Page 4 - Es Busqueret 44
P. 4

Editorial
       La protecció i conservació del  és un aspecte fonamental, ja que cal  bient de les Balears li correspon vigilar
    patrimoni natural segueix essent “l’as- que el personal de vigilància tengui ca- gairebé el doble de superfície que al
    signatura maria” del Govern. Mirem allà  pacitat plena per poder actuar davant  seu col·lega canari, i un 50% més de po-
    on mirem, tot ho confirma. L’anàlisi dels  un cas d’infracció. En aquest sentit veim  blació.
    recursos econòmics i humans destinats  amb preocupació l’actual política del  L’època en que aquests professi-
    esvaeix qualsevol dubte.      Govern, fent recaure funcions de vigi- onals eren “forestals” ja és història. El
                      lància en personal contractat a través
       Quins són els requeriments actu-                  seu marc competencial és tan ample
    als de vigilància al medi natural de les  de l’IBANAT o fins i tot personal contrac- com diversa és la normativa que regula
    Balears? Fa 15 anys el nombre d’agents  tat a empresa privada, que no tenen la  els usos i aprofitaments al medi natural
    de medi ambient ja estava molt per da- consideració d’agents de l’autoritat. i rural.
    vall de les necessitats. Avui la població  La pressió humana al medi natu- Sense dubte el fet de comptar a
    a les Balears ha augmentat un 30%, la  ral de les Balears té unes dimensions  les Balears amb una superfície prote-
    superfície protegida s’ha incrementat  extraordinàries. Quants milers de visi- gida considerablement gran és molt
    notablement, i seguim amb la mateixa  tants i locals transiten per la Serra de  positiu (de fet, el contrari seria una greu
    dotació. A algú li preocupa quines con- Tramuntana els mesos de primavera i  irresponsabilitat), però cal dotar-la dels
    seqüències genera aquesta situació?  tardor? La vigilància en cap de setmana  recursos necessaris per garantir el com-
    Idò políticament no es nota gens.  recau en només dos agents per cobrir  pliment de la normativa de protecció i
                      les 63.000 hectàrees del paratge natu-
       Enguany hem tornat a batre rè-                per assolir els objectius de conservació
    cords pel que fa al negoci turístic, una  ral.             de cada un dels espais naturals.
    activitat econòmica omnipresent sobre  Si ens comparam amb la resta de   Ignorar l’actual dèficit de vigilància
    el territori. Ni un pam quadrat de les Illes  l’Estat, els agents de medi ambient a les  del medi natural és una greu irrespon-
    resta al marge dels impactes que gene- Balears han de vigilar un 58% més de  sabilitat per part del Govern. No con-
    ra. Ho hem vist de forma molt evident  superfície als espais protegits de la xar- siderar prioritària l’assumpció del cost
    amb un tema d’actualitat aquest estiu:  xa Natura 2000, i només Extremadura té  necessari per al manteniment i millora
    el fondeig sobre posidònia. Allò que fins  un nivell de vigilància inferior al nostre  dels espais protegits genera a la llar-
    ara no semblava un problema, quan s’hi  als seus espais naturals.   ga uns costos ambientals i socials molt
    ha treballat ha resultat ser-ho. En 15 dies  Agafem la referència de les Illes  majors. Però clar, aquest tipus de raona-
    de feina, el servei contractat pel Govern  Canàries, una comunitat autònoma  ments només es consideraran si acon-
    ha detectat i reubicat més de 500 em- pluriinsular, amb una biodiversitat ex- seguim que el medi ambient deixi de
    barcacions fondejades sobre posidò- traordinària, un elevat percentatge de  ser “una maria”. I en això els ciutadans
    nia. Per cert, un servei que només pot  territori protegit i una important càrrega  conscienciats hi podem jugar un paper
    informar, ja que els seu personal no té  antròpica. El cas és el més semblant al  important. ·
    la condició d’agent de l’autoritat. Aquest
                      nostre. Idò a cada agent de medi am-
                 Agent de Medi Ambient actuant en un cas d’enverinament d’una milana.
   4 - EB44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9