Page 5 - Es Busqueret 36
P. 5

Participa           El projecte Orenetes és una iniciativa de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO),
         per a l’estudi dels ocells i el medi urbà basada en la participació ciutadana i en el se-
         guiment dels nius d’oreneta cuablanca, cabot a Balears, (Delichon urbicum) dels po-
         bles i ciutats de Catalunya, i al qual, ara, les nostres illes també es poden sumar.

           Va adreçat a qualsevol persona o col·lectiu que vulgui participar en el projecte i sen-
         se necessitat de tenir coneixements previs sobre els ocells. De fet, el cabot és un objec-
         te ideal d’estudi, ja que cria a molts de pobles i ciutats, i el costum que té de nidificar a
         les façanes dels edificis la fa una espècie propera a les persones i de molt fàcil observa-
         ció. La presència i l’abundància dels seus nius està fortament vinculada a les caracterís-
         tiques dels edificis, al respecte humà pels nius i a les condicions de l’en-
         torn, inclosa la qualitat atmosfèrica i la disponibilitat propera de fang.
           Amb aquest projecte se pretén sensibilitzar la ciutadania de la và-
         lua del patrimoni natural del seu entorn immediat, i promoure la par-
         ticipació social en l’observació de la natura, i perquè no, incentivar
         el lligam de les persones amb les aus. Evidentment, un dels prin-
         cipals objectius és també conèixer els requeriments ecològics de
         l’espècie, incloses les necessitats que té a l’hora de seleccionar
         els emplaçaments per bastir el niu i, per descomptat, disposar de
         dades útils a l’hora de definir mesures de gestió i protecció de
         l’espècie, incloses les lligades amb qüestions urbanístiques.
           Per participar-hi tan sols se requereix realitzar un
         senzill cens de nius de cabots en el lloc escollit mitjan-
         çant també una senzilla metodologia. Per a donar-se
         d’alta com a participant només cal emplenar un formula-
         ri d’inscripció que trobareu al web www.orenetes.cat.
            Al mateix web també es poden veure els resultats
         del projecte, que es sintetitzen en forma de mapes, grà-
         fics i taules. Els trobareu a l’apartat “vegeu dades”.                     CATI ARTIGUES
           Per a dubtes, adreça’t a projectecabots@gmail.com

     Participar-hi és molt senzill!


     Recorda que les dades del cens se realitzen de l’1 al

     31 de maig i del 15 de juny al 31 de juliol. No esperis

     al darrer moment per apuntar-t’hi! Col·labora-hi!

                                                    EB36 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10