Page 5 - Es Busqueret 37
P. 5

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias

                                  Falzia, Apus apus                                    És una au molt comuna però, també, desco-
                      1           neguda. Se l’observa des de finals de març fins
                                  al  setembre. Els seus crits estridents formen
                                  part dels estius allà on cria. Així com apareixen
                                  se’n van i, sembla, que d’un dia per l’altre ja no
                                  n’hi ha. De fet, els que crien a Balears marxen a
                                  l’agost, però els nòrdics van passant fins a prin-
                                  cipis de tardor.
                                    Apus prové del grec pous, peus, i la partí-
                                  cula privativa a, és a dir, sense peus. No és que
                 2                 no en tengui sinó que són molt petits. Ja Aristòtil
                                  emprà aquest nom per a descriure’l. El nom cien-
        6
                                  tífic, a més, dóna nom a la família Apodidae i a
                         4        l’ordre Apodiformes.

              5                      Anem pels noms comuns. Curiosament no
                       3          n’hi ha ni un que faci referència al fet que no té
                                  peus. La velocitat i la forma de les ales solen ser
                                  la font dels noms, però també els crits que pro-
                                  fereixen. En català balear el nom més estès és
                                  falzia, en clara referència a la forma de falç de
                                  les ales, a través del llatí vulgar falcicula i d’aquí
                                  a falcilla. A Menorca pren el nom de ginjola o
                                  vinjola, traducció de falcilla a l’àrab fåljiliât que,
                                  per metàtesi, acaba en finjolita. A Catalunya,
                                  falciot. En castellà el més estès és vencejo, fer-
                                  mall per als feixos de les messes; probablement,
                                  el nom original fos oncejo. En gallec és cirrio pels
                                  crits estridents; en portuguès andorinhão-preto,
                                  oronellota negra; en francès martinet noir, sem-
                                  bla que vendria de l’antropònim martin aplicat a
                                  l´arner (Alcedo atthis) o martin-pêcheur, com
                                  arribà el nom a la falzia és un misteri; i en italià
     1 El que més crida   4 El bec és curt i la boca  li diuen rondone, augmentatiu de rondine que és
      l’atenció i dóna nom    molt ampla per cap-
     a aquestes aus són les    turar insectes al vol.   el nom de l’oronella (Hirundo rustica). En anglès
    ales llargues i en forma                és swift, ràpid; en alemany mauersegler, nom
                                  força poètic ja que mauer és paret i segler na-
    de falç.
                   5 Certament veient-lo    vegant a vela, així seria quelcom semblant a el
                    volar sembla que no    mariner dels murs; igual que en danès murse-
    2  El color general  és  tengui potes però les  jler i semblant al suec tornseglare, mariner de
      fosc, però no negre  manté aferrades al cos   les torres; en islandès múrsvölungur; en finès
     en els adults. En al- romanent sota les plo-   tervapääsky, oronella de quitrà (terva, quitrà i
    guns exemplars s’obser-  mes en vol els que les va   pääsky, oronella) i en neerlandès és gierzwaluw,
    va, d’aprop, un lleuger  no visibles si l’au no les  literalment oronella voltor. En basc és sorbeltz
    favat a les parts inferiors  estira.           arrunta i sembla que és el nom de l’au, per bé
    que es va gastant a me-                  que beltz també és negre.
    sura que avança l’estiu.
                   6 La coa la té enforqui-     Per acabar, un fet curiós és que en l’anglès
                    llada, bastant pro-   es relaciona sovint aquesta au amb el dimoni per
     3 Un altre tret propi de   fundament, però la sol   mitjà de noms com Devil’s bird, Devil’s swallow,
      l’espècie és la petita  mantenir tancada. Sols   Devil’s squeaker o Devil’s bitch; és a dir aucell,
     taca blanquinosa al   l’obri per fer canvis de  oronella, cridaller i cussa del diable respectiva-
    mentó que no sempre és   direcció sobtats i quan   ment. •
    fàcil d’observar al camp.  aterra als llocs on nia.

                                                    EB37 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10