Page 4 - Es Busqueret 36
P. 4

Editorial       Com veuràs, en Es Busqueret tots conscients, la tasca d’aquest vo- que és encara pitjor, a la regressió.
    que just ara has començat a llegir luntariat de camp se converteix en  L’estudi i seguiment dels nos-
    hem donat cabuda a dos projectes un acte de responsabilitat cap a la  tres espais naturals ha resultat tam-
    d’estudi ornitològic ben interessants: conservació del nostre entorn natu- bé molt mal parat en aquest mateix
    el projecte cabot, que tracta d’es- ral, complementaries a línies d’in- sentit. Sembla que no interessa la
    brinar la tendència de la població vestigació més professionals i acura- investigació, no interessa el coneixe-
    d’aquest petit aucell insectívor, bioin- des, un tàndem molt interessant que  ment del medi natural. ... i el que és
    dicador, tan proper a nosaltres, i l’At- l’administració hauria de promoure. pitjor, se menysprea la tasca d’estu-
    les d’aus reproductores d’Europa, un  A l’igual que la investigació dins di duta a terme durant més de dues
    projecte molt ambiciós que requerirà  qualsevol àmbit de la ciència o la cul- dècades per molts professionals i
    una intensa participació en la presa  tura és senya de progrés, millora i voluntaris dins els espais naturals
    de dades al camp. Ambdós projec- garantia de futur per a qualsevol país illencs. Com poder saber què passa
    tes impliquen la col·laboració d’un  i els seus ciutadans, amb el medi na- al l’entorn si no dediquem cap esforç
    gran nombre de voluntaris, sense els  tural succeeix el mateix. Només in- a esbrinar-ho?
    quals seria quasi impensable poder  vestigant, estudiant el món que ens
    dur endavant aquests tipus d’estudis.  envolta i sent coneixedors de cada  Arribats a aquest punt és la so-
    La gran quantitat de dades recollides  peça de l’ecosistema podrem garan- cietat, com altres tantes vegades, la
    en projectes semblants proporcionen  tir la conservació del nostre entorn,  que empeny des de la responsabili-
    als investigadors informació bàsica i  i per conseqüència garantir el nostre  tat. El que sembla una simple afició,
    de qualitat per conèixer de primera  futur i benestar.         la d’agafar uns binocles i un quadern
    mà el que succeeix al nostre entorn,                  de camp i recollir dades, com si fos
    detectar problemàtiques tal vegada  Aquesta reflexió semblaria lògi- un passatemps però de forma orde-
    imperceptibles en primers estadis, ca per a qualsevol polític que perse- nada i metodològica, garanteix una
    però a les que els nostres companys guís el progrés del seu país, però no mínima continuïtat d’estudi i conei-
    alats se mostren més sensibles. La es precisament la política marcada xement. Això fins que els governs es
    investigació i la informació resultant actualment en el nostre cas, en el vegin dotats d’uns dirigents sufici-
    se mostren aquí imprescindibles, que la majoria de programes d’in- entment capacitats per valorar i cus-
    com a qualsevol àmbit, per prendre vestigació han patit retallades tant todiar com pertoca el que la societat
    mesures correctores que evitin mals en finançament com en recursos hu- li reclama: conservar, des del conei-
    majors als nostres ecosistemes. Així mans amb el mal pretext d’una crisi xement, el medi natural.
    resulta que tot i que no siguem del que ens aboca a l’estancament i, el
      TONI MUñOz
     4 - EB36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9