Page 7 - Es Busqueret 34
P. 7

Les àlules
       No podem deixar l’aerodinàmi-
    ca sense fer referència a una ploma
    o grup de plomes molt especials: les
    àlules. Són unes plomes curtes que
    es troben inserides a la vora d’atac
    de l’ala i que es despleguen quan
    la velocitat de vol és lenta i/o l’an-
    gle d’atac de l’ala és molt gran. En
    aquestes situacions l’aire que circu-
    la per la part dorsal genera turbu-
    lències i es pot produir una pèrdua
    de sustentació, fet amb el qual l’au
    cauria sobtadament. Les àlules des-
    vien el flux d’aire i eviten en aquests
    casos les turbulències; per tant, són
    imprescindibles durant maniobres de
    vol estàtic d’algunes aus (com per
    ex. els xoriguers) i per a l’aterratge.
    Per aquesta mateixa raó, els avions
    poden entrar en pèrdua i patir greus
    accidents quan els angles d’atac a
    baixes velocitats no són adequats o
    bé no s’han col·locat els plans i ele-
    ments alars en la configuració ade-
    quada durant l’enlairament.
       Tot i que hi ha autors que afir-                                  NATURE PICS
    men que les àlules són controlades  Coll blau, Anas platyrhynchos. La fletxa indica l’àlula
    voluntariament per l’au, sembla que
    els canvis de posició d’aquestes plo-
    mes es deuen més a la força del vent molt poca resistència aerodinàmica. es d’aus amb bona maniobrabilitat.
    que als moviments provocats per les Aquest tipus d’ales sacrifiquen mani-
    aus.                obrabilitat per aconseguir molta ve-
                      locitat amb poc fregament.     Vol a les tèrmiques, als
                        3.- Ales molt llargues no ranu- vessants i a la mar
    Perfils alars i tipus de      rades, típiques de les aus migratòries
    vol                 marines, que permeten un vol ràpid   No és suficient tenir les carac-
                      aprofitant corrents amb una mínima  terístiques aerodinàmiques necessà-
       Les aus han explotat durant despesa energètica.        ries pel vol, moltes vegades les aus
    l’evolució els avantatges de diferents                 es valen de factors meteorològics (el
    dissenys d’ales. Podem trobar quatre  4.- Ales d’allargament relati- vent), geològics (vessants de mun-
    tipus generals de perfils alars:  vament baix i molt ranurades, típi- tanyes) i d’altres per a emprendre o
                      ques de planadors de terra com els  facilitar el vol amb una mínima des-
       1.- Ales el·líptiques com te- rapinyaires i voltors, que permeten  pesa energètica.
    nen els còrvids i la majoria d’aucells dur càrregues pesades amb el mínim
    adaptats a moure’s pel bosc: l’ala és desgast energètic i també volar a  Un es pot quedar bocabadat
    curta i ampla, arrodonida, fet que baixa velocitat.        durant hores mirant les evolucions
    permet molta maniobrabilitat i una                 d’aus planejadores que aprofiten les
    bona sustentació a velocitats baixes.  La coa contribueix a la susten- tèrmiques o els corrents d’aire que
                      tació i les aus amb una capacitat de  es generen als vessants de les mun-
       2.- Ales estretes i punxegudes maniobra elevada a baixa velocitat  tanyes. Els voltors, com diu el seu
    típiques dels amants de la velocitat tenen les timoneres externes molt  nom, volten aprofitant els corrents i
    com les falzies, falcons i xatracs. llargues. Les coes llargues són pròpi- tèrmiques que es generen per volar
    Permeten volar molt ràpid i amb

    Perfils alars i tipus de vol. Extret de Hickman et al. Principios de zoologia

                                                    EB34 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12