Page 9 - Es Busqueret 37
P. 9

ríem aprenent al llarg dels dies, i el
    coneixement de les tècniques dona-
    ria pas a la confiança en el material i
    en un mateix.
       Àrribarem al primer dia de curs
    amb moltes ganes de conèixer-nos,
    ja que, tot i ser tots membres del
    GOB, les cares ens eren desconegu-
    des. Jo tenia moltes ganes de poder
    crear un grup de treball i els alumnes
    molta curiositat i ganes d’aprendre.
    La primera fita va ser al poblat ta-
    laiòtic del Puig de sa Morisca, situat
    en el puig del mateix nom, d’accés
    fàcil i còmode, ara convertit en parc
    arqueòlogic i emprat també com a
    escola d’escalada. Des d’allà podem
    dominar tota la plana de Santa Pon-
    ça, Son Ferrer i el Toro, pel que no
    ens ha d’estranyar que els nostres
    avantpassats  ocupessin  aquesta
    zona des del segle VI abans de Crist
    fins a l’època almohade, quan va ser
    abandonat després de la conquesta
    cristiana del Rei Jaume I el 1229.
       A aquest lloc de vistes especta-
    culars és on vàrem començar a co-
    nèixer totes les eines necessàries i
    a aprendre a emprar-les per a tre-
    ballar amb la seguretat necessària,
    situació que crea a l’inici un veritable


                                                    EB37 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14