Page 8 - Es Busqueret 39
P. 8

Al llarg dels tres dies s’imparti- científic i l’assemblea d’anelladors. accedir a partir d’aquest enllaç.
    ren tota una sèrie de conferències,  Es presentaren 95 pòsters so-  Es va concedir un premi a la
    sessions científiques i comunicaci- bre les temàtiques més diverses. La millor Tesi (2012-2014) a Antón Da-
    ons orals curtes ben interessants. Es  novetat va ser la manera d’exposar vid Pérez Rodríguez, pel seu treball
    presentaren 28 comunicacions orals  aquests pòsters: tres pantalles tàctils titulat “Biogeografia de los parásitos
    tan diverses en contingut i en títol  gegants de 2 x 1 metres (anomena- sanguíneos en un hospedador aviar
    com: “Dicromatismo sexual invertido  des Tòtems) permetien als congres- modelo con diversas estrategias mi-
    debido a maquillaje del plumaje en  sistes consultar els pòsters. Aquest gratorias: la curruca capirotada Syl-
    el flamenco común Phoenicopterus  sistema però va ser poc pràctic, ja via atricapilla”.
    roseus”; “¿Son los fines de semana  que el nombre d’assistents era prò-
    estresantes para las aves estepari- xim a les 300 persones i amb només  D’aquest treball, amb uns con-
    as? Respuesta fisiológica de estrés  tres pantalles no es donava a l’abast  tinguts i resultats ben interessants,
    en sisones (Tetrax tetrax) invernan- per poder consultar els pòsters amb  l’autor en va fer una exposició ma-
    tes ante perturbaciones humanas en  tranquil·litat, com es podia fer amb  gistral i resumida en temps rècord.
    el centro peninsular”; “¿Qué sentido  el sistema tradicional de paper. La  Varen ser tres dies intensos de
    tiene el vuelo colonial de los vence- falta d’espai disponible al Caixa Fò- xerrades, comunicacions orals, tau-
    jos?”; o “Soluciones para reducir la  rum i l’estalvi de paper va ser la idea les rodones i tallers. El quart dia es
    captura accidental de aves marinas  esgrimida per aquest innovador for- va dedicar a una excursió per conèi-
    en los palangreros artesanales de  mat. No se’n deia res del consum xer un poc més l’avifauna ibèrica. Els
    fondo del Mediterráneo”.      elèctric… Per facilitar la presentació participants del congrés podien triar
       El contingut de les comunica- dels continguts dels pòsters, a més conèixer una zona humida anomena-
    cions es pot veure i descarregar en de les pantalles hi va haver dues da Lagunas del Sureste de Madrid o
    format pdf en aquesta adreça.    sessions on els autors disposaven de visitar la Sierra Oeste de Madrid. A
                      3 minuts cada un per destacar els totes dues excursions es varen poder
       També hi hagué diverses taules
    rodones molt participatives i dinàmi- punts que consideraven més impor- observar un elevat nombre d’espèci-
                      tants. Després hi va haver un torn es i es va crear una competició sana
    ques sobre les polítiques europees  curt de preguntes, sempre davant entre els dos grups per veure quin
    sobre conservació del medi ambient;  una cinquantena de persones. Tots dels dos n’observava més.
    els problemes de conservació de les  i cada un dels títols dels pòsters es
    aus comunes; el paper de les aus en  poden trobar a partir de la pàgina 3  A part de les activitats pròpi-
    la conservació dels espais naturals;  d’aquest document.      es del congrés es van fer activitats
    i la conservació de la mar i les aus                  paral·leles destinades als acompa-
    marines. També hi hagué reunions  I si es vol descarregar el contin- nyants dels congressistes i a la po-
    de grups de treball sobre anellatge gut d’un pòster en concret, s’hi pot blació local, com ara tallers, obser-


     8 - EB39
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13