Page 4 - Es Busqueret 37
P. 4

Editorial       En aquest número d’estiu d’es aus marines són el principal grup de afectant a un corredor de cetacis i a
    Busqueret volem dedicar un cop vertebrats que es veuen afectades una zona proposada com a LIC de
    d’atenció a una amenaça ambiental i per accidents petroliers. De fet en les la XN2000. A les Balears, encara no
    social que ha despertat l’interès dels al·legacions que va presentar el GOB està decidit, però els precedents no
    mitjans en els darrers mesos: els al projecte d’exploració de l’empresa són alentadors.
    projectes de prospeccions petrolífe- Cairn Energy, assenyalam que la bal- Cal anar més enllà en el debat.
    res en aigües balears.       dritja Puffinus mauretanicus, espècie  La indústria turística a les Balears és
                      endèmica de les nostres illes i cata-
       La febre extractiva de recursos                  completament depenent del petroli
    energètics en el nostre territori, mo- logada en perill d’extinció, es veuria  per al seu funcionament, i contribu-
                      greument afectada, ja en la primera
    tivada per interessos de grans em- fase de les prospeccions, degut a la  eix en gran mesura a l’escalfament
    preses multinacionals, actualment  minva sobre el seu aliment, els ale- global. La major petjada ecològica
    amenaça tant al medi terrestre (amb  vins de peixos, conseqüència de la  de les Balears, un 75%, és deguda
    el fracking) com molts punts del li- primera fase de l’exploració sísmica.  al consum energètic, i el transport
    toral de l’estat. Es pretén continuar  Altres espècies que es veurien afec- aeri de passatgers n’és responsable
    amb un model ja esgotat de malba-                    d’una tercera part. És molt poc res-
    ratament d’energia, que és la causa  tades són els cetacis per la pèrdua  ponsable voler continuar amb el ma-
    de l’escalfament global.      del seu sentit d’ecolocalització i les  teix model, generant les injustícies
                      tortugues marines.         socials i ambientals en llocs llunyans
       Les senyals d’alarma ja estan
                        La resposta contra les prospec-
    sobre els diaris i les hem sentit rei- cions s’ha sentit des de molts i di- on no els veiem. Actualment farien
                                        falta 15 arxipèlags per a sustentar el
    teradament; preocupa en primer lloc  ferents fronts, alguns dels quals ja consum energètic de les illes.
    les repercussions que tendrà l’ex- s’han agrupat en plataformes com
    plotació petroliera i els vessaments  Marea Blava Mallorca, de la que el  S’enfronta un model energètic
    accidentals sobre el monocultiu eco- GOB en forma part. I fins i tot, a ni- esgotat i contaminant, amb perjudi-
    nòmic de les nostres illes, el turisme.  vell estatal, la darrera reunió va tenir  cis palpables a les nostres costes, que
    També sabem que afectarà el recurs  lloc a Mallorca, abord del Rainbow  sembra desigualtats socials i econò-
    pesquer, que ja es troba en una situ- Warrior, vaixell insígnia de Greenpe- miques, amb la necessitat d’un canvi
    ació delicada.                             urgent cap a un model energètic ba-
                      ace.
       I els nostres companys alats,                 sat en la reducció del consum, l’efi-
                        Hi serem a temps? A Canàries, ciència energètica i la transició cap
    com es veuran afectats? És inevita- el Ministeri de Medi Ambient ha do- a fonts d’energia renovables, i que
    ble quan pensam en petroli i ocells,  nat llum verda al projecte d’explota- tengui en compte aspectes d’equitat
    que ens vengui al cap la imatge del  ció de REPSOL a només 50km de les social i econòmica. •
    corb marí embetumat de negre a  costes de Fuerteventura i Lanzarote,
    l’accident del Golf Pèrsic. I és que les


        ULTIMA HORA

     4 - EB37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9