Page 8 - Es Busqueret 33
P. 8

Naturalisme                                                                        prop de Port d’Alcúdia el dia 2 de maig en el Port de Campos, va ser arrestat per
                                                                                                    la policia espanyola sota una acusació ba-
                                                                                  de 1943.
                                                                                                    nal: haver abandonat sense autorització
                                                                                    Algunes altres espècies recollides
                                                                                  en els escrits munnians es van deure a  la seva zona de residència, una suposada
                                                                                  l’escopeta o informació de Ginart. Així, en  norma, com assenyala ell mateix, total-
                                                                                                    ment desconeguda “and removal under
    Antoni Ginart Celià (1905-1982):                                                              diverses parts de l’obra mestra de Munn,  guard to Palma, for having left my own
                                                                                  el seu manuscrit The Birds of the Bale-
                                                                                                    district without permission – a totally unk-
                                                                                  aric Islands (1943), apareix el seu nom
    Els sentits ornitològics del capità britànic                                                        com a observador o col·lector de tal o  nown restriction” (Munn, The Birds of the
                                                                                                    Balearic Islands, 1943: 191). Per pressi-
                                                                                  qual espècie. Exemple d’això és la refe-
                                                                                                    ons de la GESTAPO alemanya, Munn ha
    Philip W. Munn                                                                       rència, també en el manuscrit de Munn,  d’abandonar l’illa i es veu obligat a exi-
                                                                                  al cobrament de tres becades (Scolopax
                                                                                                    liar-se a Portugal (Duran Pastor, 2002;
                                                                                  rusticola) el 7 de desembre de 1933 per
                                                                                  l’escopeta de Toni dins un petit bosquet  Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012).
                                                                                  de pins.                Pocs mesos després, el dia 29 de se-
    Per Abilio Reig-Ferrer, Universitat d’Alacant
                                                                                    Malgrat la formació ornitològica de  tembre de 1941, detenen Toni Ginart, de
                                                                                  la mà del seu protector i mestre, Ginart  36 anys, sense cap càrrec o denúncia i el
        Es presenta un esbós biogràfic d’un dels personatges menys coneguts i reconeguts de l’ornitologia ba-                        mai va publicar un article de caràcter or- traslladen a un penal de Conca. El cònsol
    lear: Antoni Ginart Celiá (1905-1982). Toni (o Tony) Celiá, com popularment se l’anomenava a la seva terra                         nitològic. Tampoc va pertànyer a cap as- britànic a Mallorca, Ivan Lake, s’encarre-
    del Port d’Alcúdia, va ser una ajuda impagable per a l’ornitòleg britànic Philip W. Munn durant la seva llarga                       sociació ornitològica estatal, com la So- garà de comunicar aquesta infausta notí-
    residència a Mallorca. Rescatar la seva figura i difondre l’obra naturalista d’aquest personatge és el propòsit                      ciedad Española de Ornitologia. Tan sols  cia a Munn i li demana que, des de Portu-
                                                                                                    gal, intenti persuadir Lord Portal perquè
    fonamental d’aquest article.                                               Figura 3. Publicitat de l’any 1957 de l’Hotel  va formar part, com a col·laborador, de  li plantegi aquesta greu injustícia al duc
                                                                 Mar y Sol, al Port d’Alcúdia, gestionat per P.  l’efímer Centro de Estudios Ornitológicos
                                                                 W. Munn i A. Ginart       de Baleares, el principal motor del qual  d’Alba, llavors ambaixador d’Espanya a
                                                                                  va ser el militar i ornitòleg alacantí José  Londres. Cal notar que el cònsol britànic
                      tirà, en paraules del propi Munn, en els a qui acompanya en nombroses sortides     Un dels primers reconeixements                 a Palma era el pare de Peter I. Lake, un
                      seus ulls i orelles en el camp. Tot i que la  al camp. A la figura núm. 2 es pot veure  públics del treball ornitològic de Toni           bon amic de Ginart i alumne ornitològic,
                      persona i obra d’aquest ornitòleg i biòleg Philip Munn i Toni Ginart compartint un  Ginart es va donar a conèixer en la pu-               també, del capità Munn. Posteriorment,
                      britànic no ha estat estudiada en profun- esmorzar en una excursió campestre, i en  blicació més important de Munn: “The              s’abordarà succintament la relació episto-
                      ditat, el lector interessat pot acudir a al- presència del que sembla una excel·lent  Birds of the Balearic Islands”. En aquest             lar entre Peter Lake i Toni, si bé deixarem
                      guns treballs ja publicats (Jurado, 2009; ampolla de bon vi.           article, aparegut al número de desembre                 per a una altra ocasió un estudi més de-
                      Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012).  Suposam, també, que Antoni, com      de 1931 de la revista del museu de Tring                tingut de la figura de Peter Lake i la seva
                        Gran part del treball naturalista a home de confiança de Munn, s’encar-  //Novitates Zoologicae//, Munn agraeix                relació amb l’ornitologia balear.
                      de Ginard, gairebé sempre com a orni- regava d’altres comeses de diversos ti- l’ajuda de Toni i el qualifica com el mi-              Per mitjà de l’interessant article de
                      tòleg de bota, va consistir en la captura pus. Així, per exemple, volem veure la  llor naturalista mallorquí de camp en el             Miquel Duran Pastor coneixem que Munn
                      d’aus, localització de nius i en la recol- seva mà en les gestions que van derivar  coneixement botànic i ornitològic: “Also I          va escriure a lord Portal, adjuntant-li la
                      lecció d’ous. D’aquesta manera, i havent en l’adquisició, per part de Munn, d’una  must not forget my collector –ANTONIO                 carta que havia rebut del cònsol britànic
                      après del capità Munn una determinada magnífica finca als voltants d’Alcúdia (a  GINART- who is unrivalled by any Mallor-              Lake, i detallant-li la terrible injustícia
                      metodologia de treball a l’hora d’identifi- la qual al·ludeix repetides vegades en  quin in his knowledge of birds and plants,           que s’estava cometent amb el seu em-
                      car, determinar i registrar els especímens els seus escrits), o en els tràmits de la  and whose keenness of sight and hearing             pleat Ginart, al qual, d’altra banda, havia
                      ornitològics, el fidel Toni es va convertir, compra i administració d’un habitatge en  have been inavaluable to me” (Munn,             deixat encarregat de les seves propietats
                      amb el temps, en un expert de l’avifau- el Port d’ Alcúdia, que amb el temps es  1931: 58; Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver,              quan va haver d’abandonar forçosament
                      na balear. Bàsicament, la seva labor serà convertiria en el preciós Hotel Mar y Sol  2012: 54).                             la seva pàtria d’adopció. Com escriu Du-
                      la de col·lector o recol·lector de Munn, (vegeu figura núm. 3).         Segons Munn, Toni va ser el pri-               ran: “Es tractava, doncs, d’un innocent a
                                                                mer naturalista en albirar la presència a                qui la policia fa pagar “tota la ràbia que
                                                                Mallorca del xoriguer cama-roig (Falco               em tenen a mi” –protesta Munn- i, com
                                                                vespertinus), una espècie considerada a                 que a ell ja no el poden molestar, no su-
      Fotografia d’Antoni Ginart Celiá                                          l’actualitat com a migrador escàs a Ma-                 porta que persones que depenen d’ell a
                                                                llorca, Menorca i Eivissa, i amb un esta- Figura 4. Fotografia d’ Antonio Ginart com  Mallorca puguin sofrir precisament per
                                                                tus de migrador rar a Formentera. Aquest  un dels colaboradors del Centro de Estudios  aquest motiu. Per la mateixa raó confia
                                                                                   Ornitológicos de Baleares
                                                                                                    que el contacte suplicat a Londres pu-
    La relació entre Antoni                                                reconeixement el sentencia el propi Munn                gui influir per a resoldre la situació dels
                                                                en els agraïments del manuscrit sobre les
    Ginart i Philip W. Munn i la                                              aus de les Illes Balears, redactat el juny               britànics a Espanya –presumptament un
    seva formació ornitològica                                               de 1943: “He [Antoni Ginart] has late- Julio Tato Cumming (Reig-Ferrer, 2002). país neutral- i especialment a Mallorca,
                                                                ly recorded the only occurrence of the  Una fotografia seva (vegeu figura n. 4) que en aquell moment és intolerable,
                                                                Red-footed Falcon in Majorca” (vegeu,  apareix en el llistat de col·laboradors del esperant que la gestió pugui discutir-se
       Al cap de poc temps d’establir la                                      Reig-Ferrer i Tato-Puigcerver, 2012: 54).  primer número del butlletí del centre es- prest al Parlament britànic” (Duran Pas-
    seva residència al Port d’Alcúdia, l’any                                     Malgrat el que s’ha dit, sembla que altres  mentat, Baleárica (1956-1957). tor, 2002: 157). En el treball de Duran es
    1921, l’ornitòleg i capità britànic Philip                                    ornitòlegs han recollit, prèviament, cites               pot llegir les múltiples gestions que tant
    Winchester Munn (1865-1949) contracta,                                         del falcó cama-roig en les seves llistes             Munn com Ivan Lake emprenen per in-
    com a secretari i ajudant personal, el jove                                      d’aus, si bé la cita atribuïda a Francis-            tentar solucionar el cas Ginart. Si bé no
    mallorquí Toni, de setze anys. Natural del                                       co Barceló Combis (1820-1889) resulta  Temps dolents per      queda definitivament clar com es resol
    Port d’Alcúdia, on havia nascut l’any 1905,                                      “vaga”, en opinió de Bernis, Diez & Tato  Antoni Ginart en la     aquest assumpte, la veritat és que Toni
    Toni Ginart (cognom que indistintament                                         (1958), i la de Maurici Hernández Ponseti postguerra espanyola     escriu a Munn des de Barcelona, en data
    apareix també com a Ginard) serà l’home                                        (1859-1932), al seu Catálogo de las aves                8 de gener de 1943, per informar-li que
    de confiança d’aquell important naturalis-                                       observadas en la Isla de Menorca (1911),                se li havia concedit un permís de vint dies
    ta britànic. Des d’aquella data comença                                        molt més rigorosa, correspon a una altra  En el mes de maig de l’any 1941,  per anar a Mallorca. En aquesta missiva
    l’aprenentatge i formació ornitològica de  Figura 2. Fotografia en la qual apareix Philip W. Munn (a l’esquerra) i Antonio Ginart (a la  illa balear. Aquella identificació de falcó  mentre P. W. Munn observava nius de  a Munn, Toni encapçala la carta amb el
    l’alcudienc que, amb el temps, se conver- dreta)                                   cama-roig , per part de Toni, va tenir lloc  guatlareta de mar (Glareola pratincola)  tractament de “Querido padre mío”.

     8 - EB33                                                                                                      EB33 - 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13