Page 7 - Es Busqueret 36
P. 7

Restes d’àguila marina, Haliaeetus albicilla, trobats l’any 1991 al jaciment d’Es Pouàs, Eivissa

    naturals. Podem demanar-nos quins perquè això ens duria a concloure L’arribada dels humans a les Balears,
    són els trets que caracteritzen les que els dinosaures amb plomes eren esdevinguda segurament entre el
    aus. Els ornitòlegs que estudien els ocells (cosa que no és veritat) i que 2350 i el 2150 abans de Crist, mar-
    ocells vivents consideren que una els ocells dentats del passat no eren ca un punt d’inflexió per a les fauna
    de les característiques dels ocells és ocells (cosa que tampoc és veritat). de les Balears, incloses les faunes
    que són vertebrats de sang calenta Tot i que no hi ha dubte que els ocells d’ocells.
    amb un bec desproveït de dents, i són un grup monofilètic, sorprèn que  Primer, a diferència del que ara
    que tenen plomes. Això canvia radi- estigui definit per molt poques carac- succeeix, els depredadors de les Ba-
    calment si tenim en compte el tes- terístiques anatòmiques derivades  lears prehumanes estaven reclutats
    timoni dels fòssils. Les restes més comunes.           entre els ocells. No hi havia mamí-
    antigues d’ocells daten de fa més de  El testimoni dels fòssils ens diu, fers carnívors. Mallorca i Menorca
    150 milions d’anys, i durant més de  a més, moltes coses de com funci- eren territoris on vivien unes àguiles
    la meitat del temps en què ha durat  onava la naturalesa arreu del món reials, Aquila chrysaetos, que podi-
    la seva història evolutiva hi ha hagut  abans que les activitats humanes en assolir mides descomunals (un
    ocells amb dents (p.ex. Archaeop- pertorbessin el funcionament natural fragment d’un os d’àguila trobat a
    teryx, Ichthyornithiformes, Enan-  dels ecosistemes. Les Balears no són Menorca suggereix l’existència d’una
    tiornithiformes). Ara també sabem  alienes a aquest tipus d’informaci- àguila reial de la mida d’un voltor) i
    que hi havia dinosaures amb plomes.  ons. Tot i que disposam d’un conei- que caçaven Myotragus. S’han trobat
    No podem dir, per tant, que l’absèn- xement limitat, es poden dir coses tant els ossos de les àguiles fossilit-
    cia de dents o la presència de plo- sobre els ocells del passat que són zats com restes de la seva alimenta-
    mes són característiques dels ocells,
                      poc conegudes pel públic en general. ció a nombrosos jaciments. Per des-

                                                    EB36 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12