Page 6 - Es Busqueret 30
P. 6

Naturalisme


    Dieta del falcó marí i cens de la


    població a l’arxipèlag de Cabrera:    un nou estudi del GOB per


    conèixer millor aquesta espècie

    Per Jaume Bonnín i Jaume Adrover
       El falcó marí (Falco eleonorae) és
    estival a la mediterrània, Canàries i al lito-
    ral atlàntic del Marroc i hiverna a la costa
    oriental de l’Àfrica i a l’illa de Madagascar.
    La seva població a les Illes Balears és d’un
    mínim de 1.257 individus. A les nostres
    illes s’alimenta de petits ocells, insectes i
    qualque rata pinyada. És colonial i nidifica
    a penyals costaners i a illots. La seva re-
    producció és molt tardana: els polls neixen
    a principis de setembre coincidint amb el
    pas d’aucells passeriformes migrants, amb
    els quals se suren els polls. A primavera i
    a la tardor, amb l’arribada dels migrants,
    cacen principalment damunt la mar; en
    canvi, a l’estiu cerquen les preses (en què
    predominen els insectes) a terra ferma.
    Es poden veure grups nombrosos caçant
    escarabats de Sant Joan (Polyfilla fullo)  Evolució de la població de falcó marí a l’arxipèlag de Cabrera en època de reproducció.
    a Son Bosc i a Es Trenc, banyarriquers
    (Cerambyx cerdo) i cigales (Cicada orni)  a punts on obtenir-ne prou mostres. biomètriques. Dia 10 es va repetir el cens
    per la Serra de Tramuntana, o papallones  Si teniu cites d’aquesta espècie no  per tal d’afinar millor els resultats i con-
    i formigues voladores als llocs on es pro- publicades als anuaris d’ornitologia del  trastar la metodologia. Aquesta meto-
    dueixin emergències d’aquestes i altres  GOB, podeu enviar-les a nyamfalcomari@ dologia, que és la mateixa des de
    espècies.              gmail.com.             1991, consisteix en comp-
       Hi ha informació sobre aquests as-                 tar el màxim d’indivi-
    pectes, però és bastant generalista. És              dus que es tro-
    per això que seria important, de cara a la Cens a l’arxipèlag de Cabrera ben a les
    seva conservació, tenir dades més acura- Enguany el treball de camp ha po-
    des de la dieta, els llocs d’alimentació i la  gut censar l’espècie a Cabrera. Després
    importància de cada tipus de presa a cada  d’uns intents infructuosos al juliol,
    època. Una zona de caça coneguda, per  els dies 8, 9 i 10 de setembre
    exemple, és la zona de Son Bosc. Aques- partírem des de Portocolom
    ta zona, amenaçada per un absurd camp  cap a l’arxipèlag amb el llaüt
    de golf, podria tenir una importància clau  “Es Riuetó”. Dia 8 mateix ini-
    amb vista a la reproducció i la supervivèn- ciàrem el recompte als illots al
    cia de l’espècie a l’època més desfavorable  nord de Cabrera Gran i l’ende-
    pel que fa a l’obtenció d’aliment. mà continuàrem el recompte
       L’estudi, que consisteix en recollir i  a la resta d’illots. Accedírem
    analitzar les restes de preses i egragròpi- a peu a l’Estell Xapat, l’Estell
    les a les colònies de cria i a posadors usats  de’n Coll i el de s’Esclata-sang.
    a zones de caça i a recopilar informació  En total hi localitzàrem 11 nius
    d’observacions de camp de l’espècie, s’ini- i recollírem abundants mos-
    cia enguany. Tendrà una durada mínima  tres d’alimentació. L’accés va
    de 2 anys a causa de les dificultats d’accés  servir per anellar quinze polls
                      i prendre diferents mesures
     6 - EB29
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11