Page 7 - Es Busqueret 37
P. 7

La milana (Milvus milvus) se-
                                        gueix en risc, però la seva població
                                        s’incrementa substancialment, i co-
                                        mença a ser una espècie habitual a
 Implicació i formació dels voluntaris del GOB                 localitats on feia dècades que havia
                                        desaparegut. El seguiment mitjan-
 en la conservació d’espècies protegides                    çant emissors de ràdio, terrestres
                                        i via satèl·lit ha estat clau per a la
                                        recuperació de la milana. Quant a
             Per Ferran Miranda                  l’àguila peixatera (Pandion haliaetus)
             Fotos de Toni Muñoz i Cati Artigues          es troba en perill de desaparèixer de
                                        la nostra fauna, ja que només 14-16
                                        parelles es reprodueixen a les Illes
                                        Balears, 9-10 de les quals a Mallorca.
                                        Per evitar la seva extinció, i fer pos-
                                        sible la recuperació fins a nivells més
                                        segurs, la Conselleria de Medi Ambi-
                                        ent va aprovar el Pla de conservació
                                        de l’àguila peixatera a les Illes Bale-
                                        ars. Estic molt orgullós d’haver pogut
                                        ajudar en una petita part d’aquests
                                        projectes durant uns anys i actual-
                                        ment fer-ho en la formació de nous
                                        voluntaris per al seguiment d’aques-
                                        tes meravelloses aus.
                                          Amb l’arribada de la primavera
                                        la meva feina de camp comença, la
                                        il·lusió per a tornar a poder agafar
                                        un poll de milana o un d’àguila pei-
                                        xatera passa a la realitat, i si tot va
                                        bé, ja dins el juliol, quan fa un bon
                                        sol i trobes pocs dies ennigulats, puc
                                        acabar dins un gorg ajudant en el
                                        recompte de ferrerets. Acabar ben
                                        brut i fent olor com un boc és una il-
                                        lusió que no comparteix molta gent.
                                        Sempre es tenen petites lesions que
                                        vas arrossegant o superant, però al-
                                        guna cosa no va anar bé l’any pas-
                                        sat i els plans que havia fet es van
                                        veure esguerrats per una entrada a
                                        quiròfan inesperada i una convales-
                                        cència més llarga de l’esperat. Du-
                                        rant aquest temps un és conscient
                                        del que es perd i deixa de fer si la
                                        salut no acompanya.

                                          En els darrers anys el GOB ha-
                                        via gestionat un grup de feina per a
                                        l’anellatge de les milanes i les àguiles
                                        peixateres, i, conjuntament amb el
                                        personal de protecció d’espècies i els
                                        agents de Medi Ambient del Govern
                                        Balear, ens anàvem distribuint els
                                        nius per a no sobrecarregar de feina
                                        les mateixes persones. Però aquest
                                        grup del GOB (Toni Muñoz, Jaume
                                        Adrover, Jaume Bonnín, David Gar-
                                        cía, Joan Mas i Rafel Mas, Cristina                                        Na Xisca, agafant el poll d’un dels nius de
                                        milana al Paratge Natural de la Serra de
                                        Tramuntana.

                                                    EB37 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12