Page 6 - Es Busqueret 34
P. 6

forts vents oceànics per enlairar-se.
       Per interpretar físicament el fet
    de volar hem de conèixer les forces
    que intervenen durant el vol. Hi ha
    dues forces que podríem dir que
    resten capacitat de vol, el pes i el
    fregament, (resistència que ofereix
    l’aire) i d’altres que ajuden a man-
    tenir-se a l’aire, la sustentació i la
    propulsió (batre d’ala o motors del
    avions). Durant el vol, la resultant
    de totes aquestes forces és la que
    marca la direcció i velocitat en cada
    moment.
       A la vista del dibuix no és difícil
    entendre com es generen aquestes
    forces, però n’hi ha una que cal ex-
    plicar amb una mica més de detall: la
    sustentació. Com es genera aques-
    ta força que manté una au o un avió
    en vol fins i tot quan no hi ha una
    propulsió? (pensem, per exemple, en
    les grans aus planejadores com els
    voltors, que pràcticament no baten
    ales mai). Per comprendre aquest
    concepte ens fixarem en una secció
    transversal d’una ala (vegeu esque-
    ma inferior). És necessari , però, en-
    tendre abans alguns conceptes:

       1.- La vora d’atac (a) és la part
    anterior de l’ala, i és la secció que                               GEMMA CARRASCO
    rep l’entrada del corrent d’aire.
       2.- La vora de sortida (b) és
    la part posterior de l’ala (serien els
    extrems de les plomes primàries,                        Xoriguer, Falco tinnunculus.
    secundàries i terciàries). I és la part
    per on surt l’aire.
       3.- La corda és la distància que  o lleugerament còncava a la inferior. Un altre concepte que cal intro-
    separa les vores descrites.       La força de sustentació es pro- duir quan parlem d’aerodinàmica és
                                        el de la càrrega alar: es pot definir
       4.- L’envergadura és la distan- dueix perquè la pressió és menor a  com el pes de l’aucell dividit per la
    cia de punta a punta d’ala. Algunes  la part immediatament sobre l’ala  superfície de l’ala i se sol donar en
    aus actuals, com el voltor negre, te- (l’aire ha de recórrer més distància  grams per centímetre quadrat (g/
    nen una envergadura que s’apropa  i, per tant, a més velocitat, fet que  cm ). Les petites aus passeriformes
                                         2
    als 3 metres.            disminueix la pressió sobre la super- solen tenir, en proporció, ales grans
                      fície alar)i lleugerament superior a
       Si realitzem la secció transver- la part inferior de l’ala. Aquesta di- i, per tant, valors baixos en càrre-
                                                       2
    sal d’una ala des del cantell anterior  ferència de pressions, generada per  gues alars al voltant de 2g/cm . A
    (vora d’atac) fins al posterior (vora  la diferent velocitat a què circulen les  l’altre extrem trobem grans aus amb
    de sortida) obtenim una figura que  partícules d’aire, és la que genera la  les ales proporcionalment petites,
    és convexa a la part superior i plana  sustentació.          com els albatros, amb una càrrega
                                        alar propera als 17 grams per centí-
                                        metre quadrat. És important apuntar
                                        que una au pot controlar la sustenta-
                                        ció plegant l’ala i reduint la seva su-
                                        perfície, augmentant així la càrrega
                                        alar (ho podem observar freqüent-
                                        ment en els rapinyaires quan volen
                                        amb clara tendència de descens).
                                        Aquest fet fa que, moltes vegades,
                                        ens confongui la silueta de l’espècie i
                                        la identifiquem erròniament.
                                          Cabussons, gavots, ànneres ca-
                                        bussadores, flamencs... tenen uns
                                        valors de càrrega alar extremada-
                                        ment alts i per a enlairar-se neces-
                                        siten córrer i batre energèticament
                                        ales sobre l’aigua per a guanyar la
                                        sustentació necessària per a volar.


     6 - EB34
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11