Page 8 - Es Busqueret 34
P. 8

TONI MUñOz


     Voltor, Aegypius monachus


    durant les hores centrals del dia cer- pels aucells, que poden viatjar sobre nerar major sustentació (sempre que
    cant carronyes.           aquests corrents.          se col·loquin a una distància correc-
                                        ta). Aquesta distància és semblant a
       Les aus s’aprofiten dels movi- Els ocells marins també poden  l’envergadura de l’au, pel que sovint
    ments ascendents d’aire anomenats lliscar i volar amb els vents alisis.  veurem com moltes aus se col·loquen
    tèrmiques. Els ocells descansen Aquest tipus de corrents són apro- equidistants en forma de V per a fer
    sobre aquests puntals d’aire que es fitats per les aus com els virots, que  desplaçaments de mitjana a llarga
    mouen cap amunt. Moltes aus cer- s’alcen uns metres per lliscar sobre  distància. Amb aquesta configuració
    quen aquestes tèrmiques i les utilit- les capes d’aire altes i ràpides i es  aconsegueixen un estalvi energètic
    zen per l’empenta cap amunt que do- deixen caure de nou per planar a  considerable, ja que han de bategar
    nen. L’aire calent no puja de manera pocs centímetres de la mar.    les ales amb menor freqüència. Els
    uniforme, i és necessari l’escalfa-                 gran esbarts de grues que visiten
    ment del terra perquè es produeixin                   anualment les deveses peninsulars
    les tèrmiques; és per això que molts  El vol en grup i les       són un dels exemples més caracte-
    gran rapinyaires no es comencen a                 rístics d’aquest tipus de vol. Oques,
    enlairar fins a les hores centrals del  formacions en V        pelicans i corpetasses adopten tam-
    dia.                  Finalment,  volem  explicar  bé freqüentment aquestes formaci-
       També podem trobar altres ti- aquestes curioses formacions de  ons per llargs desplaçaments o vols
    pus de corrents d’aire. Els corrents  vol que presenten algunes espècies.  migratoris. •
    que es mouen contra objectes com  Les turbulències que genera una au
    un penya-segat, a la muntanya o en  quan vola poden ser aprofitades per
    un edifici alt també són aprofitades  les aus que van al darrere i així ge-


                                                        TONI MUñOz


     Grues, Grus grus

     8 - EB34
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13