Page 5 - Es Busqueret 34
P. 5

Anatomia de les aus
    El vol de les aus (III)


    Aerodinàmica
    Per Lluís Parpal i Gemma Carrasco                                                         GEMMA CARRASCO       Als dos primers capítols varem rents per a moure’s entre les taques  Aerodinàmica
    conèixer com es propulsen i quines forestals ara aïllades, quan abans es
    són les estructures que permeten a movien sempre dins el bosc.       En aquest capítol, per acabar
    les aus volar, però encara hi ha mol-                  amb la mecànica del vol parlarem
    tes incògnites en aquest fascinant  A principis del segle XX trobem  de l’aerodinàmica i ens demanarem:
    món del vol. No té res a veure el  els primers aeroplans que volen amb  per què i com volen les aus? com se
                      èxit. El somni de volar començava a
    vol d’un ropit amb el d’un virot, ni la  fer-se realitat. Des d’aleshores ençà,  les poden arreglar per quedar sus-
    forma que l’evolució ha donat a un                peses a l’aire i no caure? Una acció
    mussol reial si la comparem amb la  els dissenys i prototips han evoluci- aparentment complicada, com és el
    d’una falzia, però està clar que totes  onat molt però encara queden molt  fet que una au, element més pesant
    i cada una d’aquestes espècies han  enrere si els comparem amb les  que l’aire, sigui capaç de vèncer la
                      evolucionades ales del aucells, que
    aconseguit una forma especial de vol  s’adapten constantment a les forces  força de la gravetat i mantenir-se
    que els ha permès tenir un lloc en                en vol, es basa en una única paraula
    la diversitat d’espais que actualment  a què estan sotmeses.  La rigidesa  màgica: la sustentació.
    ocupen les aus.           de l’avió s’ha de compensar amb una   No és casualitat que les aus i els
                      sèrie d’estructures:  slats, alerons,
       Cal esmentar que l’evolució és flaps i estabilitzadors que permeten  avions s’enlairin amb el vent en con-
    un fet continuat, i que el vol de les un comandament raonable de l’es- tra, ja que la sustentació depèn de
    aus se segueix adaptant als canvis. tructura, però no arriben a tenir les  tres paràmetres molt importants: la
    Investigadors que han realitzat estu- milers de configuracions que donen  superfície o àrea del ala, l’angle d’in-
    dis comparatius entre les caracterís- cada un del moviments asimètrics de  cidència de l’aire i la velocitat del flux
    tiques d’aucells de museus amb els les plomes, ales/coa i la posició del  de l’aire. Tenir l’aire de front incre-
    actuals asseguren que la desfores- cos durant el vol d’un aucell. menta, per tant, la velocitat respecte
    tació d’algunes àrees importants del                  de les ales de l’au i així la sustenta-
    món està modificant les ales de les                   ció. Algunes grans aus marines sim-
    aus, ja que necessiten unes ales dife-                 plement han d’obrir les ales cara als

                                                    EB34 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10