Page 3 - Es Busqueret 36
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    34  El cel també és seu
                       2   Una mar de gladiols        Ratapinyada de
                          per Rosana Pita          ferradura grossa
                          coordina Margalida Roig      per David García i
                                            Gemma Carrasco
                       4                  38  Identificació
                          Editorial


                                            arpella cendrosa
                        5  Participa              Arpella pàl·lida i
                          Projecte Orenetes          per Cristina Fiol i Miquel Morlà
                                            Es Busqueret se’n va de
                        6  Actualitat         40 viatge


                          Contemplant els          La costa sud-est
                          ocells del passat         d’Escòcia
                           per Josep Antoni Alcover     per Steve Nicoll

                      12   Les orquídies,       49   Aquí què hi veus
                          Naturalisme
                                            Ull de bou gros

                          mestres de l’engany        per Pere Garcias
                           per Néstor Carda, Luis A.
                          Domínguez, Miquel A. Gual, 50   Més que aucells
                          Joan Marquès            Aranyes tigre
                                            per Xavier Canyelles
                      22   La vista          52   Participació
                          Anatomia

                           per Lluís Parpal         Nou atles dels ocells
                                            nidificants d’Europa
                      28   Un racó per descobrir       per Jordi Muntaner

                          La vall del Silenci i
                          el coll de Son Marill 53      Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                          per Josep Manchado
                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 36 - Primavera 2014 - Publicació gratuïta. Anacamptis pyramidalis
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Autor: Miquel Àngel Gual
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                          i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Josep Antoni Alcover, Juanjo Bazán, Xavier Canyelles, Néstor Carda, Gemma Carrasco, Luis Alberto
                       Domínguez, David Garcia, Pere J. Garcias, Miguel Àngel Gual, Xavier Llabrés, Josep Manchado,
                       Joan Marquès, Rafel Mas, Mike Montier, Miquel Morlà, Jordi Muntaner, Steve Nicoll, Lluís Parpal,
                       Rosana Pita, Maties Rebassa, Margalida Roig, AFONIB, SOM, ICO, IMEDEA, Wikipedi.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                                                    EB36 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8