Page 5 - Es Busqueret 33
P. 5

Editorial Actualitat

 Just a l’anterior número de primavera d’Es  A hores d’ara podem pensar que res d’això  Nous projectes de la
 Busqueret dedicàvem unes planes a la Reserva queda, fora dels records que hem reviscut tots
 Biològica de la Trapa, orgullosos d’un espai na- els que estimam La Trapa al mateix temps que
 tural que començava a mostrar-se esplendorós les flames consumien la realitat. Però, sí. A l’ho-
 desprès de l’incendi de 1994.  ra que les flames cremaven els pins s’obrien les  Societat Ornitològica
 pinyes alliberant les llavors d’una nova vida. Al
 Des d’ençà han estat milers els voluntaris mateix temps que la ferida se feia més intensa i
 que han pujat pels seus costers plens de pi- dolorosa al nostres cors, aquest s’obria per alli-
 notells, mates i xiprells, que han anat alerta a berar onades de solidaritat. La natura ens mos- de Menorca (SOM)
 trepitjar les orquídies que creixien irreverents al tra el camí. La mort duu implícita també la vida i
 costat del camí, que han guaitat bocabadats a la la renaixença.
 balconada sobre Sa Dragonera, que han constru-
 ït desenes de capses nius entre rialles, que han  Més de 3.000 voluntaris a l’hora de tancar  Per Xavi Méndez
 observat, any rere any, el pas d’aucells migrants aquest editorial, col·lapse de les línies de comu-
 per aquest petit oasi de la Serra, que han fet nicació del GOB, nous socis, xarxes socials en
 tancats, que han tingut cura dels arbrers fruiters, ebullició a cada comunicat, entitats oferint el  La Societat Ornitològica de Menor-
 han reparat marges caiguts, han cuidat de les seu suport moral i econòmic, planificació d’ac- ca (SOM) va néixer ara fa ja més de deu
 abelles que polinitzaven la vida botànica de la tes, concerts, missatges d’ànim i suport,... Una  anys amb diversos objectius: reunir tots
 finca i que ja oferien una bona collita de mel. Mel explosió de vida sorgeix de dintre les flames que  els esforços que es feien a l’illa en l’àmbit
    ornitològic, donar continuïtat als estudis
 de la Trapa, quin goig. han cremat La Trapa, una llavor que espera que  que s’elaboraven fins aleshores, promou-
 milers de voluntaris l’ajudin a germinar i fer créi- re nous projectes d’estudi de l’avifauna
 Però La Trapa se’ns ha cremat! xer de bell nou per mostrar-se esplendorosa per  menorquina i ajudar a totes les persones
    que s’iniciaven en el món de l’ornitologia,
 a goig de tots aquells que l’estimen.  sense deixar de banda l’aspecte divulgatiu
    i formatiu.
       Ara fa ja quatre anys, vàrem inici-
    ar una sèrie d’estudis bianuals destinats
    a conèixer millor les poblacions nidificants
    d’algunes espècies d’ocells poc estudia-
    des fins llavors. La idea inicial era estudiar
    cada dos anys la distribució i l’abundància
    d’una espècie de les moltes que nidifiquen
    a l’illa i de les quals es disposa de poca o
                                                        XAvI MÉNDEz    Nius de vinyolita Delichon Urbicum al municipi de Ferreries, principal colònia de l’illa.

 4 - EB33                                               EB33 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10