Page 10 - Es Busqueret 36
P. 10

Espècimens fòssils de Falconidae (lletres
                                        majúscules) d’Es Pouàs (illa d’Eivissa,
                                        arxipèlag pitiús, mediterrani occidental)
                                        (lletres minúscules: ossos recents per a
                                        comparació). A, a, B , b, C , c, D , D, E ,
                                        e: Falco tinunculus . A: húmer dret, vista
                                        cranial; a: húmer dret, vista cranial; B:
                                        cúbit esquerre, vista ventral; b: el cúbit
                                        esquerre, vista ventral, ; C : a l’esquerra
                                        fèmur, vista cranial; c: fèmur esquerre,
                                        vista cranial; D: tibiotars esquerre, vista
                                        cranial; d: tibiotars esquerre, vista crani-
                                        al; E: tarsmetatars esquerre, vista dorsal;
                                        e : tarsmetatars esquerre, vista dorsal. F,
                                        f, G, g, H, h, I , i: Falco naumanni. F:
                                        húmer esquerre, vista cranial; f : húmer
                                        esquerre, visió cranial; G: fèmur dret,
                                        vista cranial; g: fèmur dret, vista cranial;
                                        H: tibiotars dret, vista cranial; h: tibio-
                                        tars dret, vista cranial; I: tarsmetatars
                                        esquerre, vista dorsal; i: tarsmetatars
                                        esquerre, vista dorsal , J, j: Falco eleono-
                                        rae. J : tibiotars esquerre, vista cranial;
                                        j: tibiotars esquerre, vista cranial. k, k:
                                        Falco subbuteo. k: húmer esquerre, vista
                                        cranial; k : húmer esquerre, vista cranial;
                                        L: Falco cf . subbuteo, praemaxilla, vis-
                                        ta dorsal; l: Falco subbuteo, praemaxilla,
                                        vista dorsal. M1, m1 , M2, m2 , N, n : Fal-
                                        co peregrinus . M1: mandíbula, vista dor-
                                        sal ; m1 : mandíbula, vista dorsal; M2:
                                        mandíbula, vista ventral; m2: mandíbula,
                                        vista ventral ; N: coracoides esquerre,
                                        vista dorsal; n: coracoides esquerre, vis-
                                        ta dorsal. Escala: 4 cm.
    Article: Guerra C., McMinn M., Alcover J.A., 2013. The Upper Pleistocene-Holocene raptorial bird guild from Eivissa Island (Pityusic
    Archipelago, Western Mediterranean Sea). Geobios 46 (2013) 491–502.


    també d’ocells. Sabem dels ocells del primers humans a l’illa.     En canvi el que sí que hi havia a to-
    passat en bona part gràcies als ocells  Durant el Pleistocè superior i  tes les illes eren les gralles de bec
    depredadors que vivien al passat.                    vermell, Pyrrhocorax pyrrhocorax.
                      l’Holocè a Eivissa hi havia una ex-
       Un altre fet destacable de la traordinària abundància de corbs.  Pràcticament són omnipresents als
    fauna fòssil ornítica de les Balears és Es tractava d’una població de corbs  jaciments paleontològics rics, i fins i
                                        tot es troben com a fòssils aïllats a
    la presència d’una espècie endèmica amb unes proporcions corporals di- algunes coves. La gralla de bec groc
    de rascló al Pleistocè superior – Ho- ferents de les dels corbs actuals.  és present a alguns jaciments de la
    locè d’Eivissa, el Rallus eivissensis. En canvi, a Mallorca i Menorca po- darrera glaciació. Així com aquesta,
    El rascló d’Eivissa era una espècie dem dir que no s’han trobat corbs  probablement, va desaparèixer de
    amb capacitat de volar reduïda. De- enlloc, atès que l’única citació d’un  les Balears a causa del canvi de les
    rivava de Rallus aquaticus, era més corb suposadament fòssil a Mallorca  condicions climàtiques, ignoram per
    petit que aquest i les seves ales eren no s’ha pogut confirmar, i sospitam  què desaparegueren les gralles de
    molt més reduïdes. Aquesta espècie que, per causes que desconeixem,  bec vermell.
    es degué extingir amb l’arribada dels no n’hi havia o eren molt escassos.


     10 - EB36
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15