Page 8 - Es Busqueret 37
P. 8

Mercadal i jo mateix) s’anava reduint i de com es treballa en un pla de re- sar les lliçons de botànica i conèixer
    per diversos motius com feina o lesi- cuperació amb recursos limitats. nous llocs farcits d’història, tant na-
    ons i al final els qui van treballar de  Així, desprès d’ajudar en la col- tural com cultural. D’aquesta manera
    valent van ser Toni Muñoz del GOB  locació d’un niu artificial per àguila  ens delectàrem amb les vistes de la
    i el personal de protecció d’espècies  peixatera el mes de desembre pas- costa de Calvià i la seva urbanitzada
    del Govern Balear.                           zona des del Puig de sa Morisca, com
                      sat, i amb poques ganes que la his-
       En el meu cas, ara fa uns vuit tòria de la temporada 2012-2013 es  també amb la seva història; pogué-
    anys que vaig anar a donar un cop de repetís, varem arribar a la conclu- rem baixar els penya-segats encara
                                        verges del Far de Cala Figuera, fet
    mà a Xavier Manzano en el recompte sió que havia arribat l’hora de cer- impossible fa uns anys per tractar-se
    de ferrerets (Alytes muletensis). Ell car dins el GOB nous voluntaris que  d’una zona militar; entràrem dins el
    cercava algú que li pogués aportar se sumassin al grup. Després d’una  cor mateix de les antigues pedreres
    coneixements tècnics i jo, que aca- primera planificació de dates en què  de na Burguesa; gaudírem dels mà-
    bava de treure’m la titulació de guia havíem de trobar les persones inte- gics boscos d’Orient i ens endinsà-
    de Torrents, cercava algú que m’en- ressades, intentàrem adaptar-nos a  rem dins el món càrstic del torrent
    senyés més coses del nostre endè- la realitat del calendari laboral tant  de la Vall d´en Marc.
    mic amfibi. Ja tenia una altra excusa de professors com d’alumnes fins a
    per estar per la muntanya! Aquesta confeccionar un curs d’ornitologia  Resumit així el curs, tot ens pot
    tasca es va ampliar l’any següent vertical en què aprendre les tècni- semblar molt fàcil. Però com organit-
    ajudant en Toni Muñoz i en Jaume ques necessàries per al treball ver- zar un grup heterogeni de persones
    Adrover a consolidar les seves habili- tical dins la natura. Un curs on les amb un sol instructor? Aquí l’ajuda
    tats per a pujar i baixar d’arbres per cordes, arnesos, cascs i mosquetons de Toni Muñoz era indispensable.
    a l’anellatge i col·locació d´emissors fossin els protagonistes, però on la Així, decidírem que ell consolidaria
    a les milanes, i aquesta col·laboració vista només estigues limitada per la coneixements i guiaria els més hà-
    va desembocar en la meva petició natura que ens envolta.     bils i jo podria dedicar més temps a
    per a poder anar per tots els llocs on  D’aquesta manera va sorgir el  les persones amb poca o nul·la ex-
    fos possible. Una vegada més el pro- primer curs de treballs verticals a  periència amb cordes per, al final,
    fessor que els havia ensenyat quatre  la natura: cinc sortides teoricopràc- acabar tots més o manco igualats.
    tècniques de treball amb cordes va  tiques amb 40 hores reals de feina,  La idea era treballar primer la segu-
    esdevenir alumne, adonant-se un al- per tal d’aprendre les tècniques del  retat, després conèixer el material i
    tre cop més la poca coneixença que  treball vertical i alhora afinar l’oï- en tercer lloc dominar les tècniques
    tenia del que passava a Mallorca, el  da amb el cant dels aucells, repas- bàsiques. El coneixement a fons de
    que es podia fer per a solucionar-ho,                  les particularitats del material l’ani-

     8 - EB37
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13