Page 5 - Es Busqueret 44
P. 5

Publicacions
       L’Institut d’Estudis Cata- l’Anuari Ornitològic de les Illes
    lans ha editat recentment l’AT- Balears. El volum 31, correspo-
    LES ORNITONÍMIC DE LES ILLES  nent a 2016, inclou entre altres
    BALEARS, una publicació llarga- un article principal de Maties
    ment esperada. Els seus autors,  Rebassa titulat “Evolució intera-
    el Dr. en filologia catalana Cosme  nual d’una població de busque-
    Aguiló, i l’ornitòleg expert Antoni  ret coallarg, Sylvia balearica, a
    Mestre han dedicat 28 anys a re- una garriga costanera del nord
    collir els noms populars d’unes  de Mallorca afectada per un in-
    150 espècies d’aus balears, mit- cendi, i tres notes breus: “Primera
    jançant entrevistes a 651 infor- cita de reproducció d’ibis negre
    mants illencs. La publicació és  (Plegadis falcinellus) a Balears”
    un autèntic treball d’investigació  de Jordi Muntaner, “Situació de
    gràficament representat a través  la població de gavina de bec
    de més de 170 mapes que con- vermell a les Pitiüses” d’Esteban
    tenen la distribució dels noms  Cardona i “Resultat del recomp-
    amb què s’anomenen unes 148  te d’aus aquàtiques i limícoles a
    espècies diferents, algunes de  les Balears, gener 2017” de Josep
    les quals, com el Lanius senator,  Manchado i altres.
    amb més de 64 noms populars  A més dels apartats habi-
    designats.
                   tuals, entre els que com sempre
       De tan magna obra s’han  destaca el dels registres ornito-
    editat sols 800 exemplars, tot i  lògics, aquest volum inclou com
    que encara pot trobar-se a algu- a novetat un apartat sobre ob-
    nes llibreries de Palma.   servacions de cetacis, obra de na
                   María José Vera.
       D’altra banda un any més,
    amb la puntualitat a la que ens
    té acostumats, acaba de sortir


                                                      EB44 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10