Page 7 - Es Busqueret 39
P. 7

XXIIè Congrés Espanyol d’Ornitologia


    Madrid, del 6 al 8 de desembre de 2014:


    Aus i ésser humà,
    una relació variable
                                                 Per Rafel Mas


       Volem un món amb aus, aquest    Les temàtiques sobre les quals   El programa no podria ser més
    era el lema i el vídeo amb què SEO- versà el congrés ornitològic eren la dens i ajustat; si una cosa es podria
    BirdLife va obrir la vigèsima se- conservació de les aus i la seva re- criticar és precisament això, l’exces-
    gona edició del Congrés Espanyol lació amb la biodiversitat i la qualitat siva densitat de continguts i opcions.
    d´Ornitologia, que va tenir lloc del de vida. Els temes proposats pel co- Això creava certa ansietat als assis-
    6 al 9 de desembre de 2014. L’edi- mitè científic de SEO/Birdlife, sobre tents, que havien de triar entre anar
    ció era molt especial per una entitat els quals havien de tractar les xer- a una taula rodona o poder assistir
    amb tanta tradició com la Sociedad rades, comunicacions orals i pòsters a l’exposició de 5 o 6 comunicacions
    Española de Ornitología, ja que el eren els següents:       orals. Aquest problema s’hauria po-
    2014 coincidia amb el 60è Aniversari  - La migració de les aus a Espanya gut atenuar si les xerrades i taules
    de la seva fundació. Per aquest mo-                   rodones versessin sobre temes molt
    tiu, l’associació va voler dur a terme  - La selecció sexual en les aus diferents, però no n’era el cas, i això
    un congrés especial i va triar el Caixa  - Les aus i els medis urbans creava certa frustració i se’n senti-
    Fòrum de Madrid per celebrar-lo.   - Demografia i tendències pobla- en comentaris. Tot i això és molt fà-
       El congrés no només anava  cionals en un món canviant    cil veure els bous des de la barrera
    destinat a estudiosos de les aus,  I a partir d’aquí, amb la recepció  i criticar la feina dels altres, i s’ha
                                        de reconèixer la immensa feinada
    també s’adreçava a ornitòlegs aficio- de comunicacions, pòsters i xerrades  que duu organitzar un esdeveniment
    nats, naturalistes, observadors d’aus  científiques es va anar confeccion- d’aquestes característiques i on s’han
    (birdwatchers) i amants de les aus  ant el contingut d’aquestes jornades  de quadrar tantes coses.
    en general.             ocellaires.                                                    EB39 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12