Page 6 - Es Busqueret 45
P. 6

Threat of plastic pollution to seabirds is glo- anava en paral·lel al consum de carbó al  Els excrements dels
    bal, pervasive, and increasing. Chris Wilcox, Erik  llarg dels anys. Des dels inicis del segle
    Van Sebille y Britta Denise Hardesty. PNAS. DOI         flamencs estimulen la
    10.1073/pnas.1502108112       passat, els teuladers o les aloses que
                      s’anaven incorporant a les col·leccions  ‘neteja’ dels aiguamolls
                      museístiques presentaven els seus pits  Un equip internacional de cientí-
    La contaminació passada en     cada vegada més negres. Poc després  fics, liderats per la Universitat de Grana-
    les plomes dels ocells       es va produir un dràstic descens de  da, ha demostrat que el flamenc comú
                      sutge als ocells, ja que el consum de  facilita, amb la seva femta i la seva for-
       Un equip d’investigadors ha com- carbó va minvar. La quantitat de sutge  ma de caminar, la depuració microbiana
    parat el plomatge de més de 1.300  repuntà durant la II Guerra Mundial i en  de la matèria orgànica als aiguamolls
    exemplars d’alosa (Alauda arvensis)  la dècada posterior, però des dels anys  salins, millorant la qualitat de l’aigua i
    i gorrió teulader (Passer domesticus)  60 els ocells van recuperant el seu co- reduint la càrrega de nitrogen, es a dir,
    capturats entre els anys 1880 i 2015. Els  lor blanc original.     fomentant la “desnitrificació”, una funció
    més antics, conservats a museus, eren                  d’aquests animals desconeguda fins
    de coloració més fosca perquè les se-  El que no poden desvetllar els  avui.
    ves plomes estaven plenes de restes  ocells bruts és quin nivell de contami-
    de combustió de carbó. És a dir, eren  nació hi havia, ja que el color és un valor  Els aiguamolls salins són ecosis-
    obscures perquè estaven brutes. Això  relatiu, però els autors d’aquesta recer- temes altament productius que actu-
    va permetre als investigadors rastrejar  ca ja pensen a quantificar la pol·lució  en com a filtres naturals, mineralitzant
    la quantitat de carbó a l’aire al llarg del  del passat comparant l’ennegriment de  la matèria orgànica i reduint la càrrega
    temps. Les aus que formaren part de  les plomes dels exemplars que fa un  de nitrogen orgànic que reben. Aques-
    l’estudi muden el plomatge cada any,  segle volaven sobre les ciutats industri- ta funció “depuradora” la realitzen els
    per tant, el sutge (minúscules partícu- als americanes o europees amb el dels  microorganismes que es troben a la
    les que es produeixen per la combustió  ocells que avui sobrevolen els cels de  columna d’aigua i als sediments, mi-
    incompleta del carbó) s’havia anat acu- Pequín o Nova Delhi.      llorant en general la qualitat de l’aigua
    mulant sols durant l’any anterior a quan  La contaminación del pasado está escrita en los  i reduint la càrrega de nitrogen. Les aus
    van ser recollides. Els investigadors van  pájaros https://elpais.com/elpais/2017/10/09/ci- aquàtiques, en general, i el flamenc en
                      encia/1507529646_742858.html
    veure que l’ennegriment del plomatge                  particular, introdueixen nitrogen i fòsfor
                                        als aiguamolls quan dipositen els seus
                                        excrements i, a més a més, remouen
                                        els sediments, estimulant així l’activitat
                                        bacteriana i produint efectes en casca-
                                        da sobre l’abundància de bacteris i vi-
                                        rus. Aquest estímul només ocorr durant
                                        els anys humits, quan l’abundància de
                                        flamencs i el nivell d’aigua de la llacu-
                                        na és major. Per contra, durant els anys
                                        de sequera, les poblacions de flamencs
                                        redueixen molt la seva presència.
                                        Flamingos and drought as drivers of nutrients and
                                        microbial dynamics in a saline lake.Scientific Re-
                                        ports | 7: 12173 | DOI:10.1038/s41598-017-12462-9


                                        Detecten contaminació dels
                                        filtres solars als ous de les
    Pardal de 1906 vs pardal de 1996 a Illinois UC
                                        aus de Doñana
                                          Els compostos químics dels filtres
                                        solars presents a les cremes protecto-
                                        res i a altres productes de cura perso-
                                        nal han arribat a detectar-se als ous de
                                        les aus silvestres del Parc Nacional de
                                        Doñana, segons un estudi liderat per
                                        l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estu-
                                        dis de l’Aigua (IDAEA-CSIC).
                                          És la primera vegada que es de-
                                        mostra l’existència d’aquests compos-
                                        tos químics als ous d’ocells. Es tracta
                                        d’una troballa rellevant, ja que demos-
                                        tra que el producte està a l’ou, abans
                                        que l’ocell s’hagi desenvolupat i s’hagi
                                        exposat al medi, i evidencia que és la
                                        mare la que li ha transferit el contami-
    Aloses de fa un segle vs. aloses actuals UC
                                        nant durant la gestació de l’ou.
   6 - EB45
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11