Page 8 - Es Busqueret 38
P. 8

va haver-hi un planejament a cons- nostres amics han posat la seva sa- millors. Tot i així,  tot el que sigui
    ciència, simplement llançàrem  el viesa a la nostra disposició. Gràcies passejar per l’entorn del poble (o per
    projecte i la gent el va acollir amb Antonio, gràcies Nofre. Gràcies a tots dins cercant naturalesa urbana) és
    amor. No hem competit amb ningú els amics ponents de les xerrades de un èxit garantit.
    ni hem pecat d’intrusisme i això crec l’Escola (Camilo, Dani, Rosa María,  Vull pensar que el nostre blog
    que s’ha notat.           Jordi, Tonyo, Anna, Ignacio, Joan,  (http://escolanatesporles.blogspot.
                      Biel, Lluc, Txema…). I a tots els qui
       Des del principi decidírem que                 com.es/) ha estat també part de
    el nostre destinatari era tot el poble:  varen guiar sortides al camp o im- l’èxit. És un blog que devem també
    nins, adolescents i adults. I per a  partiren tallers. A bona part de les  a ajudes desinteressades i que té di-
    tots ells hem fet activitats de diferent  xerrades aconseguírem que un mitjà  ferents seccions que han ofert per
    estil: tallers d’astronomia i audiovi- de comunicació que ja es considera  escrit receptes per interpretar millor
    suals per a nins, tallers de fotografia  en desús (la conferència) omplís la  el medi. Gràcies als professsors del
    per a xavals, cicles de xerrades per  sala de plens de l’Ajuntament, per a  Col·legi de primària Comas i Ribas
    a adults, sortides al camp per a tots,  sorpresa de tothom. Això demostra  per acollir-lo tan bé i fer-ne ús per
    cans inclosos, algunes vegades.   que, si els temes són interessants i  a les seves classes. Això ens omple
                      es fa una campanya de difusió ade- d’orgull.
       Hem estat presents en totes quada, la gent respon bé. La difusió
    les principals celebracions d’Espor- de les nostres activitats es fa a tra- Les col·laboracions periòdiques
    les, des de la Fira Dolça, passant per vés de l’Agenda 21 de l’Ajuntament, (setmanals o quinzenals) a la ràdio
    l’amollada de someres en el Torrent amb correus a la nostra llista de dis- autonòmica han fet també la seva
    de Sant Pere per a l’esbrossament tribució (que compta ja amb més de contribució. Gràcies a Enric i al seu
    ecològic, a les festes de Sant Pere a 200 persones), cartells distribuïts pel Balears fa Ciència per creure tant en
    l’estiu, on vam tenir la gosadia (ba- poble i mitjançant anuncis al perso- nosaltres.
    sada en la ignorància) de fer un iti- nal de l’ IMEDEA. Les activitats que  En definitiva, hem cregut en el
    nerari marí en el Port d’es Canonge, es convoquen amb una setmana de  que és local, gratuït i la passió i el
    territori que pertany a Banyalbufar. temps solen funcionar bé. Amb més,  bon fer (la gent no és ximple i apre-
    La naturalesa no coneix fronteres. la gent s’oblida. Amb menys, és molt  cia el rigor) per treballar pel bé comú
       Ha estat clau també la col- precipitat.           a través de la sensibilització de la
    laboració de grans personatges resi-  L’interès dels nostres seguidors població local. L’Escola seguirà per
    dents a Esporles que són o han estat ha demostrat que triomfa el que és molts anys i esperem que aquesta
    professors de la propera UIB i han local. Les sortides de llarga distàn- iniciativa pionera no només conservi
    exercit càrrecs de gestió des de di- cia, que requereixen una logísti- l’esperit durant molt temps sinó que
    reccions generals. Amablement els ca més complexa, no han estat les s’expandeixi per tot Mallorca, per to-

     8 - EB38
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13