Page 10 - Es Busqueret 33
P. 10

Ginart fou un testimoni clau en el procés   Mallorca: “Los mallorquines son un pue-
                                        de transformació que s’estava produïnt en   blo simpático, muy amable, limpio, tra-
                                        les illes Balears des d’un paradís gairebé   bajador, pero sumamente conscientes de
                                        desconegut de paisatge i de paisanatge     su propio valor [selbstbewusstes] y de su
                                        fins a la deriva en un turisme de masses i   propio idioma, un dialecto del provenzal;
                                        les seves conseqüències en la depredació    al verdadero mallorquín no le gusta oír
                                        del territori, l’especulació immobiliària, o  que lo llamen “Espanyol”. La sangre celta
                                        en la minva notòria de la biodiversitat.  se ve aún en los cabellos rubios y en los
                                        Tot i que no és el moment aquí d’ana- ojos azules , sobre todo, en el norte de la
                                        litzar amb detalll aquest tema, potser  tramontana (pàg. 22).         Figura 7. Fragment d’una carta de Toni Ginart a Peter I. Lake. (Carta original a l’arxiu personal
                                        sigui d’interès tractar succintament com      El pintor Hubert li remeté alguns  de l’autor)
                                        va rebre Ginart aquella incipient migra- fullets publicitaris des de Mallorca i Jor-
                                        ció humana àvida de sol, platja i diversió   dans li tornà a insistir: “Gracias por los experimentat pels habitants, encegats ara tos y las águilas pescadoras, ahora está
                                        trivial. Abans d’ocupar-nos de la corres-   folletos turísticos que usted me mandó; per un materialisme pur i dur: “Wie sehr rodeado de hoteles y chalets y otros edi-
                                        pondència epistolar entre Ginart i el seu   únicamente la cantidad de hoteles y hatte sich alles geändert! In Palma waren ficios como bares y casas de PUTAS. Para

                                        vell amic Lake, facem-nos ressò d’un al-    pensiones me ha dejado sin respiración. wir viel zusamen mit dem Maler Hubert, decirle que no he visto un águila pesca-
                                        tre testimoni anterior, en aquest cas de la  Realmente hay una nueva enfermedad 1913 Begleiter des Erzherzogs, aber auch dora hace años. Que lástima, ¿verdad?”
                                        mà d’un personatge clau en l’ornitologia    muy seria: una obsesión por Mallorca. ¡Si in Miramar war vieles so anders gewor- A causa de l’estreta relació d’amis-
                                        balear, Adolf von Jordans (1892-1974),   el viejo Arxiduque [Lluís Salvador d’Habs- den! Señor Hubert war der letzte Freund  tat amb el seu vell amic Peter, fill del
                                        que preludiava ja el pitjor dels temors.    burg-Lorena] lo hubiera vivido aún! (car- aus 1913 –er starb vor 4 Jahren (80 alt)  cònsol britànic a Palma, Toni es permet,
                                          Jordans, en carta al pintor austríac    ta de Jordans a Hubert, desde Bonn, 15 wurde von einem jungen Motorradfahrer  en la correspondència que es conserva,

                                        Erwin Hubert (un artista que havia tre- de juny de 1956; Schwendinger, 1994). in Palma über fahren!! Und seitdem wird  expressions una mica dures tant d’intimi-
                                        ballat en els darrers anys amb l’Arxiduc    En la següent figura núm. 6 mostram ja die einst so einsame Insel von hun- tat personal com de manifestació de la
                                        i amb qui mantingué correspondència    un exemple de tipus de fullet publicitari derttausenden jedes Jahr überflutet- ich  seva opinió. Per descomptat no relataré
                                        epistolar entre 1941 i 1958), li transmet   que va poder conèixer Jordans. Es trac- möchts sie in alter schönster Erinnerung  aquí aspectes íntims que no han de veu-
                                        el desig de realitzar un viatge de plaer  ta d’una guia publicada l’any 1957 en la behalten ohne diesen schrecklichen Tou- re la llum perquè estan escrits en una
                                        a Mallorca en companyia de la seva es-     impremta Atlante de Palma, patrocinada rismus!! Selbst bei der Höhle an Arta’s  correspondència personal que mai es va
                                        posa, a fi i efecte de visitar alguns dels                     Küste ja ein Hotel jetzt! Ob wohl die alten  pensar que es conservaria o es publica-
                                        llocs que conegué en els seus tres viatges                     Bewohner der Insel sich durch die Über- ria, ni tampoc són rellevants per al tema
                                        anteriors. En aquesta carta li comenta la                     flutung von Touristen sich arg verändert  d’aquest article. Amb tot, i com petita
                                        seva preocupació pel canvi brutal que                     haben und der Materialismus seine Blü- mostra del caràcter de Toni, direm que
                                        sembla que es produeix en l’illa de Ma-                      ten treibt?!” (carta de Jordans a Garcias,  aquest confesa al seu amic en un arrava-
                                        llorca, tal com es desprèn de la publicitat                    des de Bonn, 27.X.1968; original en l’ar- tament de catarsi: “Me gustaría matar a
                                        de les illes que s’ofereix a Alemanya. En                     xiu del Jardí Botànic de Sóller).  todos los turistas con dinamita y tumbar
                                        aquesta línia, i tal com es recull en l’arti-                     (Traducció: “...Com havien canviat todos estos edificios tan terribles que no
                                        cle de Helga Schwendinger, li manifiesta                      les coses! A Palma estàrem sovint amb el puedo ver” (carta a Peter amb data 12
                                        la seva incredulitat pel que pot estar es-                     pintor Hubert, company de l’ Arxiduc al de desembre de 1977). En un altre punt
                                        devenint en el seu particular edèn balear:                     1913, però també a Miramar havia tornat d’aquesta mateixa carta, Toni li comunica
                                        “Estuve pensando en nuestra Alcúdia de                      tot tan diferent!. El Sr. Hubert fou el dar- a Pedro: “Me gusta mucho que me ha-
                                        los años 1921 y 1927 -¡que bonita fue                    rer amic de 1913- va morir fa 4 anys (80 ble del guitarrista (Segovia), pues tengo
                                        nuestra estancia común en la Fonda del                       anys) atropellat per un jove motociclista muchas simpatías para él y su música la
                                        mercado, mis excursiones de caza a la                    a Palma. I des de llavors aquesta solità- adoro, pero cuando la oigo por televisi-
                                        Albufera, sus cuadros [del pintor Hubert]                     ria illa s’ha vist inundada per centenars ón en los cafés me atacan los nervios ya
                                        y esta gente tan sencilla y pura!- ¿Tiene                     de milers de persones cada any - la vull que no puedo escucharla debido a que la
                                        razón la publicidad? ¿Ya hay caravanas                    conservar en un vell i bell record, sense gente de hoy no sabe apreciar lo bueno
                                        hacia allí? Dentro de poco una de cada                      aquest horrible turisme!. Fins i tot devora y gritan y yo no puedo más hasta que les
      Figura 5. Fragment d’una carta de Munn a Peter I. Lake, de 29 de juliol de 1945, donanat-li  tres criadas hablará de Mallorca, cuando
      notícies de Toni Ginart (Original en l’arxiu personal de l’autor)  en 1913 ni siquiera alguien mediana-                     les coves, a la costa d’Artà, hi ha ara un digo: ¡Callaros todos, hijos de puta!.
                                                                                  hotel!. Em deman si els antics habitants
                                        mente culto conocía el nombre” (Carta                     de l’illa s’han vist afectats per l’ allau de  Els nervis foren el problema de salut
       En qualsevol cas, en una de les sempre lleial Toni. Finalment, Toni Ginart  des de Bonn, amb data 30 de març de                turistes i floreix el materialisme?). que va acabar amb la vida de Ginart. En
    primeres cartes que Munn escriu al seu heredaria gran part del llegat ornitolò- 1956; Schwendinger, 1994). Tal com ja  Figura 6. Fullet publicitari de Pollença i Al-       una altra carta a Peter, de 10 de desem-
    retorn a Mallorca, li agraeix al seu antic gic de Munn (llibres, revistes, etc.). Pocs  sabem, Adolf von Jordans realitzà tres  cúdia de l’any 1957  Ginard tenia una opinió no molt dife- bre de 1981, li comenta: “Siento no po-
    deixeble ornitològic Peter I. Lake haver anys després de la mort del biòleg, les  viatges d’investigació ornitològica a les       rent sobre el desastre mediambiental que der escribir tanto como yo quisiera para
    rebut carta seva i li comunica, no només Illes Balears rebrien una novedosa i mas- Illes Balears, en els anys 1913 (des de  per l’ajuntament de Pollença i redactada  s’estava produïnt a Mallorca a causa del contarle muchas cosas, pero la verdad es
    la seva desagradable experiència d’exili- siva migració fins llavors pràcticament  l’1 de març fins l’1 de juny), 1921 (des  per Miguel Bota Totxo. turisme de masses. Es lamenta insistent- que no puedo hacerlo debido a mis nervi-
    at, juntament amb la destrucció i venda desconeguda.          del 12 de març fins al 15 de juliol), i el                     ment de l’explossió de massa turistes, del os. Ya veremos si puedo algún dia; no se.
    de la seva finca a Alcudia, sinó també              1927 (des del 3 d’abril fins al 9 de juliol).    Acompanyat de la seva dona, Jor- canvi social dels vilatans i la repercussió Por el momento me encuentro bastante
    que Toni li havia preparat un apartament                Aquí conegué, entre d’altres persones,   dans va realitzar finalment un viatge de  que tot allò té en la presència de les aus. bien, pero siempre tomando medicinas,
    confortable a l’Hotel Mar y Sol, amb les  Els inicis del turisme balear  l’Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lore-  plaer a Mallorca, amb avió des de Bonn  En una carta al seu antic amic i company No he vuelto a tomar nada de alcohol ni
    restes de les seves escasses pertinences. de masses i la seva recepció  na, el col·lector alemany Hermann Grün    fins a Palma i des d’aquí en cotxe de llo- de camp Peter Ivan Lake (1915-2009) tampoco vino, y esto me ha salvado. Vivo
    Finalment, com es pot llegir en la figura en la correspondència entre  (Reig-Ferrer, 2008), Philip W. Munn, o el   guer fins a Alcúdia. En una carta a Llorenç  (vegeu figura n. 7), Toni li comenta les con mi hermana Bárbara y nos llevamos
    n. 5, li explica que Toni també havia rebut  Antoni Ginart i Peter I. Lake farmacèutic d’Artà Llorenç Garcias i Font  Garcies, bastants d’anys després d’aquest  terribles transformacions que es produ- muy bien. Esperamos poder estar juntos
                                                                darrer viatge a l’illa, li manifiesta com l’ha
    la seva carta i que ja l’havia respost, en               (Garcias & Pons, 2011). És molt probable    vist de canviada, li comunica la defunció  eixen al Port d’Alcúdia (faig petites mo- hasta el fin. Ya veremos.”
    evident contrast amb ell mateix, que des                que Adolf von Jordans tractàs també per-    per accident de trànsit del seu antic amic  dificacions ortogràfiques i gramaticals de  La darrera carta de Toni a Peter I.
    de l’anterior diligència havia après l’estil  Transcorreguts els anys més ne- sonalment Toni Ginart durant les seves  el pintor Hubert (mort per un jove con- la lletra de Ginart, però mantenc el seu  Lake data del 21 de juny de 1982 i, com
    de “dejar las cosas para mañana”.  gres, des del punt de vista econòmic i  trobades amb Munn. En qualsevol cas,  ductor de motocicleta), de l’error i horror  estil): “Pedro, la verdad es que ahora no  sempre, des del Port d’Alcúdia. Crec que
       Fins poc temps abans del seu decés,  social, de la dècada dels anys quaranta  Jordans tenia, com escriu en un dels seus  d’aquest turisme que invaeix l’illa, dels  le gustaría el P. Alcudia, pues los grandes  ho paga presentar-la en aquest lloc. Ser-
                                                                                  edificios para mí son montes de cemento,
    el dia 11 de gener de 1949, Munn conti- i cinquanta del segle XX, Espanya s’in- primers treballs (Vogelfauna Mallorcas,  abusos i carència de respecte mediambi- y los detesto. Pues le diré que en el lago  veixi aquest document com a mostra de
    nuà les sortides al camp acompanyat del  troduïa en una etapa desenvolupista no  1914), una bona opinió dels habitants de  ental en la construcció d’hotels i del canvi           la seva afició ornitològica, respecte cap
                      molt menys sinistra que la anterior. Toni                                       de la Albufera, donde había miles de pa- al seu mestre, amistat amb Lake, i com
     10 - EB33                                                                                                      EB33 - 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15