Page 3 - Es Busqueret 34
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari


                          A través de l’objectiu   20   Naturalisme
                       2   Far estel·lat           Aucells en el cel de
                          per Antoni Cladera         la nit
                          coordina Margalida Roig       per Jesús R. Jurado
                       4                 26   per Josep Manchado
                          Editorial             Big Year


                        5  El vol de les aus
                                            Es Busqueret se’n va de
                          Aerodinàmica         28 viatge

                           per Lluís Parpal i        Escapada a Urdaibai
                          Gemma Carrasco
                                            per Cati Artigues i Toni Muñoz
                       9   Un racó per descobrir    33   Aquí què hi veus?
                          Can Vairet i Son Flor

                           per Miquel Àngel Mairata     L’arpella cendrosa
                                            per Pere J. Garcias
                      12   Actualitat             Més que aucells

                          Maneig de residus a 34
                                            Crocus
                          Son Reus i població        cambessedesii
                          de gavina a Sa           per Cristina Fiol
                          Dragonera
                          per Jose Manuel Igual i   36   Entrevista
                          Giacomo Tavecchia         Esteban Cardona
                                            per Rafel Mas
                       18  Identificació        41   Quadern de camp
                          Els coablanques
                           per Joan Miquel González     per Steve Nicoll

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 34 - Tardor 2013 - Publicació gratuïta. Vitrac barba-roja,
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Saxicola rubetra
                                              Autor: Miquel À. Mairata
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natu-
                          ralesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Lupe Suárez
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       També han col·laborat a aquest número:
                       Jaume Adrover, Juanjo Bazán, Esteban Cardona, Antoni Cladera, Gemma Carrasco, David García,
                       Pere J. Garcias, Joan Miquel González, José Manuel Igual, Jesús R. Jurado, Barbara Klahr, Miquel
                       Àngel Mairata, Josep Manchado, Oliver Martínez, Lluc Mas, Rafel Mas, Steve Nicoll, Lluís Parpal,
                       Margalida Roig, SOM, Giacomo Tavecchia, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB34 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8