Page 9 - Es Busqueret 33
P. 9

Naturalisme                prop de Port d’Alcúdia el dia 2 de maig en el Port de Campos, va ser arrestat per
                      de 1943.
                                        la policia espanyola sota una acusació ba-
                                        nal: haver abandonat sense autorització
                        Algunes altres espècies recollides
                      en els escrits munnians es van deure a  la seva zona de residència, una suposada
                      l’escopeta o informació de Ginart. Així, en  norma, com assenyala ell mateix, total-
                                        ment desconeguda “and removal under
 Antoni Ginart Celià (1905-1982):      diverses parts de l’obra mestra de Munn,  guard to Palma, for having left my own
                      el seu manuscrit The Birds of the Bale-
                                        district without permission – a totally unk-
                      aric Islands (1943), apareix el seu nom
 Els sentits ornitològics del capità britànic com a observador o col·lector de tal o  nown restriction” (Munn, The Birds of the
                                        Balearic Islands, 1943: 191). Per pressi-
                      qual espècie. Exemple d’això és la refe-
                                        ons de la GESTAPO alemanya, Munn ha
 Philip W. Munn               rència, també en el manuscrit de Munn,  d’abandonar l’illa i es veu obligat a exi-
                      al cobrament de tres becades (Scolopax
                                        liar-se a Portugal (Duran Pastor, 2002;
                      rusticola) el 7 de desembre de 1933 per
                      l’escopeta de Toni dins un petit bosquet  Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012).
                      de pins.                Pocs mesos després, el dia 29 de se-
 Per Abilio Reig-Ferrer, Universitat d’Alacant
                        Malgrat la formació ornitològica de  tembre de 1941, detenen Toni Ginart, de
                      la mà del seu protector i mestre, Ginart  36 anys, sense cap càrrec o denúncia i el
  Es presenta un esbós biogràfic d’un dels personatges menys coneguts i reconeguts de l’ornitologia ba- mai va publicar un article de caràcter or- traslladen a un penal de Conca. El cònsol
 lear: Antoni Ginart Celiá (1905-1982). Toni (o Tony) Celiá, com popularment se l’anomenava a la seva terra  nitològic. Tampoc va pertànyer a cap as- britànic a Mallorca, Ivan Lake, s’encarre-
 del Port d’Alcúdia, va ser una ajuda impagable per a l’ornitòleg britànic Philip W. Munn durant la seva llarga  sociació ornitològica estatal, com la So- garà de comunicar aquesta infausta notí-
 residència a Mallorca. Rescatar la seva figura i difondre l’obra naturalista d’aquest personatge és el propòsit  ciedad Española de Ornitologia. Tan sols  cia a Munn i li demana que, des de Portu-
                                        gal, intenti persuadir Lord Portal perquè
 fonamental d’aquest article. Figura 3. Publicitat de l’any 1957 de l’Hotel  va formar part, com a col·laborador, de  li plantegi aquesta greu injustícia al duc
      Mar y Sol, al Port d’Alcúdia, gestionat per P.  l’efímer Centro de Estudios Ornitológicos
      W. Munn i A. Ginart       de Baleares, el principal motor del qual  d’Alba, llavors ambaixador d’Espanya a
                      va ser el militar i ornitòleg alacantí José  Londres. Cal notar que el cònsol britànic
 tirà, en paraules del propi Munn, en els a qui acompanya en nombroses sortides  Un dels primers reconeixements  a Palma era el pare de Peter I. Lake, un
 seus ulls i orelles en el camp. Tot i que la  al camp. A la figura núm. 2 es pot veure  públics del treball ornitològic de Toni  bon amic de Ginart i alumne ornitològic,
 persona i obra d’aquest ornitòleg i biòleg Philip Munn i Toni Ginart compartint un  Ginart es va donar a conèixer en la pu- també, del capità Munn. Posteriorment,
 britànic no ha estat estudiada en profun- esmorzar en una excursió campestre, i en  blicació més important de Munn: “The  s’abordarà succintament la relació episto-
 ditat, el lector interessat pot acudir a al- presència del que sembla una excel·lent  Birds of the Balearic Islands”. En aquest  lar entre Peter Lake i Toni, si bé deixarem
 guns treballs ja publicats (Jurado, 2009; ampolla de bon vi. article, aparegut al número de desembre  per a una altra ocasió un estudi més de-
 Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012). Suposam, també, que Antoni, com  de 1931 de la revista del museu de Tring   tingut de la figura de Peter Lake i la seva
 Gran part del treball naturalista a home de confiança de Munn, s’encar- //Novitates Zoologicae//, Munn agraeix  relació amb l’ornitologia balear.
 de Ginard, gairebé sempre com a orni- regava d’altres comeses de diversos ti- l’ajuda de Toni i el qualifica com el mi- Per mitjà de l’interessant article de
 tòleg de bota, va consistir en la captura pus. Així, per exemple, volem veure la  llor naturalista mallorquí de camp en el  Miquel Duran Pastor coneixem que Munn
 d’aus, localització de nius i en la recol- seva mà en les gestions que van derivar  coneixement botànic i ornitològic: “Also I  va escriure a lord Portal, adjuntant-li la
 lecció d’ous. D’aquesta manera, i havent en l’adquisició, per part de Munn, d’una  must not forget my collector –ANTONIO  carta que havia rebut del cònsol britànic
 après del capità Munn una determinada magnífica finca als voltants d’Alcúdia (a  GINART- who is unrivalled by any Mallor- Lake, i detallant-li la terrible injustícia
 metodologia de treball a l’hora d’identifi- la qual al·ludeix repetides vegades en  quin in his knowledge of birds and plants,  que s’estava cometent amb el seu em-
 car, determinar i registrar els especímens els seus escrits), o en els tràmits de la  and whose keenness of sight and hearing  pleat Ginart, al qual, d’altra banda, havia
 ornitològics, el fidel Toni es va convertir, compra i administració d’un habitatge en  have been inavaluable to me” (Munn,  deixat encarregat de les seves propietats
 amb el temps, en un expert de l’avifau- el Port d’ Alcúdia, que amb el temps es  1931: 58; Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver,  quan va haver d’abandonar forçosament
 na balear. Bàsicament, la seva labor serà convertiria en el preciós Hotel Mar y Sol  2012: 54). la seva pàtria d’adopció. Com escriu Du-
 la de col·lector o recol·lector de Munn, (vegeu figura núm. 3). Segons Munn, Toni va ser el pri- ran: “Es tractava, doncs, d’un innocent a
    mer naturalista en albirar la presència a                qui la policia fa pagar “tota la ràbia que
    Mallorca del xoriguer cama-roig (Falco               em tenen a mi” –protesta Munn- i, com
    vespertinus), una espècie considerada a                 que a ell ja no el poden molestar, no su-
 Fotografia d’Antoni Ginart Celiá l’actualitat com a migrador escàs a Ma-   porta que persones que depenen d’ell a
    llorca, Menorca i Eivissa, i amb un esta- Figura 4. Fotografia d’ Antonio Ginart com  Mallorca puguin sofrir precisament per
    tus de migrador rar a Formentera. Aquest  un dels colaboradors del Centro de Estudios  aquest motiu. Per la mateixa raó confia
                        Ornitológicos de Baleares
                                        que el contacte suplicat a Londres pu-
 La relació entre Antoni  reconeixement el sentencia el propi Munn       gui influir per a resoldre la situació dels
    en els agraïments del manuscrit sobre les
 Ginart i Philip W. Munn i la  aus de les Illes Balears, redactat el juny   britànics a Espanya –presumptament un
 seva formació ornitològica de 1943: “He [Antoni Ginart] has late- Julio Tato Cumming (Reig-Ferrer, 2002). país neutral- i especialment a Mallorca,
    ly recorded the only occurrence of the  Una fotografia seva (vegeu figura n. 4) que en aquell moment és intolerable,
    Red-footed Falcon in Majorca” (vegeu,  apareix en el llistat de col·laboradors del esperant que la gestió pugui discutir-se
 Al cap de poc temps d’establir la  Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012: 54).  primer número del butlletí del centre es- prest al Parlament britànic” (Duran Pas-
 seva residència al Port d’Alcúdia, l’any  Malgrat el que s’ha dit, sembla que altres  mentat, Baleárica (1956-1957). tor, 2002: 157). En el treball de Duran es
 1921, l’ornitòleg i capità britànic Philip  ornitòlegs han recollit, prèviament, cites  pot llegir les múltiples gestions que tant
 Winchester Munn (1865-1949) contracta,  del falcó cama-roig en les seves llistes  Munn com Ivan Lake emprenen per in-
 com a secretari i ajudant personal, el jove  d’aus, si bé la cita atribuïda a Francis- tentar solucionar el cas Ginart. Si bé no
 mallorquí Toni, de setze anys. Natural del  co Barceló Combis (1820-1889) resulta  Temps dolents per  queda definitivament clar com es resol
 Port d’Alcúdia, on havia nascut l’any 1905,  “vaga”, en opinió de Bernis, Diez & Tato  Antoni Ginart en la  aquest assumpte, la veritat és que Toni
 Toni Ginart (cognom que indistintament  (1958), i la de Maurici Hernández Ponseti postguerra espanyola escriu a Munn des de Barcelona, en data
 apareix també com a Ginard) serà l’home  (1859-1932), al seu Catálogo de las aves  8 de gener de 1943, per informar-li que
 de confiança d’aquell important naturalis- observadas en la Isla de Menorca (1911),  se li havia concedit un permís de vint dies
 ta britànic. Des d’aquella data comença  molt més rigorosa, correspon a una altra  En el mes de maig de l’any 1941,  per anar a Mallorca. En aquesta missiva
 l’aprenentatge i formació ornitològica de  Figura 2. Fotografia en la qual apareix Philip W. Munn (a l’esquerra) i Antonio Ginart (a la  illa balear. Aquella identificació de falcó  mentre P. W. Munn observava nius de  a Munn, Toni encapçala la carta amb el
 l’alcudienc que, amb el temps, se conver- dreta) cama-roig , per part de Toni, va tenir lloc  guatlareta de mar (Glareola pratincola)  tractament de “Querido padre mío”.

 8 - EB33                                               EB33 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14