s’Albufera
    des Grau (Maó) i el dia 1 de novembre un
    grup de 68 a Son Saura del Nord (es Mer-
    cadal). Posteriorment es varen fer nom-
    broses observacions de voltors a aquesta
    illa fins al dia 12 de novembre, en què es
    varen deixar d’observar (Garriga, 2009). A
    partir d’aquesta data es pot suposar que
    els exemplars que havien arribat a Menor-
    ca es varen traslladar a Mallorca, atès que
    molt difícilment podrien haver anat a un
    altre lloc. Cal destacar que aquesta espè-
    cie mai havia estat citada a Menorca. Evi-
    dentment, la irrupció de tants de voltors
    lleonats va ser una notícia àmpliament co-
    mentada per tots els mitjans menorquins
    i una grata sorpresa pel col·lectiu d’orni-
    tòlegs locals.
       El dia 1 de novembre també es ve-
    uen a diferents indrets de Mallorca (25 a
    l’Estret de Valldemossa i 26 a sobre de la
    font d’es Pedregaret, Escorca). Per aquest
    motiu es pot calcular que, com a mínim,
    al voltant d’un centenar d’exemplars es
    trobaven a la vegada entre les dues illes
    els primer dies de novembre de 2008.
    Una dada que confirma la procedència
    d’aquests exemplars és que, al poc d’ar-
    ribar, es va fotografiar a una menjadora
    per voltors negres d’un punt central de la
    serra de Tramuntana el mateix voltor que
    s’havia fotografiat a Calblanque. Posteri-
    orment, a aquest voltor se l’ha vist i fo-
    tografiat a diferents punts de la serra fins
    a l’hivern d’enguany. Les observacions de
    lleonats es varen continuar produint re-
    gularment a Mallorca i també a Eivissa i
    Formentera.
       Els dies 13 i 14 de novembre de
    2010 es va fer un recompte de voltors a
    Mallorca, cobrint gran part de la serra de
    Tramuntana, amb altres punts de cens                                JORDI MUNTANER
    a l’illa de sa Dragonera, puig de Randa
    (Llucmajor) i al massís d’Artà. El resultats
    varen indicar que, com a mínim, hi havia
    53 exemplars localitzats a la serra de Tra-
    muntana. Es possible que alguns exem-
    plars tractessin de retornar al continent,
    ja que des de Menorca es veu Mallorca (36
    quilòmetres de distància), des de Mallorca
    es veu Eivissa (80 quilòmetres) i que des
    d’Eivissa i Formentera es veuen perfecta-
    ment els caps de Sant Antoni i de la Nao i
    la costa dels seus voltants (Alacant), que
    són a 84 quilòmetres en el punt més pro-
    per d’Eivissa. El fet que, amb posteriori-
    tat a la seva arribada, es censin bastants
    menys dels que es varen contar el novem-
    bre del 2008 és un clar indici d’aquesta
    fuita de voltors cap a l’exterior de les illes.
    Malgrat que els voltors lleonats són aus
    planadores i tenen grans dificultats per
    creuar braços de mar amples, hi ha al-
    gunes observacions de voltors lleonats a
    Mallorca anteriors al 2008.                                       MATIES REBASSA
       Durant els cinc anys posteriors a
    l’arribada dels voltors lleonats a les Ba-

     10 - EB29
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15