Page 4 - Es Busqueret 40
P. 4

Editorial


       Gabriel Company, amb la seva  El més urgent probablement és assignatures pendents més urgents.
    camarilla política, ens ha castigat envestir la recuperació de la capacitat La recuperació dels espais prote-
    amb la que possiblement ha estat de gestió dels espais naturals prote- gits retallats en l’època Matas (Cala
    la més nefasta legislatura a les Illes gits. Això vol dir dotar-los de pres- d’Hort, Península de Llevant), la pro-
    Balears en termes de conservació supost suficient i del personal neces- tecció d’alguns espais molt rellevants
    del patrimoni natural. Amb l’excusa sari per dur a terme correctament encara pendents (per exemple Es
    dels retalls pressupostaris per afron- les necessàries tasques de gestió, Trenc-Salobrar de Campos) i algu-
    tar la crisi financera s’ha anat molt seguiment, ordenació, informació, nes ampliacions necessàries (com la
    més enllà del simple ajustament manteniment i vigilància. Restituir el d’àrees de la Serra de Tramuntana,
    econòmic, i s’ha adoptat una políti- personal acomiadat el desembre de s’Albufera de Mallorca o els entorns
    ca de desprotecció efectiva del medi 2012 hauria de ser la primera passa. marins de Cabrera i Sa Dragonera)
    natural mitjançant el canvi de pri- Cal també recuperar les direccions han de formar part del full de ruta.
    oritats de gestió, la reestructuració de Mondragó i s’Albufereta, ara com- Aquestes mancances venen d’enrere,
    organitzativa i de funcionament, i en partides amb altres espais protegits, i malauradament tampoc es varen
    alguns casos la reforma de la planifi- i restituir competències als equips satisfer en la legislatura 2007-2011
    cació per tal d’ajustar-la a les noves gestors.            governada per un pacte progressis-
    directrius, entre d’altres aspectes.  En aqueix sentit, és fonamen- ta. Cal aprofitar la nova oportunitat.
    Tot això amb l’objectiu de debilitar  tal tornar a comptar amb els progra- Per envestir aquests i altres
    el pilar fonamental de la conservació  mes de seguiment biològic dels es- reptes els propers anys es necessi-
    (amb les seves línies d’investigació,  pais protegits, un dels aspectes més ten fonamentalment dues coses. En
    seguiment, control ambiental, vigi- maltractats durant aquesta legisla- primer lloc voluntat i decisió política
    lància, educació, implicació social)  tura, recuperant el personal tècnic (que donam per fet que n’hi haurà),
    i en canvi potenciar l’ús generalista  acomiadat i impulsant o facilitant de tenint en compte que previsiblement
    dels espais naturals protegits i faci- bell nou la investigació i conservació afloraran de bell nou els moviments
    litar la seva explotació comercial per  aplicada, tant per part de la pròpia contraris a l’increment de protecció
    part de propietaris i empreses.
                      administració com per les entitats ci- territorial. En segon lloc finançament
       Després del 24 de maig s’obre entífiques.             suficient, i aquí caldrà establir una
    un nou panorama, i la possibilitat  Però restituir lo malmès durant  relació de compensació directa entre
    d’esmenar part del dany infligit al  els passats 4 anys no és suficient;  la nostra principal economia i el pa-
    llarg dels passats 4 anys. Sempre és  cal anar més enllà. Si la conservació  trimoni natural sobre el qual es sus-
    més fàcil destruir que reconstruir, i  del patrimoni natural ha de ser, i així  tenta. •
    per això ara la feina que hi ha per fer  ho consideram, un eix estratègic de
    és molta i complicada.
                      la nostra societat, cal avançar en les


                                                        TONI MUñOz     4 - EB40
   1   2   3   4   5   6   7   8   9