Page 2 - Es Busqueret 36
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura
    Una mar de gladiols
        Nikon D700, Micro Nikkor 200mm, 0,8 sg a f32, ISO 100, trípode.
                  Manacor, abril de 2013              Rosana Pita
                                          San Sadurniño (A Coruña), 1970. És una activa amant
      Cada any, en arribar la primavera, Mallorca s’omple de flors. Els camps es tenyeixen  de la natura que s’acosta al món natural, sobretot,
    de diferents colors i ofereixen un espectacle impressionista.        practicant el muntanyisme. Aquest apropament al
      Una cosa que he observat en els anys que duc residint a l’illa és que cada vegada  món natural la va dur a un interès cada vegada més
    trob les flors més maques als marges de camins i carreteres, a causa de l’ús d’herbici- gran per intentar reflectir els racons màgics que s’hi
    des, que impedeixen que s’omplin també els prats.              descobreixen i a captar en imatges la bellesa de l’entorn
                                          natural. L’interès per la fotografia no va acabar de
      D’aquí la meva obstinació a no limitar-me a fer retrats d’exemplars aïllats o de  despuntar però fins que, després d’una greu malaltia
    detall, sinó que també intent fer fotografies que ens transmetin d’alguna manera la  que la va obligar a deixar la seva feina, va decidir
    sensació d’estar davant un gran camp de flors.               formar-se en profunditat en fotografia. Va seguir
                                          dos anys d’estudis reglats i després va participar en
      En aquesta ocasió, em trobava davant un gran camp de gladiols, i volia mostrar a
    l’espectador que era enmig d’una mar d’aquestes flors. Per a això, vaig col·locar el meu  tallers amb fotògrafs de prestigi, entrant en contacte
                                          en aquest procés amb l’associacionisme fotogràfic,
    trípode en una posició baixa, a l’alçada de les flors i molt a prop seu, gairebé aferrada.  que considera fonamental per a
    Vaig usar un objectiu macro, que ens permet enfocar a molt curta distància i amb mol- la promoció i defensa tant de la
    ta profunditat de camp, a la vegada que intentava transmetre el moviment d’aquella  fotografia com de l’entorn natural.
    particular ona de mar.

     2 - EB36
   1   2   3   4   5   6   7