Page 7 - Es Busqueret 30
P. 7

colònies. És bàsic realitzar-la en aquestes  va una parella i a n’Esponja, on han criat
    dates abans que els polls volin i a les ho- qualque any, ha donat resultat negatiu;
    res centrals del dia, ja que cacen principal- en canvi, a Na Redona, on hi ha criat en
    ment al matí prest i a darrera hora. S’obté  comptades ocasions, se’n van localitzar
    així un index d’abundància d’adults que és  dos exemplars. El resultat, comparat amb
    comparable amb els diferents anys. els anys anteriors, mostra que la pobla-
       Els resultats a Cabrera van ser de  ció és estable des de 1991 amb poques
    103 exemplars a 8 subcolònies. A l’illa de  diferències interanuals. La recuperació de
    na Foradada, on tradicionalment es troba- la població respecte a 1976 es deu amb
                       bona mesura a la fi de les maniobres mi-
                        litars amb foc real als illots (on encara
                        es troben projectils i blancs militars)
                         que feia l’exèrcit abans de l’aprova-
                          ció del Parc Nacional.                                          Resultats del cens de 2012
                                          Agraïm al Parc Nacional la seva col-
                                        laboració amb els permisos d’estada a Ca-
                                        brera com també les dades reflectides a
                                        la gràfica d’evolució de la població. També
                                        hem de donar les gràcies als agents de
                                        medi ambient i guies del parc que ens va-
                                        ren acollir, especialment a Patxi Gordiola,
                                        Biel Servera i Joan Gelabert. •


                                                    EB29 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12