Page 6 - Es Busqueret 36
P. 6

Actualitat
    Contemplant els

    ocells del passat    PPer Josep Antoni Alcover


       Conèixer el passat ens pot aju- Es creu que aquesta abundància és eren uns caçadors molt eficaços de
    dar no tan sols a entendre com era un fenomen posterior a l’arribada de qualsevol animal (inclosos els ocells,
    i com hi funcionaven les coses, sinó Cristòfol Colom i que, abans de l’arri- entre els quals es troben restes d’al-
    també a interpretar el present. No bada dels europeus a Nord-amèrica, tres espècies de coloms). No seria
    fa gaire mesos un company de fei- el colom migratori era una espècie raonable pensar que l’espècie hagu-
    na em comentava que pensava que més aviat poc abundant.        és estat abundat i que no l’haguessin
    l’abundància de tudons a Mallorca  Com sabem això? Gràcies al  caçat i consumit els indis, que caça-
    havia de reflectir l’existència d’uns  testimoni dels fòssils. Als jaciments  ven espècies similars.
    boscos més abundants en el passat,  zooarqueològics dels indis, on es tro- Tenir present el passat també
    sobre els quals els tudons actuarien  ben les restes de la seva alimentació, ens du a reflexionar sobre els és-
    com a dispersors. Quan li vaig co- s’han trobat molt poques restes de sers vius. Per exemple, sobre com
    mentar que no em semblava que fos  coloms migratoris, tot i que els indis es poden definir els diferents grups
    així, es va quedar sorprès. No sols
    sembla que els tudons no han estat
    abundants en el passat (almenys en
    el passat immediat), sinó que hem
    vist el seu extraordinari increment
    els darrers anys. Fa quaranta anys
    eren summament escassos. Al regis-
    tre fòssil, els tudons són presents,
    però no són abundants.

       Aquest fet em fa pensar també
    en el cas del colom migratori nord-
    americà, Ectopistes migratorius, una
    espècie que va ser increïblement
    abundant el segle XIX i comença-
    ments del XX. Es va arribar a estimar
    que, de cada 10 individus d’ocells
    que vivien a les praderies dels EEUU,
    n’hi havia 7 que pertanyien a aquesta
    espècie. Formaven esbarts que feien
    centenars de kilòmetres i que quan
    passaven enfosquien el cel. En unes
    dècades la població va declinar i l’es-
    pècie es va extingir l’1 de setembre
    de 1914, quan una colometa anome-
    nada Martha, el darrer exemplar de
    la seva espècie, va morir al zoològic                                  WIkIMEDIA COMMONS
    de Cincinnati. Per a molts amants de
    la naturalesa l’extinció d’aquesta es-
    pècie és un testimoni de com l’home
    pot destruir-la. El que no se sol saber
    és que, en aquest cas, el que era re-
    alment anòmal des del punt de vista
    natural era l’extraordinària abundàn-
    cia de coloms migradors el segle XIX.  Colom migratori nordamericà, Ectopistes migratorius, exemplar naturalitzat

     6 - EB36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11