Page 11 - Es Busqueret 39
P. 11

Refugis de fauna


    Per Toni Muñoz

                                     A Mallorca unes 17.000 persones tenen
                                   llicència de caça. Això resulta en una densitat
                                   de caçadors de 4,7 per quilòmetre quadrat, el
                                   triple que la mitjana espanyola. L’activitat ci-
                                   negètica es centra fonamentalment en la caça
                                   menor, i dins aquesta els tords (Turdus philo-
                                   melos bàsicament) són la peça més abatuda
                                   (un grapat de milions cada any). L’escenari
                                   és, idò, de molta activitat escopetera, i molt
                                   d’estrès, no només per a les espècies caçables
                                   sinó per al conjunt de la fauna.
                                     Sumem-li a això una densitat de po-
                                   blació alta i creixent (variable entre 850.000
                                   i 1.350.000 persones sobre l’illa al llarg de
                                   l’any) i un ús intens del medi natural i rural,
                                   per agricultura minifundista i com a residència
                                   permanent o temporal, i el conflicte ambiental
                                   i social està servit.
                                     Més del 90% de l’àrea de Mallorca és ter-
                                   reny cinegètic. Hi podem destriar com a tipo-
                                   logies principals els vedats privats, els vedats
                                   de societats locals i els terrenys d’aprofita-
                                   ment comú. Els vedats privats són declarats
                                   i mantinguts per voluntat del propietari dels
                                   terrenys, que pot llogar els drets de caça a
                                   altres (normalment pocs caçadors). Els vedats
                                   de societats locals, en canvi, es declaren nor-
                                   malment sobre terrenys de petits propietaris
                                   que mai han donat consentiment escrit per a
                                   la inclusió de la seva finca dins el vedat, i en
                                   ells hi poden caçar tots els caçadors de la so-
                                   cietat local. La resta de terrenys, que ni són
                                   vedat ni són terrenys inhàbils, són els terrenys
                                   d’aprofitament comú, on pot caçar qualsevol.

                                     Davant aquest panorama, la figura de
                                   refugi de fauna (derivada de la Llei de caça)
                                   apareix com una opció ben interessant per tal
                                   de crear zones sense caça on animals i perso-
                                   nes puguin trobar la tranquil·litat que necessi-
                                   ten o reclamen.
                                     Els refugis de fauna són àrees on, per
                                   norma general, no s’hi pot caçar, ni el propie-
                                   tari ni altres. Només hi està permès el control
                                   biològic de determinades espècies (per exem-
                                   ple conills o cabres), en cas que l’administra-
                                   ció ho autoritzi després de la corresponent ve-
                                   rificació de la necessitat.


                                                    EB39 - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16